asyan.org
добавить свой файл
1

Олена Iванова, ХНУ1. Назва. Розвиток гендерної ідентичності.
2. Вступ. Мета даного модуля – формування уявлень про різні підходи до розвитку гендерної ідентичності. Будуть описані чотири основні підходи до розвитку ідентичності: біологічний, психологічний, соціокультурний та інтегральний. Акцент буде зроблений на психологічному підході і моделях розвитку ідентичності, розроблених у рамках цього підходу, а саме: моделях стадій розвитку (Еріксон, Левінсон, Колберг), моделях життєвих подій (Шлоссберг і Бриджис) і моделях відносності (Гілліган, Едельстайн, Теннант). У центрі аналізу будуть теорії стадій або фаз розвитку Колберга, Марсіа і Еріксона та їх феміністська критика (Гілліган і Джоссельсон). Докладно буде вивчена теорія розвитку гендерної ідентичності і моральних суджень Колберга та її феміністська критика в роботі Гілліган, а також теорії Еріксона і Марсіа про стадії розвитку ідентичності і статуси та їх критика в роботі Джоссельсон. Буде також спробувано виявити національні (насамперед, українські) особливості розвитку гендерної ідентичності.
3. Цільова аудиторія. Студенти-бакалаври і магістри, що спеціалізуються в психології, а також студенти старших курсів і магістри соціології, соціальної роботи, антропології, політичних наук і інших соціальних дисциплін. Даний модуль про розвиток гендерної ідентичності може бути також корисним для аудиторії дорослих, які одержують другу вищу освіту або проходять перепідготовку в сфері соціальних і гуманітарних наук.
4. Академічні цілі.

Дати студентам уявлення про теорії розвитку ідентичності і їх феміністську критику, а також про теорії розвитку гендерної ідентичності.
5. Навчальні цілі.

А. Когнітивні

 1. Студенти ознайомляться з типологією основних підходів до розвитку ідентичності.
 1. Студенти вивчать моделі розвитку ідентичності, що були розроблені в межах психологічного підходу.
 1. Студенти ознайомляться з теорією розвитку гендерної ідентичності і розвитку моральних суджень Колберга.
 1. Студенти проаналізують феміністську критику теорій Колберга в роботах К.Гілліган.
 1. Студенти сформують поняття про теорії розвитку ідентичності Дж.Марсіа і Е.Еріксона, позитивних моментах і недоліках цих теорій з точки зору феміністської критики.
 1. Студенти проаналізують феміністську критику теорій Марсіа і Еріксона (Р. Джоссельсон).
 1. Студенти познайомляться з деякою сучасною літературою з проблем розвитку гендерної ідентичності.
 1. У студентів з'явиться уявлення про вплив національного контексту (насамперед Сполучених Штатів і України) на розвиток гендерної ідентичності.


Б. Емоційні

 1. Студенти відчують різницю між теорією, у даному випадку розвитку ідентичності, і її феміністською критикою і зможуть у майбутньому звертати увагу саме на ті аспекти теорій, що вимагають феміністського аналізу і підходу.
 1. Студенти досягнуть кращого розуміння свого типу розвитку гендерної ідентичності.
 1. Студенти відчують і усвідомлять, у чому зміст задачі на розвиток ідентичності і, можливо, зможуть застосувати ці знання для свого особистісного зростання.


В. Поведінкові

 1. Студенти зможуть використовувати теорію розвитку гендерної ідентичності у своїй професійній роботі і психотерапевтичній практиці.
 1. Студенти одержать можливість застосовувати отримані знання щодо особливостей формування гендерної ідентичності у своєму власному житті.
 1. Студенти зможуть поєднувати орієнтацію на справедливість та орієнтацію на турботу при вирішенні моральних проблем.


6. Основні поняття і питання.
Ідентичність – це твердо засвоєний і особистісно прийнятий образ себе, почуття адекватності і стабільного володіння особистістю власним «я» незалежно від змін «я» і ситуації» (Еріксон, 1968).
Гендерна ідентичність – базова структура соціальної ідентичності, відчуття себе чоловіком або жінкою і віднесення себе у суспільстві до групи чоловіків або жінок.
Розвиток ідентичності – розвиток окремого самостійного індивіда, метою якого є його зв'язок із суспільством.
Гендерна категоризація – це маркірування себе як чоловіка або як жінку.
Гендерна стабільність – розуміння того, що гендер залишається незмінним протягом часу.
Гендерна стійкість – розуміння, що гендер залишається незмінним незалежно від ситуацій, наприклад, змін у зовнішності.
Гендерна сталість – когнітивне уявлення, у якому гендер розуміється як постійна, незмінна риса індивідів.
Моральне судження – розумовий процес, спрямований на рішення моральних або етичних проблем.
Стадії морального розвитку за К.Гілліган (згідно з Rider, 2005):

Егоїзм. Ця стадія полягає в турботі про себе і своє власне виживання.
Відповідальність перед іншими. Зміст цієї стадії полягає в тому, щоб поводитися так, як вважається правильним іншими людьми, робити все можливе, щоб не ображати інших. Прийняття себе іншими людьми є першорядною турботою.

