asyan.org
добавить свой файл
1
Фізика 8 клас

І семестр

Підсумкові запитання

 1. Що таке механічний рух?

 2. Як можна з'ясувати, рухається тіло чи перебуває в спокої?

 3. Що називають тілом відліку?

 4. Наведіть приклади, що підтверджують відносність руху.

 5. Що таке траєкторія руху?

 6. Чи можна стверджувати, що траєкторія руху одного й того самого тіла є однаковою для всіх спостерігачів? Відповідь обґрунтуйте.

 7. У яких випадках тіло можна вважати матеріальною точкою, а в яких — ні? Наведіть приклади.

 8. Дайте означення шляху.

 9. Назвіть одиницю шляху в СІ.

 10. Чи буде однаковим шлях відносно різних тіл відліку? Відповідь обґрунтуйте.

 11. Який рух називають рівномірним?

 12. Дайте означення швидкості рівномірного руху.

 13. 13.3а якою формулою обчислюють швидкість рівномірного руху?

 14. Назвіть одиницю швидкості в СІ.

 15. Як одиницю швидкості, подану в метрах за секунду, перевести в кілометри за годину й навпаки?

 16. Як зображують швидкість руху тіла на рисунках?

 17. Чи залежить напрямок швидкості руху тіла від обраного тіла відліку?

 18. Який рух називають нерівномірним?

 19. Які види механічного руху вам відомі?

 20. Що таке середня швидкість нерівномірного руху?
  21.3а якою формулою обчислюють швидкість нерівномір-
  ного руху?

 21. Який вид має графік залежності шляху від часу в разі рівномірного руху? у разі нерівномірного руху?

 22. 23.Як за графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху визначити швидкість руху тіла?

 23. Чи можна за графіками залежності шляху від часу для декількох тіл, які рухаються рівномірно, порівнювати їхні швидкості? Якщо можна, то як?

 24. Який вид має графік залежності швидкості руху тіла від часу в разі рівномірного руху? у разі нерівномірного руху?

 25. Як за графіком залежності швидкості руху тіла від часу визначити шлях, який пройшло тіло?

 26. 27.Який рух називають обертальним? Наведіть приклади.

 27. Що називають рівномірним обертальним рухом?

 28. Дайте означення періоду обертання.

 29. Назвіть одиницю періоду обертання в СІ.

 30. 31.3а якою формулою обчислюють період обертання?

 31. Дайте означення обертової частоти. Назвіть одиницю обертової частоти в СІ.

 32. 34.3а якою формулою обчислюють обертову частоту?

 33. Якою залежністю пов'язані період обертання і обертова частота?

 34. Опишіть рух Місяця навколо Землі.

 35. Який рух називають коливальним?

 36. Що таке маятник?

 37. Які види маятників ви знаєте?

 38. Дайте означення амплітуди коливань. Назвіть одиницю амплітуди коливань у СІ.

 39. Дайте означення періоду коливань. Назвіть одиницю періоду коливань у СІ.

 40. Дайте означення частоти коливань. Назвіть одиницю частоти коливань у СІ.

 41. Що таке хвиля? Які види хвиль ви знаєте?

 42. Що таке звук?

 43. Чи однаковою є швидкість звуку в різних середовищах? Наведіть приклади.

 44. Що таке луна?

 45. Що таке камертон?

 46. Звуки якої частоти здатне сприймати вухо людини?

 47. Від чого залежить тон звуку?

 48. Від чого залежить гучність звуку?

 49. Які звукові хвилі називають інфразвуковими?

 50. Які звукові хвилі називають ультразвуковими?

 51. Як впливає на організм людини інфразвук?

 52. Назвіть відомих вам учених, які відкрили закони механіки.

 53. Як рухається тіло, якщо на нього не діють інші тіла?

 54. Сформулюйте закон інерції.

 55. Що таке інерція?

 56. За яких умов тіло рухається прямолінійно рівномірно?

 57. Наведіть приклади руху за інерцією.

 58. Як рухається тіло, якщо дії на нього інших тіл не ском-пенсовані?

 59. Що таке інертність?

 60. Назвіть одиницю маси в СІ.

 61. Дайте означення сили. Назвіть одиницю сили в СІ.

 62. Яким приладом вимірюють силу?

 63. Що називають всесвітнім тяжінням?

 64. Наведіть приклади прояву дії всесвітнього тяжіння.

 65. Дайте означення сили тяжіння.

 66. Яким символом позначають прискорення вільного падіння?

 67. Чому дорівнює прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі?

 68. Що називають вагою тіла? Назвіть одиницю ваги в СІ.

 69. Що таке невагомість?

 70. Що називають деформацією?

 71. Що називають силою пружності?

 72. Які деформації називають пружними? Які деформації називають пластичними?

 73. Сформулюйте закон Гука.

 74. Яким символом позначають коефіцієнт жорсткості? У яких одиницях він вимірюється?

 75. Який фізичний зміст коефіцієнта жорсткості?

 76. Які механічні властивості твердих тіл ви знаєте?

 77. Як можна досліджувати механічні властивості тіл?

 78. Назвіть ознаки пластичних матеріалів. Наведіть приклади цих матеріалів.

 79. Назвіть ознаки крихких матеріалів. Наведіть приклади цих матеріалів.

 80. Назвіть ознаки пружних матеріалів. Наведіть приклади цих матеріалів.

 81. Яку силу називають силою тертя спокою?

 82. Що називають силою тертя ковзання?

 83. Що таке важіль?

 84. Що називають моментом сили?

 85. Яким символом позначають момент сили?

 86. Що таке нерухомий блок?

 87. Яким символом позначають тиск?

 88. Назвіть одиницю тиску в СІ. За якою формулою обчислюють тиск?

 89. Сформулюйте закон Паскаля.

 90. У чому причина виникнення тиску рідини на дно посудини?

 91. Що таке атмосферний тиск?

 92. Що таке барометр?

 93. Які посудини називають сполученими?

 94. Що являє собою гідравлічний прес?

 95. Сформулюйте умову рівноваги поршнів гідравлічної машини.

 96. Опишіть будову всмоктувального насоса.

 97. Опишіть будову нагнітального насоса.

 98. Що називають виштовхувальною силою?

 99. Сформулюйте закон Архімеда.

 100. Наведіть приклади плавання тіл.