asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

3.1. Глибина закладання фундаменту.

Глибина закладання фундаменту – це відстань від підошви фундаменту до поверхні грунту (якщо розпланована поверхня грунту, то позначається d, якщо природний рельєф - ). Або відстань від підошви фундаменту до поверхні підлоги фундаменту d. Вона залежить від багатьох факторів основними з яких є :

  1. Конструктивні особливості будівлі (наявність підвалів, комунікації та інше.).

  2. Глибина закладання фундаментів примикаючи будівель.

  3. Глибина промерзання грунтів.

  4. Геологічні і гідрогеологічні умови будівельного майданчика.

  5. Рельєф місцевості.

У нашому випадку глибина закладання фундаменту залежить від конструктивних особливостей будівлі (фундаменти під колони) і становить d=1.5м.

3.2. Визначення розмірів підошви фундаментів.

Визначити ширину підошви фундаментів під зовнішню несучу стіну по осі 1 трьохповерхової адмініспрапивної будівлі ремонтної майстерні будівельних і дорожних машин у м. Дніпропетровську. Навантаження на 1м. довжини фундаменту становить NII=134 кН.

Рішення: у першому наближенні визначимо ширину підошви фундаменту за виразом:

м.

де R0- табличне значення розрахункового опору грунту визначається за табл.1-4 (додатку 3) СниП 2.02.01-83.

- середнє значення питомої ваги матеріалу фундаменту та грунту на його обрізах.

d - Приймаємо рішення збірного варіанту ф-ту. Фундаментна плита ФА-6 шириною 0,6м. Визначаємо розрахунковий опір грунту за формулою СНиП 2.02.01-83 при ширині фундаменту b=0.6 м.Визначаємо середній тиск під підошвою фундаменту.Перевіримо виконання умови PR

P=253.34 кПам. кПа,

Умова виконується запас становить 1,45%.

Визначити ширину підошви фундаментів під внутрішню несучу стіну по осі 2. Навантаження на 1м. довжини фундаменту становить NII=163кН.

Рішення: у першому наближенні визначимо ширину підошви фундаменту за виразом:

м.

Приймаємо рішення збірного варіанту ф-ту. Фундаментна плита ФА-8 шириною 0,7м. визначаємо розрахунковий опір.Визначаємо середній тиск під підошвою фундаменту.Перевіримо виконання умови PR

P=262.85 кПам. кПа,

Умова виконується запас становить 0,5%.


Визначити розміри підошви фундаменти під колону крайнього ряду ремонтної майстерні будівельних і дорожних машин у м. Дніпропетровську. Колона перерізом 400*400 мм. на фундамент наступні навантаження

м2

Визначимо ширину підошви фундамента м.

де - коефіцієнт, який враховує вплив позацентрового навантаження.

Визначаємо довжину підошви фундамента:

м.

Приймаємо рішення влаштовувати фундамент за серією __________ . за цією серією розмври підошви фундамента кратні 300мм. Тому м., м.

Тоді площа м2

За формулою СНиП 2.02.01-83 визначаємо розрахунковий опір грунту при ширині фундаменту м.Перевіряємо виконання 3-х умовкПа

Перша умова:

кПа.

кНм – сумарний момент,

м3 – момент опору підошви фундаменту.

Друга умова:

кПа

кПа.

Третя умова:Остаточно приймаємо м.
3.3. визначення сумісних деформацій основ і фундаментів

Розрахунок основ за деформаціями проводять за методом пошарового підсумовування згідно з теорією лінійного деформованого напів простору.

Осідання визначається за виразом:

- безрозмірний коефіцієнт;

- кількість розрахункових шарів на які поділяються стислива товща основи ;

- товщина розрахункового шару;

- модуль деформацій ІГЕ у якому знаходиться розрахунковий шар;

- додатковий вертикальний напрям в середині розрахункового шару. Визначається як півсума на верхній та нижній межах розрахункового шару;

;

- безрозмірний коефіцієнт, що враховує зміну додаткового; напруження з глибиною; визначається за табл. 1. додатку 2 СНиП 2.02.01-83;

- додатковий тиск під підошву фундаменту ;

- середнвй тиск під підошву фундаменту;

- напруження від власної ваги грунту на рівні підошви фундаменту.

Якщо розплануваня поверхні землі проводилось, то . Якщо розпланування поверхні не проводилось, або проводилось підсипанням грунту .

Напруження від власної ваги грунту на будь-якій глибині під підошвою фундаменту визначається за виразом:Нижче рівня поверхні підземних вод необхідно враховувати зважуючий тиск води (архімедову силу)

кн/м3

- щільність частинок грунту;

- густина води ();

- коефіцієнт пористості грунту.

Визначимо сумісне осідання основи і фундаменту зовнішньої стіни ремонтної майстерні будівельних та дорожних машин в м. Дніпропетровську.

Розрахунок проводимо в табличнвй формі.

3.4. Проектування основ, ущільнених грунтонабивними (грунтовими) палями

Ліквідація просідаючих властивостей грунтів грунтонабивними палями базується на механічному ущільненні грунту навколо свердловини, які не бурять, а пробивають спеціальною штангою з важким наконечником. Після пробиття свердловини вона засипається місцевим грунтом оптимальної вологості і ущільнюється шарами за допомогою спеціального пристрою на верстаті ударно-канатного буріння.

Ущільнення грунтів може виконуватись також за допомогою вибухів подовжених зарядів вибухових речовин.

Спосіб доцільно застосовувати при товщині просідаючого грунту від 10 до 25 м, вологості близької до оптимальної (Wопт=Wp) і при ступеню вологості S<0.75.