Відповідальність перед собою й іншими. Центральне на цій стадії – не заподіювати образи нікому, включаючи себе.
Орієнтація на справедливість – моральна орієнтація, при якій застосовуються правила і легальні принципи при вирішенні моральних дилем.
Орієнтація на турботу - моральна орієнтація, при якій поважаються різні точки зору й узгоджуються потреби людей при рішенні моральних дилем.
Криза – термін, що використовується в теорії Еріксона для опису специфічної проблеми, яка стає перед індивідом, що переходить на кожну наступну стадію розвитку.
Криза ідентичності описує змішення ролей, що переживає більшість молодих людей у підлітковому періоді і юності.

Негативна ідентичність – сильна ворожість стосовно моделей ідентичностей, що пропонуються родиною або суспільством (Еріксон, 1968). Визначення себе переважно в термінах опозиції до інших або опис себе як того, ким людина не є.
Визначена ідентичність – у жінок, що дотримуються життєвих проектів своєї родини (за Josselson, 1987).

Досягнута ідентичність – у жінок, що випробували різні можливості, у результаті чого наприкінець сформували власну ідентичність (за Josselson, 1987).
Мораторій. На цій стадії знаходяться жінки в ситуації кризи або у фазі дослідження. Вони прагнуть сформувати свої погляди і зобов’язання, але усе ще не знайшли, що для них є правильним (за Josselson, 1987).
Поплутана ідентичність. Жінки з цим типом ідентичності не переживають кризи, не намагаються сформувати свої погляди і зобов’язання. Вони пливуть за течією, уникаючи задачі формування ідентичності (за Josselson, 1987).
Ключові питання:

Студенти, що вивчають даний модуль, повинні будуть у результаті спільної роботи в аудиторії над модулем відповісти на наступні питання:
1. Чим відрізняються поняття «розвиток статево-рольової ідентичності» і «розвиток гендерної ідентичності»?
2. Як розвиток гендерної ідентичності може бути представлений в межах існуючих типологій розвитку ідентичності?
3. Чому теорію розвитку гендерної ідентичності Колберга відносять до когнітивних? У чому її сильні і слабкі сторони?
4. У чому суть феміністської критики теорії Колберга?
5. Охарактеризувати конфлікти, типові для кожної стадії морального розвитку, за Гілліган.
6. У чому різниця між моральними орієнтаціями на справедливість і на турботу, згідно з Гілліган? Чи є вона нездоланною?
7. Як співвідноситься теорія чотирьох статусів ідентичності Марсіа з теорією Еріксона? У чому полягає їх сутність, подібності і розходження?
8. Які положення теорій Марсіа і Еріксона були піддані феміністській критиці?
9. Якою є роль криз у формуванні гендерної ідентичності?
10. Які специфічні риси формування гендерної ідентичності та її типи можна виявити в сучасному українському суспільстві?
7. Навчальна активність:
Підготовка до заняття №1: Типологія і моделі розвитку гендерної ідентичності.
Рекомендована література для читання.
1. Эрикосн Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. С. 100-152.

2. Кон И.С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1988.- С. 192-219.

3. Abbott Tina. Social and Personality Development. Routledge, 2001. P. 88-94.

4. An Update on Adult Development Theory: New Ways of Thinking About the Life Course. M.Clark and R.Caffarella (eds.). New Directions for Adult and Continuing Education. No 84, Winter 1999. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

5. Gilligan Carol. In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge and London: Harvard University Press, 1982, р.151-174.

6. Zhurzhenko T. Free Market Ideology and New Women’s Identities in Post-socialist Ukraine. The European Journal of Women’s Studies, 2001, Vol. 8(1), p. 29-49.
Заняття 1.

1-а година: Лекція\обговорення типологій розвитку гендерної ідентичності (біологічної, психологічної, соціокультурної і інтегральної) і різних психологічних моделей розвитку ідентичності.

2-а година: Робота в групах, відповідь на наступні питання:

У чому полягає сутність кожної з чотирьох типологій (біологічної, психологічної, соціокультурної і інтегральної) розвитку ідентичності?
Як у рамках кожної з цих типологій може бути представлений розвиток гендерної ідентичності?
Чим відрізняються психологічні моделі (стадій, життєвих подій, відносності) розвитку ідентичності?

