asyan.org
добавить свой файл
1
ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


 1. Назва модуля: Засоби програмування комп’ютерної графіки

 2. Код модуля: ПЗ_6022_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: VI

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 )

аудиторні години – 55 (лекції – 33, лаб. роб. – 22)

 1. Лектор: д.т.н., доц. Журавчак Любов Михайлівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основні методи графічної бібліотеки OpenGL,

 • уміти використовувати можливості графічної бібліотеки OpenGL для створення програм візуалізації дво- і тривимірних реалістич­них сцен.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 1. Зміст модуля:

Атрибути графічних примітивів, геометричні перетворення зображень, тривимірний конвеєр спостереження, криві і криволінійні поверхні, алгоритми формування зображення, моделі освітлення і методи візуалізації поверхонь, методи інтерактивного вводу і графічні інтерфейси користувача.

 1. Рекомендована література:

 1. Дональд Херн, М. Паулин Бейкер. Компьютерная графика и стандарт OpenGL 3-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1168 с.

 2. Едвард Ейнджел. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 592 с.

 3. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: Пер. с англ. М.: Мир, 2001. – 604 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,

 • Підсумковий контроль (70 %, модульний контроль): тестування (70%). Мова навчання: українська