В проекті ущільнення грунтонабивними палями повинні вказуватись:

- розміри ущільненого майданчика з прив’язкою їх до плану фундаменту;

- план розташування паль і їх діаметр;

- глибина ущільнення, потрібна щільність грунту;

- спосіб виконання свердловини і ущільнення грунту;

- вид і кількість грунту необхідна для заповнення свердловини;

- спосіб доущільнення або глибина зрізу буферного шару.

Через те, що при ущільненні масиву грунту грунтонабивними палями верхня частина його, яку названо „буферним шаром”, розпушується, цей шар зрізують або доущільнюють. Товщина буферного шару h1=kbd, де d – діаметр свердловини (грунтонабивних паль) d=0.5, при пробивці їх верстатами ударно-канатного буріння і d=0.4 при виконанні їх вибухами.

Kb дорівнює для супісків – 4, суглинків – 5, глин – 6.

Позначку котлована назначають з врахуванням часткової зрізки буферного шару і часткового доущільнення важкими трамбівками на глибину не менше ніж на 1,5 м.

Розміри котлована в плані повинні перевищувати на 3 м з кожної сторони розміри ущільненої площі, а розміри ущільненої площі перевищувати розміри підошви фундаменту:

  • в грунтових умовах І типу за просіданням на 0,2G але не менше 0,8м (G-ширина фундаменту);

  • в грунтових умовах ІІ типу за просіданням на 0,2 величини просідаючої товщі.

При цьому ширина ущільненого майданчика повинна бути в грунтових умовах І типу не менше 0,2 глибини ущільнення, а в грунтових умовах ІІ типу – не менше 0,5 величини просідаючої товщі.

Грунтові палі розташовують в шаховому порядку. Відстань l між центрами грунтових паль з діаметром d визначається за формулою:

;

де d – щільність сухого грунту після ущільнення; для грунтових умов І типу за просіданням ds=1,65 г/см3; для грунтів другого типу в межах верхнього шару до глибини Hs/2 ds=1,65 г/см3, а нижче ds=1,70 г/см3 .

Визначаєм основні параметри ущільнення грунтовими палями основи універсального навчального корпусу для прфтехучилищ і технікумів, якщо ширина підошви фундаменту G=0,8 м, глибина закладення фундаменту d=2,6 м. Будинок будується на ділянці, на якій супісок твердий просідаючий. Грунтові умови ІІ типу за просіданням (див. таб. 3.1.).

Таб.3.1шару

Тип грунту

Товщина шару, м

s

г/см3г/см3

W

%

d=/(1+W)

г/см3

1

Суглинок

4,4

2,76

1,43

8,0

1,32

2

Суглинок

7,0

2,74

1,79

17,0

1,511. Визначаємо відстань l між центрами грунтових паль діаметром d=0,5 м, які ущільнюють суглинок до щільності сухого грунту ds=1,65 г/см3Відстань між центрами грунтових паль діаметром d=0,5 , які ущільнюють до ds=1,70 г/см3 .Приймаємо відстань l між центари грунтових паль l=1,1 м. Віддаль між рядами розташованими в шаховому порядку паль

2. Визначаємо ширину смуги ущільнення b’ по периметру фундаменту, яка повинна дорівнювати в грунтових умовах ІІ типу за просіданням 0,2 товщини просідаючої товщі b1=0.2Hs=0.2(4,4+7,0)=2,28 м.

Загальна ширина смуги ущільнення Вона накладається на смуги ущільненя інших фундаментів, тому в розглянутих грунтових умовах передбачаємо суцільне ущільнення під усім будинком. Якщо зовнішній контур фундаменту має розміри 60,85*19,0м, то розміри ущільненої площі дорівнюють: (що більше від 0,5Hs=0,5*11,4=5,7 м);

3. Визначаємо кількість рядів грунтових паль np, кількість паль в ряду – nп і сумарну кількість паль n.


4. Визначаємо масу грунту m оптимальної вологості для заповнення пробитих свердловин

- для заповнення 1 м свердловини (палі)

де

kg – коефіцієнт обумовлений збільшенням діаметра грунтової палі при ущільненні засипаного матеріалу. Для суглинків – 1,1.

А – площа поперечного перерізу свердловини при dп=0,5 м дорівнюєds – щільність сухого грунту, ущільненого в свердловині, приймається ds=1,75г/см3;

Wопт – оптимальна вологість засипаного грунту Wопт=0,18.

Для заповнення однієї грунтової палі довжиною , потрібен грунт масою .

Для ущільнення основи будинку

5. Вирішуємо викопати котлован під фундамент на глибину м., не добираючи проектної відмітки закладання фундаменту, на величину , що дорівнює величині зниження поверхні грунту при доущільненні важкою трамбівкою залишеної частини буферношо шару.

м.

де, м.

  1. Ущільнення важкими трамбівками:

Визначаємо потрібний діаметр dтр і масу mтр трамбівки.

dтр=м.

де м. – товщина ущільненого шару.

- коефіцієнт,який приймається для суглинків

т.

де, - статичний тиск трамбівки на грунт кПа.

- площа основи траммбівки м2.

Визначаємо відстань поміж осями крайніх рядів грунтових паль та крайніх паль в рядах, прив’язуємо грунтові палі до осей будинка:

- відстань поміж осями крайніх рядів грунтових паль дорівнює- відстань поміж осями крайніх грунтових паль в ряді- відстань від літерної осі будинку (осі А і Б) до крайнього ряду грунтових паль дорівнює

- відстань від крайнїх цифрових осей (осі 1 і 12) до крайніх паль в ряді дорівнює<< предыдущая страница   следующая страница >>