asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Доступ до інформації та участь громадськості

 1. Без порушення Директиви Ради 90/313/ЄЕС (1) та Директиви 96/61/EC, заяви на отримання нових дозволів для станцій спалювання та спільного спалювання відходів повинні бути наявними в одному або більше місцях, доступних для громадськості, таких як будинки, де розташовані місцеві органи влади, протягом відповідного строку, щоб дати їй змогу прокоментувати заяви до того, як компетентний орган прийме рішення. Це рішення, включаючи, щонайменше, копію дозволу та будь-які наступні оновлення, також повинні бути доступними для громадськості.

 2. Для станцій спалювання або спільного спалювання відходів з номінальною потужністю дві тони на годину або більше та всупереч статті 15(2) Директиви 96/61/ЄC, річний звіт, який повинен надаватися експлуатантом до компетентного органу про функціонування та моніторинг станції повинен бути доступним для громадськості. Цей звіт повинен, як мінімальна__________________________

(1) Директива Ради 90/313/ЄEC від 7 червня 1990 року про свободу доступу до інформації про довкілля (ОВ №L 158, 23.6.1990, С. 56). Директива із останніми змінами, внесеними Актом про приєднання від 1994 року.

В

вимога, викладати перебіг процесу та викиди у повітря та воду порівняно зі стандартами викидів у цій Директиві. Перелік станцій спалювання або спільного спалювання відходів з номінальною потужністю менш ніж дві тони на годину повинен бути складений компетентним органом та бути доступним для громадськості.

Стаття 13

Ненормальні умови експлуатації

 1. Компетентний орган повинен викласти у дозволі максимальний припустимий строк будь-яких технічно неминучих зупинок, несправностей або відмов очисних пристроїв або вимірювальних пристроїв, під час яких концентрації у викидах у повітря та очищених стічних водах регульованих речовин можуть перевищити рекомендовані граничні величини викидів.

 2. У випадку поломки, експлуатант повинен зменшити або припинити експлуатацію у максимально короткий термін до того часу, коли нормальна експлуатація може бути відновлена.

 3. Без порушення статті 6(3)(c), станція спалювання або спільного спалювання або лінія спалювання відходів в жодних обставинах не повинна продовжувати спалювати відходи протягом строку більше ніж чотири години без зупинок, якщо граничні величини викидів перевищуються; більше того, сукупна тривалість функціонування в таких умовах протягом одного року повинна бути менш ніж 60 годин. 60-годинна тривалість застосовується до тих ліній всієї станції, які пов’язані з одним очисним пристроєм димового газу.

 4. Загальний вміст пилу у викидах у повітря із станції спалювання відходів в жодних обставинах не повинен перевищувати 150 мг/м3, виражений як півгодинна середня величина; більше того, граничні величини викидів у повітря для CO та загальної кількості органічного вуглецю (TOC) не повинні перевищуватися. Всі інші умови, що згадуються у статті 6, повинні задовільнятися.

Стаття 14

Стаття про розгляд дії угоди

Без порушення Директиви 96/61/ЄC, Комісія повинна подавати звіт до Європейського парламенту та Ради до 31 грудня 2008 року, який грунтується на досвіді застосування цієї Директиви, зокрема, для нових станцій, та про прогрес, досягнутий в методах контролю викидів, та досвіді в організації збирання та видалення відходів. Більше того, звіт повинен базуватись на розвитку стану технології, досвіді в експлуатації станцій, вимогах до охорони навколишнього середовища. Цей звіт повинен включати особливі секції про застосування Додатка II.1.1. та, зокрема, про економічну та технічну можливість виконання щодо існуючих печей для випалу цементу, як згадано у виносці до Додатка II.1.1. відносно граничних величин викидів NOx для нових печей для випалу цементу, встановлених у цьому Додатку. Звіт повинен, належним чином, супроводжуватися пропозиціями щодо перегляду пов’язаних положень цієї Директиви. Однак, Комісія повинна, якщо це доцільно, пропонувати поправки до Додатка II.3 до вищезгаданого звіту, якщо головні потоки відходів спрямовані на типи станцій спільного спалювання, відмінних від тих, про які мова йде у Додатку II. 1 та II.2.

Стаття 15

Складання звітів

Звіти про імплементацію цієї Директиви повинні бути складені згідно з порядком, встановленим у статті 5 Директиви Ради 91/692/ЄЕС. Перший звіт повинен охоплювати, щонайменш, перший повний трирічний період після 28 грудня 2002 року, та відповідати періодам, що згадуються у статті 17 Директиви 94/67/ЄC, та у статті 16(3) Директиви 96/61/ЄC. З цією метою, Комісія повинна детально розробити відповідну анкету у належний час.

