asyan.org
добавить свой файл
1
Чи потрібно вносити до трудової книжки запис про те, що до прийняття на роботу на підприємство працівник не мав трудового стажу?

Згідно із пунктом 2.18 Інструкції № 58 до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, но­мер та найменування відповідних документів такі записи:

а) про час служби у складі Збройних Сил України та інших вій­ськах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодав­ство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби;

б) про час навчання у професійних навчально-виховних закла­дах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

в) про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, за­значених у п. 2.16 цієї Інструкції;

г) про роботу як членів колгоспу — у тому разі, коли чинним за­конодавством передбачене зарахування цієї роботи в загальний трудовий стаж працівників;

д) про час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медич­ного закладу потребує постійного стороннього догляду (п. «є» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), у тому числі за перестарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);

е) безробітним особам запис про період одержання допомоги по безробіттю заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення.
Передбачені цим пунктом записи вносяться до трудової книж­ки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

Внесення запису про те, що до прийняття на роботу працівник не мав трудового стажу, не передбачено Інструкцією № 58. Отже, вносити такий запис не потрібно.

Запис про роботу за трудовою угодою: чи вносити?