asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Методи вимірювання

Вимірювання для визначення концентрацій речовин, забруднюючих повітря та воду, повинні бути виконані репрезентативно.

Відбір проб та аналіз всіх забруднюючих речовин, включаючи диоксини та фурани, а також методів еталонного вимірювання для калібрування системи автоматичного вимірювання повинні виконуватися, як обумовлено стандартами Європейського комітету зі стандартизації. Якщо стандарти Європейського комітету зі стандартизації не наявні, ISO стандарти, національні або міжнародні стандарти, які будуть забезпечувати надання даних еквівалентної наукової якості, повинні застосовуватися.

На рівні денної граничної величини викиду, величини 95% довірчих інтервалів одного виміряного результату не повинні перевищувати наступні відсотки граничних величин викидів:


Мон оксид вуглецю

10%

Діоксид сірки

20%

Діоксид азоту

20%

Сукупний пил

30%

Загальний вміст органічного вуглецю

30%

Хлористий водень

40%

Фтористий водень

40%

В

ДОДАТОК IV
Граничні величини викидів для зливання стічних вод від очищення відпрацьованих газів


Забруднюючі речовини

Граничні величини викидів, виражені в масових концентраціях для не фільтрованих проб

1. Загальний вміст зважених часток, як визначено Директивою 91/271/ЄЕС

95%

30 мг/л

100%

45 мг/л

2. Ртуть та її сполуки, виражені як ртуть (Hg)

0,03 мг/л

3. Кадмій та його сполуки, виражені як кадмій (Cd)

0,05 мг/л

4. Таллій та його сполуки, виражені як таллій (Tl)

0,05 мг/л

5. Миш'як та його сполуки, виражені як миш'як (As)

0,15 мг/л

6. Свинець та його сполуки, виражені як свинець (Pb)

0,2 мг/л

7. Хром та його сполуки, виражені як хром (Cr)

0,5 мг/л

8. Мідь та її сполуки, виражені як мідь (Cu)

0,5 мг/л

9. Нікель та його сполуки, виражені як нікель (Ni)

0,5 мг/л

10. Цинк та його сполуки, виражені як цинк (Zn)

1,5 мг/л

11. Діоксини та фурани, визначені як сума окремих діоксинів та фуранів, оцінена згідно з Додатком I

►C1 0,3 нг/л ◄


До 1 січня 2008 виключення для загального вмісту зважених часток можуть бути дозволені компетентним органом для існуючих станцій спалювання відходів, якщо дозвіл передбачає, що 80% виміряних величин не перевищує 30 мг/л та жодна з них не перевищує 45 мг/л.

В

ДОДАТОК V
ГРАНИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ВИКИДІВ У ПОВІТРЯ
(a) Денні середні величини


Сукупний пил

10 мг/м3

Газоподібні та пароподібні органічні речовини, виражені як загальний вміст органічного вуглецю

10 мг/м3

Хлористий водень (HCl)

10 мг/м3

Фтористий водень (HF)

1 мг/м3

Діоксид сірки (SO2)

50 мг/м3

Моноксид азоту (NO) та діоксид азоту (NO2), виражені як діоксид азоту для існуючих станцій спалювання відходів з номінальною потужністю, яка перевищую 6 тон на годину, або нових станцій спалювання відходів

200 мг/м3 (*)

Моноксид азоту (NO) та діоксид азоту (NO2), виражені як діоксид азоту для існуючих станцій спалювання відходів з номінальною потужністю 6 тон на годину, або менше

400 мг/м3 (*)

(*) До 1 січня 2007 року та без порушення доречного законодавства (Співтовариства) гранична величина викиду для NOx не застосовується до станцій, які спалюють тільки небезпечні відходи.


Виключення для NOx можуть бути дозволені компетентним органом існуючим станціям із спалювання відходів:

- з номінальною потужністю 6 тон на годину, якщо цей дозвіл передбачає, денні середні величини не перевищують 500 мг/м3, та це до 1 січня 2008 року,

- з номінальною потужністю > 6 тон на годину, але дорівнює або менш ніж 16 тон на годину, якщо дозвіл передбачає, що денні середні величини не перевищують 400 мг/м3, та це до 1 січня 2010 року,

- з номінальною потужністю > 16 тон на годину, але < 25 тон на годину, та які не роблять скиду вод, якщо цей дозвіл передбачає, що денні середні величини не перевищують 400 мг/м3, та це до 1 січня 2008 року.
До 1 січня 2008 року, виключення щодо пилу можуть бути дозволені компетентним органом існуючим станціям із спалювання відходів, якщо цей дозвіл передбачає, що денні середні величини не перевищують 20 мг/м3.
(b) Півгодинні середні величини

