asyan.org
добавить свой файл
1

Червоним кольором відмічено текст, який потребує коригуванню відповідно до індивідуальної ситуації

Зеленим кольором відмічено коментарі, які в подальшому повинні бути видалені, та верхній колонтитул також

ВАЖЛИВО: Шаблон в зв’язку із змінами в законодавстві (а саме ПКМУ №795 від 04.06.2007р.)з 01.01.2012 потребує перегляду

( Ця заява є результатом проведеної роботи по оформленню закордонного паспорту описаного на форумі «Дорожнього контролю» в темі:

http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=70&t=10933 )
Начальнику СГІРФО Богуславського

РВ ГУМВС України в Київській області

Петрову П.П.

(тут пишемо кому адресується заява за

місцем проживання)
Іванова Івана Івановича

01.01.1969 р.н.

07000, м. Богуслав, Київської області,

вул. Київська, б.201, кв. 23.

паспорт серії СК №911112, виданий

31.02.2003р., Вишгородським РВ ГУМВС

України в Київській області.

Контактний телефон: +380 (50) 1234567

(тут пишемо від кого заява та контакти)

ЗАЯВА
Відповідно до статей 1 та 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випад­ків, передбачених цим Законом, та в'їхати в Україну. Одним з документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебу­вання за її межами, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі – пас­порт).

Згідно статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну грома­дян України» оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон прова­диться громадянам України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представни­ків до органу внутрішніх справ за місцем проживання.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Укра­їну громадян України" Постановою Кабінетом Міністрів України № 231 від 31 берез­ня 1995р. затверджено Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виї­зду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення (далі – Правила). (ці три абзаци вказують, що законодавством передбачений документ, який посвідчує особу, та яким нормативно-правовим актом затверджено правила оформлення цього документу – паспорт)

Згідно 5 пункту Правил заява щодо оформлення паспорта/проїзного документа пода­ється особисто або через своїх законних представників до управлінь (відділів) у спра­вах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіа­льні органи), відділів (секторів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС (далі - підрозділи) за місцем проживання в Україні або міжрегіональних центрів видачі паспортних документів незалежно від місця проживання в Україні. (в цьому абзаці вказується куди має право подавати свою заяву громадянин – вибрати можна на свій власний розсуд)

Пунктами 10 та 11 Правил визначено вичерпний перелік документів, який подається для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон, а саме:

 • заява-анкета встановленого зразка;

 • паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);

 • копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікацій­ного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовля­ються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомля­ють про це відповідні державні органи;

 • дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

 • квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

 • Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України. Форма довідки затверджується Міноборони.

(цим пунктом вказується, що є вичерпний перелік документів який подається для оформлення паспорту – не більше та не менше – ніяких додаткових обов’язкових платежів окрім квитанції про сплату держмита, якщо немає по держмиту пільг, ні яких довідок про несудимість, страховок та іншого.)

Жодних підстав, які відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" тимчасово обмежують мої права на виїзд за кордон, немає, про що мною сповіщено в заяві-анкета встановленого зразка із зазначен­ням в ній, що мені відомо, що свідомо подані мною неправдиві відомості можуть призвести до відмови у видачі паспорта, яка подається в пакеті документів до цієї заяви. (в цьому абзаці зазначаємо, що підстав для відмов з нашої сторони немає про що ми підписалися в заяві-анкеті)

Також хочу відзначити, що Постановою КМУ № 858 від 26.06.2007р. якою затвердже­но Технічний опис та зразок бланка паспорта громадянина України для виїзду за кор­дон, зокрема пункт 8, який викладено в наступній редакції: «Відцифроване зображення обличчя пред'яв­ника паспорта, його підпис виконуються на лицьовому боці сторінки даних спосо­бом лазерного гравірування. Зображення обличчя дублюється на сторінці способом лазер­ної перфорації.» не передбачає особистої присутності отримувача паспорта під час виконання лазерного гравіювання на лицьовому боці сторінки даних відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта, його підпису. Особисту присутність отримувача паспорта також не визначено ПКМУ № 858 від 26.06.2007р. під час відцифрування зображення обличчя (наголошую на «відцифрування зображення обличчя» [таким зображенням обличчя є фотокартка розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, саме на якій зображено обличчя громадянина України], а не відцифрування самого обличчя безпосередньо) отримувача пас­порта, його підпису. (в цьому абзаці вказуємо, що фотографуватись на цифрову камеру не є обов’язково-додатковою процедурою/послугою – вона нам не потрібна – в нас є фотокартки згідно Правил)