В

Стаття 16

Майбутня адаптація Директиви

Комісія повинна, згідно з порядком, встановленим у статті 17(2), вносити поправки до Статей 10, 11 та 13 та Додатків I та III з метою адаптувати їх до технічного прогресу, або нових відкриттів щодо користі для здоров’я від зниження викидів.

Стаття 17

Комітет з вироблення правил

 1. Комітет допомагає Комісії з вироблення правил.

 2. Якщо робиться посилання на цю частину, статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄC повинні застосовуватися, беручи до уваги положення статті 8 .

Строк, встановлений у статті 5(6) Рішення 1999/468/ЄC, повинен бути встановлений протягом трьох місяців.

3. Комітет ухвалює свої процедурні правила.

Стаття 18

Скасування

Наступне повинне бути скасоване, починаючи з 28 грудня 2005 року:

 1. Стаття 8(1) та Додаток до Директиви 75/439/ЄЕС;

 2. Директива 89/369/ЄЕС;

 3. Директива 89/429/ЄЕС;

 4. Директива 94/67/ЄC.

Стаття 19

Покарання

Держави-члени повинні визначити покарання, що застосовуються до порушень національних положень, прийнятих згідно з цією Директивою. Таким чином, передбачені покарання повинні бути ефективними, пропорційними та переконливими. держави-члени повинні повідомити про ці положення Комісію на 28 грудня 2002 року як самий пізній термін, та повинні сповіщати її без затримки про будь-які наступні внесення поправок, які впливають на них.

Стаття 20

Перехідні положення

 1. Без порушення особливих перехідних положень, передбачених у Додатках до цієї Директиви, положення цієї Директиви повинні застосовуватися до існуючих станцій, починаючи з 28 грудня 2005 року.

 2. Для нових станцій, тобто станцій, які не підпадають під визначення „існуюча станція спалювання або спільного спалювання відходів” у статті 3(6) або частині 3 цієї статті, ця Директива, замість Директиви, згаданої у статті 18, повинна застосовуватися, починаючи з 28 грудня 2002 року.

 3. Стаціонарні або пересувні станції, чиєю метою є вироблення енергії або виробництво матеріальних товарів та які знаходяться в експлуатації та мають дозвіл згідно з чинним законодавством Співтовариства де необхідно та які почали спільне спалювання відходів не пізніше 28 грудня 2004 року, повинні розглядатися як існуючі станції спільного спалювання відходів.

В

Стаття 21

Імплементація

1. Держави-члени повинні надати чинності законам, підзаконним актам та адміністративним положенням, необхідним для забезпечення відповідності цій Директиві, не пізніше ніж 28 грудня 2002 року. Вони повинні негайно поінформувати Комісію.

Якщо держави-члени приймають ті заходи, вони повинні містити посилання на цю Директиву, або супроводжуватися такими посиланнями у випадку їх офіційного опублікування. Методи здійснення таких посилань повинні бути встановлені державами-членами.

2. Держави-члени повинні повідомити Комісії текст положень внутрішньодержавного права, які вони ухвалили у сфері, якою керує ця Директива.

Стаття 22

Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності в день її публікації в Офіційному віснику Європейського Співтовариства.

Стаття 23

Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам
В

ДОДАТОК I

Фактори еквівалентності для поліхлоридних дібензопарадиоксинів та дібензофуранів

Для визначення загальної концентрації (TE) диоксинів та фуранів, масові концентрації наступних поліхлорид них дібензопарадиоксинів та дібензофуранів повинна бути помножена на наступні фактори еквівалентності перед підсумовуванням:
Фактор еквівалентності токсичності

2,3,7,8

- Тетрахлордібензодиоксин (TCDD)

1

1,2,3,7,8

- Пентахлордібензодиоксин (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

- Гексахлордібензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8

- Гексахлордібензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,8

- Гексахлордібензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

- Гептахлордібензодиоксин (HpCDD)

0,01
- Октахлордібензодиоксин (OCDD)

0,001

2,3,7,8

- Тетрахлордібензодиоксин (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8

- Пентахлордібензофуран (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

- Пентахлордібензофуран (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

- Гексахлордібензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8

- Гексахлордібензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,8

- Гексахлордібензофуран (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

- Гексахлордібензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

- Гептахлордібензофуран (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,8

- Гептахлордібензофуран (HpCDF)

0,01
- Октахлордібензофуран (OCDF)

0,001


В

ДОДАТОК II

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ВЕЛИЧИН ВИКИДІВ У ПОВІТРЯ

ДЛЯ СПІЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ

Наступна формула (змішане правило) повинна застосовуватися, коли особлива загальна гранична величина викидів „C” не була встановлена у таблиці в цьому Додатку.

