asyan.org
добавить свой файл
1

Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка шрифт 9pt

Серія фізико-математичні науки

2012, 1

Bulletin of Taras Shevchenko

National University of Kyiv

Series Physics & Mathematics
УДК 681.3.062 шрифт 11pt


Іван І. Іваненко1, науковий ступінь, вчене звання, шрифт 11pt, Петро П. Петров2, науковий ступінь, вчене звання (вказуючи науковий ступінь та вчене звання, використовуйте такі скорочення: д.ф.-м.н., к.ф.-м.н., проф., доц., асист., пров.н.с., с.н.с., м.н.с., аспірант)
Назва статті назва статті назва статті шрифт 12pt Напівжирний, назва з першої великої літери, в назві статті та в тексті анотації забороняється використання формул
Текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації шрифт 11pt курсив.

Відстань між колонками в анотаціях 7 мм, роздільник вертикальна лінія (меню Формат>Колонки...).

Текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації

Ключові слова: ключове_слово1, ключове_слово2, ключове_слово3 (від 3 до 10 ключових слів).

Ivan I. Ivanenko1, academic degree, academic status, Petro P. Petrov2, academic degree, academic status (use these abbreviations: Doctor of Sciences (Physics & Mathematics), Ph.D. (Physics & Mathematics), Full Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Leading Scientific Researcher, Senior Scientific Researcher, Scientific Researcher, Junior Scientific Researcher, Postgraduate Student)
Title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title title
Abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text

Key words: key_word1, key_word2, key_word3.


E-mail: 1ivanenko@univ.kiev.ua, 2petrov@unicyb.kiev.ua

Статтю представив д.ф.-м.н., проф. Сидоренко М.М. (статтю може представляти лише член редколегії журналу)


Тут починається текст статті для журналу „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки”. Параметри сторінки:

поле зверху 2.5 см

знизу 2.5 см

зліва 2.0 см

справа 2.0 см

підшивка 0 см

колонтитул верх. 1.27см

колонтитул ниж. 1.27см

Основний шрифт Times 11pt. В абзацах відступ для першого рядка 7 мм, інтервал між рядками – Single (одинарний). Відстань між колонками в основному тексті 4 мм (меню Формат>Колонки...). Стаття та інформація про неї для надання даних в УРЖ „Джерело” подаються у форматі MS Word 97/2003/2007/2010 до редколегії роздруковані на білому папері формату А4 разом із електронною копією. Крім цього необхідно подати рецензію на статтю та виписку з протоколу засідання кафедри, на якому робота була рекомендувана до друку у журналі. Усі тверді копії подаються в одному екземплярі.


© І.І. Іваненко, П.П. Петров, 2012
шрифт 10pt, цей колонтитул розташований тільки на ПЕРШІЙ сторінці статті. Розміри по ширині не змінювати!
Робота може бути подана українською або англійською мовами. Прізвища авторів, назва роботи, резюме та ключові слова оформляються згідно наведеного зразка українською та англійською мовою.

Нижній колонтитул присутній тільки на першій сторінці статті, а верхній на усіх сторінках, починаючи з першої.

Сторінки нумерувати не слід.

У верхньому колонтитулі слід вказати номер журналу, до якого стаття приймається до друку, в нижньому прізвища авторів статті. Нижній колонтитул оформляють як плаваючий об’єкт і розташовують тільки на першій сторінці статті. Його ширина складає 70 мм, так щоб не перекривалось поле визначене для друку номера сторінки в центрі нижнього поля сторінки.

Робота готується на білому папері формату А4 (210 мм х 297 мм).

Номери формул вирівнюються по правому краю. Якщо формули набираються за допомогою Microsoft Equation 3.0 (у MS Word), то слід встановити наступні розміри математичних символів (у вікні пункту Define меню Size Microsoft Equation Editor) виходячи з розміру основного шрифту в 11pt: Full - 11 pt, Sub­script/Superscript - 7 pt, Sub-Subscript/Superscript - 7 pt, Symbol - 16 pt, Sub-Symbol - 9 pt.

Якщо формули набираються в OpenOffice, то слід встановити розмір основного шрифту 11pt в математичних формулах (у вікні Format>Font Size редактора рівнянь).Рис. 1 Назва
Формули в тексті Y = x2ij z2i j та виносні формули (1) виконуються курсивом. Виносні формули по горизонталі вирівнюються по центру та при потребі нумеруються справа на границі тексту.


Таблиця 1

Назва таблиці

Назва

М

Ткр

Назва

М

Ткр

г/моль

К

г/моль

К

н-гексан

86.11

507.4

н-гексадекан

226.27

720.5

н-гептан

100.13

540.3

бензол

78.11

562.2

н-октан

114.14

568.8

толуол

92.06

591.8

н-додекан

170.20

658.3

с-гексан

84.09

554.2
Y = x2ij z2ij (1)

Перед та після виносної формули робиться вертикальний відступ 8 pt (вказується у параметрах формату абзацу)

Таблиці та ілюстрації вносяться безпосередньо в текст. Їх слід розташовувати так, щоб вони осягали по ширині увесь текст (табл. 1) або одну колонку (рис. 1). Довгі виносні формули також рекомендується розташовувати по ширині двох колонок тексту, в такому випадку також слід вказати відступи 8 pt перед і після виносної формули (як у формулі (2)). Підписи до таблиць розташовують над таблицею (номер таблиці праворуч, назва – ліворуч), як у табл. 1.

