asyan.org
добавить свой файл
1
и за да се произнесе, взе предвид следното:

На 17.06.2010 г. съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс, в полза на “С. Б.” Е., със седалище и адрес на управление: гр. С., район Подуяне, бул. “Ботевградско шосе” № 247, представлявано от Н. М. срещу “А.” О., с ЕИК 101734119, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “Я. представлявано от И. С. М. и С. С. Г.а следните суми: сумата от сумата от 518,15 /петстотин и осемнадесет лева и петнадесет стотинки/ лева - главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 375,59/триста седемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ лева – главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 533,46/петстотин тридесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ лева – главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 556,60/петстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/лева –главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 543,13/петстотин четиридесет и три лева и тринадесет стотинки/ лева- главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 212,78/двеста и дванадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева – главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г., ведно със сумата от 78,65/седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 518,15 лева; сумата от 57,01/петдесет и седем лева и една стотинка/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 375,59 лева; сумата от 80,98/осемдесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 533,46 лева; сумата от 84,51/осемдесет и четири лева и петдесет и една стотинка/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 556,60 лева; сумата от 82,45/осемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 543,13 лева; сумата от 32,30/тридесет и два лева и тридесет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 212,78 лева, ведно със законната лихва върху нея, считано от 14.06.2010 г., до окончателното изплащане, сумата от 71,01/седемдесет и един лева и една стотинка/ лева – платена държавна такса и сумата 396,00 /триста деветдесет и шест/ лева – адвокатско възнаграждение с ДДС.

На 15.10.2010 г. е постъпила молба от “С. Б.” Е., с която се иска да бъде прекратено производството по настоящото дело, като се сочи, че длъжникът е погасил паричното си задължение към заявителя.

Предвид постъпилата молба и направеното с нея искане, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

Доколкото въз основа на заявлението са издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника, същите следва да бъдат обезсилени.
Воден от гореизложените съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОБЕЗСИЛВА Заповед № 4458/17.06.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 1847/2010 г. по описа на Районен съд – Б. в полза на “С. Б.” Е., със седалище и адрес на управление: гр. С., район Подуяне, бул. “Ботевградско шосе” № 247, представлявано от Н. М., срещу “А.” О., с ЕИК 101734119, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “Я. С.” № 1, представлявано от И.С. М. и С.С. Г., за следните суми: сумата от сумата от 518,15 /петстотин и осемнадесет лева и петнадесет стотинки/ лева - главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 375,59/триста седемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ лева – главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 533,46/петстотин тридесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ лева – главница, представляваща незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 556,60/петстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/лева –главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 543,13/петстотин четиридесет и три лева и тринадесет стотинки/ лева- главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г.; сумата от 212,78/двеста и дванадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева – главница, представляващи незаплатена фактура № * от 19.01.2009 г., с падеж 18.02.2009 г., ведно със сумата от 78,65/седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 518,15 лева; сумата от 57,01/петдесет и седем лева и една стотинка/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 375,59 лева; сумата от 80,98/осемдесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 533,46 лева; сумата от 84,51/осемдесет и четири лева и петдесет и една стотинка/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 556,60 лева; сумата от 82,45/осемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 543,13 лева; сумата от 32,30/тридесет и два лева и тридесет стотинки/ лева - мораторна лихва от 18.02.2009 г. до 10.06.2010 г. върху главницата от 212,78 лева, ведно със законната лихва върху нея, считано от 14.06.2010 г., до окончателното изплащане, сумата от 71,01/седемдесет и един лева и една стотинка/ лева – платена държавна такса и сумата 396,00 /триста деветдесет и шест/ лева – адвокатско възнаграждение с ДДС.На 01.02.2010 г. е издаден и изпълнителен лист за горните суми.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 1847/2010 г. по описа на Районен съд - Б..

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Б., в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :............................