Як розуміється розвиток гендерної ідентичності в теорії когнітивного розвитку Колберга?
Пояснити значення використаних у теорії Колберга термінів: гендерна категоризація, гендерна стабільність, гендерна стійкість і гендерна сталість.
Охарактеризувати стадії розвитку моральних суджень за Колбергом:

Стадія 1: уникання покарання й орієнтація підпорядкування.

Стадія 2: нагороди, вигода, орієнтація на власний інтерес.

Стадія 3: заснована на стандартах інших: орієнтація на “гарного хлопчика” або “гарну дівчинку”

Стадія 4: заснована на законі, авторитеті, орієнтація на підтримку соціального порядку.

Стадія 5: заснована на балансі між правами індивіда й орієнтаціями на цінності суспільства.

Стадія 6: орієнтація на універсальні права людини й етичні принципи.
Які положення розглянутих теорій є найбільш уразливими з точки зору гендерного підходу?
Заняття 2: Феміністська критика теорії Колберга
Рекомендована література для читання.


 1. Кон И.С. Психология половых различий. “Вопросы психологии”, 1981, № 2, с. 47-57.

 2. Belenky M., Clinchy B., Goldberger N., Tarule J. Women’s Way of Knowing. The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, 1986, с. 35-51.

 3. Gilligan Carol. In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge and London: Harvard University Press, 1982, сс.19-23, 70-82, 100-105.

 4. Rider E. Our Voices. Psychology of Women. John Wiley & Sons, Inc., 2005, с.231-239.


Письмове завдання до заняття 2:

Провести інтерв'ю з однією жінкою й одним чоловіком згідно з нижче приведеним орієнтовним планом і самому відповісти на ці ж запитання:


1. Що для вас означає слово моральність?

2. Чи змінювалися ваші уявлення про моральність в ході вашого життя? Коли? Як?


3. Що привело до цих змін?

4. Чи існує правильне рішення моральних проблем або думка і рішення кожної людини є однаково правильними? Аргументуйте Вашу відповідь.

Написати коротке есе (4-5 сторінок) з аналізом отриманих відповідей з точки зору спільних рис і відмінностей між чоловіками і жінками.Заняття 2:

1-а година: Робота в групах.

Групі юнаків і групі дівчат дається завдання вирішити одну з типових дилем, використаних Колбергом для визначення рівня моральних суджень. Пропонується обговорити дилему Хайнца про те, чи може він украсти ліки, купити які в нього немає грошей, заради порятунку дружини. Після обговорення в групах кожна група дає свою відповідь і аргументацію.

В аудиторії обговорюється питання про особливості рішення моральної дилеми чоловіками і жінками.
2-а година: Лекція\обговорення рекомендованої літератури і письмового завдання.

Студенти повинні відповісти на запитання про те, на яких стадіях морального розвитку (за Колбергом) знаходяться респонденти (жінки і чоловіки), у яких були зібрані інтерв’ю.

В аудиторії обговорюється феміністська критика Керол Гілліган теорії Колберга і запроваджена Гілліган трьохстадіальна схема морального розвитку жінок: егоїзм; відповідальність перед іншими; відповідальність перед собою і перед іншими та типові конфлікти для кожної стадії. На стадії егоїзму конфлікт, що веде до переходу на наступну стадію, виникає, коли жінка бачить конфлікт між її власними потребами і її відповідальністю робити «правильні вчинки». На стадії відповідальності перед іншими конфлікт виникає, коли жінка задається питанням, наскільки виправданою є самопожертва. Починається рух від того, щоб бути гарною, до пошуку правди. І на стадії відповідальності перед собою і перед іншими піклуються про благополуччя всіх, зберігаючи рівновагу між власними потребами і потребами інших.
Далі пропонується відповісти на наступні запитання:


 • Привести приклади аргументації й прийняття рішення про аборт, представлені жінками, що знаходяться на кожній із трьох стадій морального розвитку (згідно з Гілліган).
 • Описати конфлікти, що відбуваються на цих стадіях.
 • На якій стадії морального розвитку знаходиться Ваша респондент-жінка? Ви самі?
 • Порівняйте рішення моральних дилем, що було зроблено українськими студентами, з аналогічними рішеннями їхніх американських колег (описані в книзі Гілліган). Чи є між ними різниця? Якщо так, то яка?Заняття 3: Теорії розвитку ідентичності Дж.Марсіа и Е.Еріксона та їх феміністська критика
Рекомендована література для читання.

 1. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. С.100-152.

 2. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Университетская книга, 1996. С. 346-386; с.399-456.