Підписи до рисунків розташовують під рисунками ліворуч, як на рис. 1. У обох випадках для підписів а також всередині малюнків та таблиць слід використовувати прямий нежирний шрифт не більший 11pt. Всі позначення та символи на рисунках повинні бути не менші 2.0 мм (5 pt) за розміром. Не слід використовувати занадто темних або занадто світлих рисунків чи сканованих фотографій. Товщина ліній на графіках та обрамлень у таблицях має бути не меншою 0.75pt (0.3 мм), також не варто лінії робити товщими 2pt (0.7 мм). Зразки ліній різної товщини показані на рис. 2.

Всі підписи на осях координат, на схемах і т.п. повинні бути мовою статті (тобто не допускаються англомовні підписи в роботах українською мовою).

(2)

Зазначені нижче слова оформляти наступним чином:

1) Теорема, Твердження, Лема, Наслідок (напівжирним шрифтом),

2) Доведення, Означення (курсивом),

3) Зауваження, Приклад (у розрядку на 1.4pt).

4) Назви підрозділів статті та переліку поси-Рис. 2 Зразки ліній

лань напівжирним шрифтом з нового абзацу, розташувати по центру тексту.

Список використаних джерел оформляється згідно вимог стандарту ГОСТ. Він має заголовок «Список використаних джерел», оформлений так, як показано у зразку (прізвища авторів курсивом, номер тому напівжирним шрифтом). Він повинен закінчуватися в нижній третині сторінки/колонки основного тексту, щоб не залишалось незаповнене текстом велике поле в кінці статті.

В кінці роботи біля правого берега вказується дата надходження статті до редколегії.

Посилання у тексті роботи позначаються цифрами у квадратних дужках (наприклад, [3]). У списку використаних джерел вони з’являються у порядку згадування у статті. Посилатися на неопубліковані роботи не рекомендується.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст кст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст кст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст кст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Стаття закінчується в нижній третині сторінки/колонки.
Список використаних джерел


  1. Биркгоф Г. Теория решеток / Г. Биркгоф.– Москва: Наука, 1984. – 564 с.

  2. Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование: [изд. 3-е, перераб. и доп.] / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. – Киев: Наукова думка, 1989. – 376 с.

  3. Горин С.В. CASE-средство S-Designor 4.2 для разработки структуры базы данных [Електронний ресурс] / С.В. Горин, А.Ю. Тандоев // Системы управления базами данных. – 1996. – №1. – C. 79-86. – Режим доступу до журн.: http://www.csu.ac.ru/osp/dbms/1996/01/source/case.html.

  4. Тиори Т. Проектирование структур баз данных: [в двух книгах: пер. с англ.] / Т. Тиори, Дж. Фрай. – Москва: Мир, 1985. – Кн. 2. – 1985. – 320 с.

  5. Chen P.P. Entity-relationship modeling: historical events, future trends, and lessons learned / P.P. Chen // Entity-Relationship Approach to Software Engineering: international conference, November 27-30, 2001, Yokohama, Japan: proceedings. – 2001. – P. 71-77.

  6. Іванов І.І. Схема доведення основної теореми / І.І. Іванов // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development: international conference, 4-9 September 2007, Berdyansk, Ukraine: abstracts. – Kyiv. – 2007. – P. 22-23.


Надійшла до редколегії 29.01.11

Також необхідно надати інформацію про статтю для надання даних в УРЖ Джерело, ці дані подаються окремим файлом.

Зразок
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, 2012, №.1.

УДК 681.3.062

Іваненко І.І., Петров П.П.

Уточнення обмежень min та max простої кардинальності в моделі „сутність-зв’язок”

Укр.

Бібл. 10 назв.

У статті розглядаються обмеження кардинальності, які застосовують до типів зв’язків у моделі „сутність-зв’язок”. Мета статті – встановити точну природу min та max обмежень кардинальності для бінарних типів зв’язків та дослідити логічний зв’язок між їх значеннями. Min та max обмежень кардинальності уточнюються за допомогою поняття повного образу.

Ключові слова: кардинальність, обмеження кардинальності, модель „сутність-зв’язок”.

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия физико-математические науки, 2012, №.1.

УДК 681.3.062

Иваненко И.И., Петров П.П.

Уточнение ограничений min и max простой кардинальности в моделе „сущность-связь”

Рус.

Библ. 10 назв.

В статье рассматриваются ограничения кардинальности, которые используются для типов связей в модели „сущность-связь”. Цель статьи – установить точную природу min и max ограничений кардинальности для бинарных типов связи и исследовать логическую связь между их значениями. Min и max ограничений кардинальности уточняются с помощью понятия полного образа.

Ключевые слова: кардинальность, ограничения кардинальности, модель „сущность-связь”.

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics, 2012, №.1.

UDC 681.3.062

I. I. Ivanenko., P. P. Petrov

Specification of min and max constraints of cardinality in model „entity-relationship”

English

Bibliography 10 titles.

In the paper the cardinality constraints are considered which are used for types of connections in the “entity-relationship” model. The purpose of the paper is to define the exact nature of min and max constraints of cardinality for binary types of connections and to research the logical connection between there meanings. Min and max of constraints of cardinality are specified with the help of full pattern.

Key words: constraints, cardinality constraints, entity-relationship model.