Відповідно пункту 12 наказу МВС України № 1603 від 12.12.2004р., який викладено в наступній редакції: «Територіальні органи та територіальні підрозділи ви­щого рівня, які приймають відповідні рішення, після надходження матеріалів від територіа­льних підрозділів нижчого рівня на підставі їх вивчення протягом 10 робочих днів перевіряють правильність оформлення документів та відсутність підстав, що тимча­сово обмежують право громадянина на виїзд за кордон відповідно до пункту 22 Пра­вил. Для цього здійснюють перевірку за обліком відповідного територіального органу та адресно-довідкового бюро з питань, визначених в абзаці другому пункту 10 цього По­рядку. Про результати перевірки на зворотному боці заяви-анкети проставляється штамп (додаток 7) і робиться відповідний запис, що скріплюється підписом працівника, який проводив перевірку. Перевірка наявності чи відсутності обставин, що обмежують право громадянина на виїзд за кордон відповідно до підпунктів 3, 4 і 9 пункту 22 Правил (порушеної проти заявника кримінальної справи; судимості за вчинення злочину; перебу­вання заявника під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ), здійснюється вказаними територіальними органами та територіальними підрозділами через відповідні управління (відділи) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС. Відповідна інформація підроз­ділу інформаційних технологій береться до уваги протягом місяця з моменту її на­дання та долучається до заяви-анкети. Відносно осіб, засуджених за вчинення злочину, працівники служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб уживають захо­дів для з'ясування факту відбування покарання або звільнення від нього.», не передбачено зобов’язання громадян України надання типових довідок, які видаються управлін­нями (відділами) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС під час оформлення і видачі паспорта громадянина України для виї­зду за кордон. (в цьому абзаці ми наголошуємо, що не потрібно нам забивати голову необхідністю надання довідки про несудимість – відповідні запити та довідки повинні підрозділи та органи запитувати самостійно без участі громадян)

Керуючись ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», ЗУ «Про звернення громадян», Постановою Кабінетом Мініст­рів України № 231 від 31 березня 1995р. «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», (вказуємо чим керуємось при зверненні із заявою)

ПРОШУ:

 1. Оформити (достроково) та видати мені паспорт громадянина України для виї­зду за кордон відповідно до вимог Правил оформлення і ви­дачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа ди­тини, їх тимчасового затримання та вилучення визначених Постановою Кабі­нету Міністрів України № 231 від 31 березня 1995р. (із змінами та доповнен­нями). (основна мета подання заяви – отримати закордонний паспорт без додаткових платних послуг в ціну держмита, або взагалі безкоштовно при наявності пільг від сплати держмита відповідно діючому законодавству в термін до 30 днів, а в разі необхідності то достроково в термін до 10 днів)

 2. В разі відмови в оформленні, видачі паспорта громадянина України для виї­зду за кордон, довести до відома мені, як заявнику, мотиви відмови в письмовій формі за адресою – 07000, м. Богуслав, Київської області, вул. Київська, б.201, кв. 23, у строки згідно чинного законодавства. (тут обов’язково просимо надати в разі відмови вмотивовану відповідь на нашу заяву – для подальшого оскарження до суду або до Державного департаменту ГІРФО МВС України і тільки до суду щодо визнання протиправних дій посадовців)


Додатково зазначаю, що я відмовляюся від отримання платних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №795 від 04.06.2007 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ". Також зазначаю, що вимогу статті 9 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо гарантій відшкодування громадянинові України витрат, пов'язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном (тобто оформлення страхового полісу) буде виконано мною самостійно після отримання паспорту. (в цьому абзаці на останок зазначаємо, що нам свідомо не потрібні платні послуги по заповненню заяви-анкети, бланків (10 грн 28 коп) на підставі чого з нас ще справлять плату за послуги в розмірі вартості там чогось + 25% від тієї вартості (150-525 грн), а також те що страховку ми купимо там де ми самі захочемо та після оформлення паспорту безпосередньо коли будемо знати куди нам їхати закордон та які вимоги будуть поставлені посольством іншої країни)
Додатки:

 1. Заява-анкета;

 2. Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 3. Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

 4. Квитанція про сплату державного мита в розмірі 170 грн 00 коп. (або 340 грн 00 коп в разі дострокового оформлення паспорта до 10 днів)

або

 1. Копія документу, а саме копію посвідчення громадянина, який постійно працював чи працює, або проживає чи проживав у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення у 1986 рр. (Категорія 3) [або другий документ, який звільняє від сплати держмита], що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита відповідно статті 4 Декрету КМУ «Про державне мито».

 2. Довідка «відповідного» військового комісаріату щодо можливості виїзду з України. (Ця довідка не потрібна громадянам які не підлягають призову на строкову військову службу, а також усім кому більше 25 років)Іванов Іван Іванович _____________________

30 лютого 2001р. /підпис/

( Заяву-анкету можна завантажити з бази законодавства України на офіційному порталі Верховної Ради України за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/signal/p0380-00.doc взятої з ПКМУ №380 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=380-2004-%EF )
На останок хочу зазначити, що перед тим як нести заяву до органів чи підрозділів ГІРФО МВС України, необхідно хоча б раз прочитати ті нормативно-правові документи про які йдеться у заяві для самоосвіти, та бути готовим до того, що Вас будуть намагатись пошити в дурні усілякими способами, аби Ви тільки відмовились від цієї заяви та згодились на їх умови надання платних послуг. Також намагайтесь менше вислуховувати працівників про їх тяжку долю (аж болісно на них дивитись, які вони всі в золоті та діамантах) та погане законодавство України. Прийшов тихо – подав документи разом із заявою, зареєстрував заяву – та й пішов.
Ніколи не вірте посадовцям – ні їх словам, ні їх писанині в офіційних відповідях – вони мають характерну рису спотворювати інформацію. Керуватись та користуватись можна лише офіційними нормативно-правовими актами та Законами України.
Щиро сподіваюсь, на те, що все це Вам допоможе в нелегкій боротьбі за Ваші права та свободи в Україні.


Сторінка з

Іванов І.І. ____________ 30 лютого 2011р.

/підпис/