Гранична величина кожної доречної граничної величини та мон оксиду вуглецю у відпрацьованому газі, утвореному наслідок спільного спалювання відходів, повинна бути розрахована як викладено нижче:

V відходи х С відходи + Vproc х Cproc

V відходи +Сproc1

=

CVвідходиe:

об’єм відпрацьованого газу, який утворюється внаслідок спалювання відходів, визначений тільки із відходів з найнижчою теплотворністю, вказаною у дозволі, та стандартизованою на умовах, наданих цією Директивою.

Якщо отримане виділення тепла від спалювання небезпечних відходів становить менш ніж 10% загальної кількості тепла, виділеного на станції, V відходи повинно бути розраховане з (умовної) кількості відходів, які, якщо були б спалені, виділили б 10% виділеного тепла, при встановленій загальній кількості виділення тепла.

Cвідходи:

граничні величини викидів, встановлені для станцій спалювання відходів у Додатку V для доречних забруднюючих речовин та мон оксиду вуглецю.

Vпроцc:

об’єм відпрацьованого газу, утвореного внаслідок виробничого процесу, горіння дозволених видів палива, які звичайно застосовуються на станції (відходи виключено), визначених на підставі вмісту кисню, на якому викиди повинні бути стандартизовані, як встановлено в законодавстві Співтовариства або національних підзаконних актах. За відсутності підзаконних актів для цього виду станцій, реальний вміст кисню у відпрацьованому газі без розрідження за допомогою додавання повітря, непотрібного для процесу, повинен використовуватися. Стандартизація за іншими умовами наводиться у цій Директиві.

Cпроц :

граничні величини викидів, як встановлено у таблицях цього Додатку для певних промислових секторів або у випадку відсутності такої таблиці або таких величин, граничні величини викидів доречних забруднюючих речовин та мон оксиду вуглецю у димовому газі станцій, які відповідають національним законам, підзаконним нормативно-правовим актам та адміністративним положенням щодо таких станцій, під час горіння звичайно дозволених видів пального (відходи виключено). За відсутності цих заходів, граничні величини викидів, встановлені у дозволі застосовуються. За відсутності таких величин у дозволі, реальні масові концентрації застосовуються.

C:

Граничні величини викидів та вміст кисню, як встановлено у таблицях цього Додатку для певних промислових секторів та певних забруднюючих речовин, або, у випадку відсутності такої таблиці або таких величин, загальні граничні величини для CO та доречних забруднюючих речовин, заміщуючи граничні величини викидів, як встановлено в особливих Додатках до цієї Директиви. Загальний вміст кисню для заміщення вмісту кисню для стандартизації, розраховується на підставі вмісту вищезгаданого, стосовно парціальних об’ємів.


Державам-членам дозволяється встановлювати правила, які регулюють виключення, передбачені в цьому Додатку.
II. 1. Спеціальні положення щодо печей для випалу цементу, які спільно спалюють відходи

Денні середні величини (для безперервних вимірювань), типові періоди та інші вимоги до вимірювання, як у стаття 7. Всі величини наведені у мг/м3 (діоксини та фурани у нг/м3). Півгодинні середні величини повинні бути необхідні тільки беручи до уваги підрахунок денних середніх величин.

Результати вимірювань, зроблених для перевірки відповідності граничним величинам викидів, повинні бути стандартизовані на наступних умовах: температура 273 K, тиск 101,3 кПа, 10% кисню, сухий газ.

В

II.1.1. C —загальні граничні величини викидів


Забруднююча речовина

C

Загальна кількість пилу

30

HCI

10

Фтористий водень (HF)

1

NOx для існуючих станцій

NOx для нових станцій

800

500 (1)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Диоксини та фурани

0,1

Для імплементації граничних величин викидів NOx, печі для випалу цементу, які знаходяться в експлуатації та мають дозвіл згідно з чинним законодавством Співтовариства та які почали спільне спалювання відходів після дати, вказаної у статті 20(3), не повинні розглядатися, як нові станції.

До 1 січня 2008, виключення щодо NOx можуть бути дозволені компетентним органами для існуючих печей для випалу цементу з використанням мокрого методу виробництва цементу або печі для випалу цементу, які спалюють менш ніж три тони відходів на годину, за умови, що цей дозвіл передбачає граничну величину викиду для NOx не більше ніж 1200 мг/м3.

До 1 січня 2008, виключення щодо пилу можуть бути дозволені компетентним органом для печей для випалу цементу, які спалюють менш ніж три тони відходів на годину, за умови, що цей дозвіл передбачає граничну величину викиду не більше ніж 50 мг/м3.

II.1.2. C —загальні величини викидів для SO2 та загального вмісту органічного вуглецю (TOC)


Забруднююча речовина

C

SO2

50

Загальний вміст органічного вуглецю (TOC)

10

Виключення може бути дозволене компетентним органом у випадках, якщо загальний вміст органічного вуглецю (TOC) та SO2 не утворюється внаслідок спалювання відходів.