 3. Abbott Tina. Social and Personality Development. Routledge, 2001. P. 121-130.

 4. Marcia J.E. Development and Validation of Ego-Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 3, p. 551-558.

 5. Marcia J.E. Identity Six Years After: A Follow-Up Study. Journal of Youth and Adolescence, 1976, 5, p. 145-160.

 6. Josselson R. Finding Herself. Pathways to Identity Development in Women. San Francisco-London: Jossey-Bass Publishers, 1987, сс. 1-9, 28-33, 59-69, 95-105, 133-139, 164-167.


Письмове завдання до заняття 3.

Написати есе (4-5 сторінок) про те, як може бути представлений розвиток гендерної ідентичності жінок і чоловіків згідно з теорією Е.Еріксона. Проілюструвати прикладами зі свого життя. Спеціально зупинитися на питанні про те, які подібні риси можна виділити в розвитку гендерної ідентичності жінок і чоловіків, і які відмінності.
1-а година: Лекція\обговорення рекомендованої літератури і письмового завдання.
Спираючись на рекомендовану літературу і виконання письмового завдання, студенти повинні дати характеристику розвитку гендерної ідентичності у жінок і чоловіків згідно з вісьмома стадіями розвитку ідентичності за Еріксоном. Стадія 1: довіра-недовіра; стадія 2: автономія-сором, сумнів; стадія 3: ініціатива-почуття провини; стадія 4: творення-почуття неповноцінності; стадія 5: ідентичність-спутана ідентичність; стадія 6: інтимність-ізоляція; стадія 7: генеративність-стагнація; стадія 8: інтегративність-безвихідність.

Дати короткий опис теорії розвитку ідентичності Марсіа і пояснити, як вона співвідноситься з теорією Еріксона.
2-а година: Робота в групах, обговорення наступних питань.

Студентам пропонується проаналізувати чотири типи розвитку гендерної ідентичності згідно з Джоссельсон: визначена ідентичність, досягнена ідентичність, мораторій, поплутана ідентичність. Описати їхні основні характеристики й обговорити отримані результати з іншими групами.
На додаток студенти повинні поміркувати над наступними питаннями:


 • Які з цих характеристик є національно або культурно специфічними, а які універсальними?

 • Що в описаних вище типах розвитку гендерної ідентичності є специфічним для українських жінок?

 • Який з чотирьох типів розвитку гендерної ідентичності (визначена ідентичність, досягнена ідентичність, ідентичність на стадії мораторію, поплутана ідентичність), якщо такий є, більш характерний для українського суспільства? Як це можна пояснити?

 • Наскільки істотними є розходження у формуванні гендерної ідентичності в США й Україні, відповідно до вивчених теорій?


8. Оцінка
Студентам буде запропоновано заповнити опитувальник Дельфі оцінки після першого і другого занять. Він складається з чотирьох загальних питань:

1. Що викладач добре робив на заняттях, щоб сприяти моєму навчанню?

2. Що викладач міг робити краще, щоб допомогти моєму навчанню?

3. Що я робив\ла добре для поліпшення мого навчання?

4. Що я міг\могла зробити краще?
Оцінка знань студентів, що вивчають даний модуль, буде неофіційною. Вона буде включена в офіційну оцінку більшого курсу, що закінчується іспитом.
Література
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996 (російською мовою).
Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Университетская книга, 1996 (російською мовою).
Кон И.С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1999 (російською мовою).
Кон И.С. Психология половых различий. “Вопросы психологии”, 1981, № 2, с. 47-57 (російською мовою).
Abbott Tina. Social and Personality Development. Routledge, 2001.
An Update on Adult Development Theory: New Ways of Thinking About the Life Course. M.Clark and R.Caffarella (eds.). New Directions for Adult and Continuing Education. No 84, Winter 1999. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Belenky M., Clinchy B., Goldberger N., Tarule J. Women’s Way of Knowing. The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, 1986.

Brannon L. Gender: Psychological Perspectives. Allyn & Bacon, 2002.
Collins P. Like One of the Family: Race, Ethnicity, and the Paradox of US National Identity. Ethnic and Racial Studies, vol. 24, N 1 January 2001, pp.3-28.

Crowford M. & Unger R. Women and Gender. A Feminist Psychology. McGraw Hill, 2004.
Galliano G. Gender: Crossing Boundaries. 2003.
Gender and Psychology. Ed. by Karen Trew. London: Arnold, 1998.

Gilligan Carol. In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge and London: Harvard University Press, 1982.
Hall M. Women and Identity: Value Choices in a Changing World. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1990.
Josselson R. Finding Herself. Pathways to Identity Development in Women. San Francisco-London: Jossey-Bass Publishers, 1987.
Rider E. Our Voices. Psychology of Women. John Wiley & Sons, Inc., 2005.
Zhurzhenko T. Free Market Ideology and New Women’s Identities in Post-socialist Ukraine. The European Journal of Women’s Studies, 2001, Vol. 8(1), p. 29-49.