(100%) A

(97%) B

Сукупний пил

30 мг/м3

10 мг/м3

Газоподібні та пароподібні органічні речовини, виражені як загальний вміст органічного вуглецю

20 мг/м3

10 мг/м3

Хлористий водень (HCl)

60 мг/м3

10 мг/м3

Фтористий водень (HF)

4 мг/м3

2 мг/м3

Діоксид сірки (SO2)

200 мг/м3

50 мг/м3

В
(100 %) A

(97 %) B

Мон оксид азоту (NO) діоксид азоту (NO2), виражені як діоксид азоту для існуючих станцій зі спалювання відходів з номінальною потужністю, яка перевищує 6 тон на годину, або нових станцій зі спалювання відходів.

400 мг/м3 (*)

200 мг/м3 (*)


(*) До 1 січня 2007 року та без порушення доречного законодавства Співтовариства гранична величина викиду для NOx не застосовується до станцій, які спалюють тільки небезпечні відходи.


До 1 січня 2010 року, виключення для NOx можуть бути дозволені компетентним органом існуючим станціям зі спалювання відходів з номінальною потужністю 6 та 16 тонами на годину, якщо півгодинна середня величина не перевищує 600 мг/м3 для стовпця А, або 400 мг/м3 для стовпця B.
(с) Всі середні величини протягом типового строку мінімум 30 хвилин та максимум 8 годин

Кадмій та його сполуки, виражені як кадмій (Cd)

всього

0,05 мг/м3

всього

0,1 мг/м3 (*)

Талій та його сполуки, виражені як талій (Tl)

Ртуть та її сполуки, виражені як ртуть (Hg)

0,05 мг/м3

0,1 мг/м3 (*)

Сурма та її сполуки, виражені як сурма (Sb)


всього

0,5 мг/м3всього

1 мг/м3 (*)


Миш’як та його сполуки, виражені як миш’як (As)

Свинець та його сполуки, виражені як свинець (Pb)

Хром та її сполуки, виражені як (Cr)

Кобальт та його сполуки, виражені як кобальт (Co)

Мідь та її сполуки, виражені як мідь (Cu)

Марганець та його сполуки, виражені як марганець (Mn)

Нікель та його сполуки, виражені як нікель (Ni)

Ванадій та його сполуки, виражені як ванадій (V)

(*) До 1 січня 2007 року середні величини для існуючих станцій, яким дозвіл на експлуатацію був наданий до 31 грудня 1996 року, та які спалюють тільки небезпечні відходи.

Ці середні величини також охоплюють газоподібні та пароподібні форми доречних викидів важких металів, а також їхні сполуки.
(d) Середні величини повинні бути виміряні протягом типового строку мінімум 6 годин та максимум 8 годин. Гранична величина викиду посилається на загальну концентрацію діоксинів та фуранів, розраховану використанням поняття токсичної еквівалентності згідно з Додатком I.


Діоксини та фурани

0,1 нг/м3


В

(e) Наступні граничні величини викидів концентрацій моноксиду вуглецю (CO) не повинні бути перевищені у газоподібних продуктах згоряння (виключаючи фази пуску та припинення роботи):

50 міліграмів/м3 газоподібних продуктів згоряння, визначених як денна середня величина;

150 міліграмів/м3 газоподібних продуктів згоряння з, щонайменше, 95% всіх вимірювань, визначених як 10-хвилинні середні величини, або 100 мг/м3 газоподібних продуктів згоряння всіх вимірювань, визначених як півгодинні середні величини, взяті в будь-який 24-годинний строк.

Виключення можуть бути дозволені компетентним органом станціям зі спалювання відходів із використанням псевдо зрідженого шару, якщо цей дозвіл передбачає граничну величину викиді для мон оксиду вуглецю (CO) не більше ніж 100 мг/м3, як середньогодинна величина.

(f) Державам-членам дозволяється викладати правила, які керують виключеннями, передбаченими у цьому Додатку.

В

ДОДАТОК VI

Формула для розрахунку концентрації викиду у стандартних відсоткахконцентрації кисню

21 - OS

ES= 21 – OM x EM

ES = розрахована концентрація викиду у стандартних відсотках концентрації кисню

EM = виміряна концентрація викиду

OS = стандартна концентрація кисню

OM = виміряна концентрація кисню
<< предыдущая страница