asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 19 20

“Biophysics includes everything


that is interesting

and excludes everything that is not”

(K.S. Cole)
ПЕРЕДМОВАБіофізика це наука, яка вивчає фізичні механізми та фізико-хімічні процеси, що лежать в основі життєдіяльності біологічних об’єктів; вона застосовує фізичні принципи, фізичні методи та фізичні прилади для вивчення живих систем.

Навколишнє природне середовище це сукупність природних і змінених діяльністю людини абіотичних, хімічних та біотичних факторів, що оточують та діють на живі організми або екосистеми, а саме на ріст, розвиток та виживання живих організмів.

Населення земної кулі, яке досягне у 2050 році 9 млрд, а також численні представники фауни і флори взаємодіють з навколишнім середовищем шляхом обміну енергією та речовиною.

Застосування сучасних технологій з метою забезпечення людства продуктами харчування, безумовно, впливає на навколишнє середовище. Асортимент хімічних препаратів, що використовують для інтенсифікації цього виробництва, з кожним роком збільшується. Потрапляючи в атмосферу, грунт, воду, ці забруднювачі мігрують до рослин та організму тварин і таким чином можуть впливати на здоров'я людини.

Ще одне джерело шкідливих речовин – різноманітні машини та механізми, які спричинюють забруднення середовища відходами нафтопродуктів, важкими металами, поверхнево-активними речовинами.

Серйозним джерелом забруднення навколишнього середовища у сільському господарстві є відходи тваринництва й рослиництва, включаючи стоки із залишками пестицидів і добрив, що потрапляють у грунт, грунтові води, водойми й завдають непоправної шкоди фауні та флорі.

Хімічні елементи й сполуки, які потрапляють в атмосферу, можуть поглинати сонячне проміння, викликаючи зміни температури атмосфери (парниковий ефект), або брати участь у хімічних реакціях, що спричинюють опади у вигляді кислотних дощів чи виникнення озонових дірок.

Не можна не враховувати згубної дії на навколишнє середовище експлуатації військової техніки, освоєння космосу, техногенних аварій та екологічних катастроф.

Отже, вивчення взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем в умовах демографічного зростання, збільшення світового використання добрив, дефіциту орної землі, збільшення концентрації двоокису вуглецю в атмосфері, вичерпання паливних запасів та порушення екологічної рівноваги, є надто невідкладним.

У навчальному посібнику “Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища” описано фізичне оточення живих організмів, зокрема такі зовнішні фізичні фактори як тиск, вітер, гравітація, вібрації, природні коливання та хвилі, акустичні фактори та шум, вологість і температура, природні випромінювання, опади; здатність живих організмів реагувати на зміни зовнішніх факторів завдяки рецепторним системам, тобто здійснювати механо-, граві-, акусто-, термо- та фоторецепцію та обирати оптимальні умови існування; явища та процеси, які характеризують взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем з позицій явищ перенесення – необоротних процесів, важливих з точки зору життєдіяльності живого організму, внаслідок яких між ним та навколишнім середовищем відбувається просторове перенесення фізичних величин  ентропії, маси (вода та розчинені речовини, водна пара та гази, частинки), імпульсу (особлива увага приділяється турбулентним явищам у граничному шарі атмосфери та методу вихрової коваріації); енергетичний баланс фізичних та біологічних систем з навколишнім середовищем; принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища та можливі застосування сучасних методів аналізу його стану (особливо автоматизованих та дистанційних систем).

Основною метою навчального посібника Біофізика та методи аналізу навколишнього середовища є вивчення:

  • фізичного оточення живих організмів;

  • впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатності сприймати ці фактори, реагувати на них і таким чином взаємодіяти з навколишнім середовищем та адаптуватися до нього;

  • сучасних фізичних методів вимірювання параметрів навколишнього середовища та аналізу його стану, зокрема систем автоматизованого та дистанційного контролю навколишнього середовища;

  • процесів, які характеризують взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем;

  • основних принципів енергетичного балансу фізичних та біологічних систем з довкіллям.

Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з напряму 0708 „Екологія” (спеціальність 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) та напряму 0929 „Біотехнологія” (спеціальність 8.092903 „Екобіотехнологія”); він може бути також використаний студентами таких напрямів підготовки як 1301 − «Агрономія», 1302 − «Зооінженерія», 1303 − «Водні ресурси», 1304 − «Лісове і садово-паркове господарство», 1305 − «Ветеринарна медицина».
І. ФІЗИЧНЕ ОТОЧЕННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВследующая страница >>