II. 1.3. Гранична величина викиду для CO

Граничні величини викидів для CO можуть бути встановлені компетентним органом.

II.2. Спеціальні положення сміттєспалювальних заводів, які спільно спалюють відходи

II.2.1. Денні середні величини

Без порушення Директива 88/609/ЄЕС та у випадку, якщо, для великих сміттєспалювальних заводів, більш суворі граничні величини викидів встановлені відповідно до майбутнього законодавства Співтовариства, останні повинні замінити, для заводів та забруднюючих речовин, яких це стосується, граничні величини викидів, як встановлено у наступних таблицях (Cпроц). В цьому випадку, наступні таблиці повинні бути адаптовані до цих більш суворих граничних величин викидів, згідно з порядком, встановленим у статті 17 без затримки.

Півгодинні середні величини повинні бути необхідні тільки беручи до уваги підрахунок денних середніх величин.

В

Cпроц:

Cпроц для твердих видів пального, виражений у мг/нм3 (вміст O2 - 6 %):


Забруднюючі речовини

< 50 мегават теплової енергії

50-100 мегават теплової енергії

Від 100 до 300 мегават теплової енергії

> 300 мегават теплової енергії


SO2

Загальний випадок
850

850 до 200

(лінійне зменшення

від 100 до 300 мегават теплової енергії)

200

або швидкість

десульфуризації

Місцеве паливо

або швидкість десульфуризації

≥ 90 %

або швидкість десульфуризації

≥ 92 %

≥ 95 %

NOx
400

300

200


Пил

50

50

30

30


До 1 січня 2007 та без порушення відповідного законодавства Співтовариства, гранична величина викиду для NOx не застосовується до станцій, тільки спільно спалюючих небезпечні відходи.

До 1 Січня 2008 виключення щодо NOx та SO2 можуть бути дозволені компетентними органами щодо існуючих станцій спільного спалювання відходів між 100 та 300 мегават теплової енергії із використанням технології псевдо зрідженого шару та спалюючи тверді види пального, якщо цей дозвіл передбачає величину Cпроц не більше ніж 350 мг/нм3 для NOx, та не більше ніж з 850 до 400 мг/нм3 (лінійне зниження з 100 до 300 мегават теплової енергії) для SO2.

Cпроц для біомаси, виражений у мг/нм3 (вміст O2 - 6 %):

„Біомаса” означає: продукти, які складаються з будь-якої цілої або частини речовини рослинного походження із сільського господарства або лісництва, яка може бути використана для цілі переробки її запасу енергії, а також відходів, перелічених у статті 2(2)(a)(i) до (v).


Забруднюючі речовини

< 50 мегават теплової енергії

З 50 до 100 мегават теплової енергії

З 100 до 300 мегават теплової енергії

> 300 мегават теплової енергії

SO2
200

200

200

NOx
350

300

300

Пил

50

50

30

30


До 1 січня 2008 року, виключення щодо NOx можуть бути дозволені компетентними органами для існуючих станцій спільного спалювання між 100 та 300 мегават теплової енергії із використанням технології псевдо зрідженого шару та спалюючих біомасу, якщо цей дозвіл передбачає величину Cпроц вартість не більше ніж 350 мг/нм3.

Cпроц для рідких видів пального виражений у мг/нм3 (вміст O2 - 3 %):


Забруднюючі речовини

< 50 мегават теплової енергії

З 50 до 100 мегават теплової енергії

З 100 до 300 мегават теплової енергії

> 300 мегават теплової енергії

SO2
850

З 850 до 200

(лінійне зменшення з

100 до 300 мегават теплової енергії)

200

NOx
400

300

200

Пил

50

50

30

30

В

II.2.2. C –сукупні граничні величини викидів

C виражено в мг/нм3 (вміст O2 дорівнює 6 %). Всі середні величини протягом типового строку мінімум 30 хвилин та максимум 8 годин:


Забруднююча речовина

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5


C виражено в нг/нм3 (вміст O2 дорівнює 6 %). Всі середні величини, виміряні протягом типового строку мінімум 6 годин та максимум 8 годин:


Забруднююча речовина

C

Діоксини та фурани

0,1


II.3. Спеціальні положення для промислових секторів, не охоплених згідно з II.1 або II.2, які спільно спалюють відходи
II.3.1. C –сукупні граничні величини викидів:

C виражено в нг/нм3. Всі середні величини, виміряні протягом типового строку мінімум 6 годин та максимум 8 годин:


Забруднююча речовина

C

Діоксини та фурани

0,1


C виражено в мг/нм3. Всі середні величини протягом типового строку мінімум 30 хвилин та максимум 8 годин:


Забруднююча речовина

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

В

ДОДАТОК III<< предыдущая страница   следующая страница >>