asyan.org
добавить свой файл
1
ФАНДРЕЙЗИНГОВИЙ ПЛАН

План залучення фінансування є складовою частиною загального стратегічного плану всієї організації. Фандрейзинговий план може складатися до кожного заходу чи проекту нашої організації. Існує багато теорій планування: кожна організація вправі сама вирішувати, який зі способів планування обрати для ефективного за-лучення фінансування. Практика ж успішних організацій показує, що у фандрей-зинговому плануванні слід враховувати наступні складові.

Керівник напрямку залучення фінансування

Можна по-різному ставитися до ролі особистості в історії суспільства. Тим не менше, від особистості, що керуватиме напрямком залучення фінансування у нашій організації, залежить дуже багато. Коли ми говоримо про керівника, то розуміємо під цим не лише фахово підготовленого спеціаліста, але й маємо на увазі осо-бистісні риси, такі як, високоетичні та моральні принципи, комунікативні здібності, організованість, компетентність, ентузіазм тощо.

Обираючи (або призначаючи) керівника напрямку залучення фінансування, ми стверджуємо необхідність цієї діяльності в організації та визначаємо відповідаль-ного за її проведення.

Мета

Мета фандрейзингу не стосується мети чи місії всієї організації. Вона більш конкретна і прагматична. Метою залучення фінансування є КІЛЬКЇСТЬ коштів, не-обхідних для проведення ефективної діяльності організації і забезпечення її фінан сової стабільності.

Формуючи мету фандрейзингу, ми спочатку визначаємо кількість потрібних нам грошей, а затим намічаємо джерела їх надходжень.

Методи

Знаючи, скільки саме нам потрібно коштів, маємо чітко визначитися із усіма можливими для застосування методами залучення фінансів (листи-прохання, вуличний збір, «з дверей у двері», скриньки для пожертв і т.д.

які для того, щоб стати благодійниками, мають певні мотиви. Варто добре обдума-ти, чому вони повинні віддати свої гроші, що ми їм запропонуємо взамін.

Бюджет фандрейзингу

Слід пам'ятати, що перед тим, як залучити кошти, ми обов'язково повинні по-нести деякі витрати. Потрібно точно прорахувати, скільки грошей, або інших ре-сурсів нашої організації буде потрачено, щоб залучити фінансування. Практика свідчить, що недосвідчені НДО часом більше витрачають на фандрейзинг, ніж от-римують на діяльність.Ще особливо стосується тих НДО, що намагаються скорис-татися коштами міжнародних грантів для залучення додаткових місцевих ресурсів).

Варто обрати лише ті методи фандрейзингу, які зможуть бути реалізовані з якнайменшими витратами і водночас із найбільшим фінансовим ефектом щодо надходжень.

Кількість задіяних (залучених) волонтерів

Волонтери є надзвичайно важливим ресурсом для будь-якої неприбуткової організації. Працюючи без отримання заробітної плати, ці люди допомагають нашій організації залучити кошти чи безкоштовні товари або послуги.

Для того, щоб діяльність волонтерів у залученні фінансування була максималь-но ефективною, слід добре врахувати їх мотиви до безкоштовної праці (що ми їм запропонуємо, і вони приймуть взамін). Разом з цим, робота волонтерів у такій важливій і "тонкій" справі, як фандрейзинг має бути достатньо професійною. А відтак слід подбати про навчання та детальні інструкції для включених в акцію та особливо нових волонтерів.

Передбачення успішності кампаній

Коли мова йде про план фандрейзингу, неодмінно мусить прозвучати запро-понований нами прогноз залучених коштів, у відповідності до обраних методів та джерел. Тобто, ми маємо передбачити щонайменше дві основні позиції: максимум (чого б ми хотіли досягнути) та мінімум (чого буде достатньо для проведення нами діяльності).

Оцінка ефективності Фандоейзині

У даному випадку слід оцінювати співвідношення задіяних нами ресурсів та результати фандрейзингу. Визначаючи прогнозовані результати (суми) залучених коштів від кожного з джерел, якими ми збираємося скористатися, маємо точно запланувати етапи, на яких керівництво і члени організації будуть здійснювати аналіз того, наскільки успішною є застосована нами тактика, метод.

До аналізу оцінки доцільні відповіді на такі питання: які фактори (зовнішні та внутрішні) сприяли чи заважали залученню прогнозованих нами коштів, які ми по-несли витрати, скільки коштів залучено, якого додаткового (окрім фінансового) ефекту нами досягнуто і т.п.

Така оцінка дозволить не лише впливати на хід поточних фандрейзингових акцій, але й стане частиною нашого досвіду, який ми враховуватимемо при плануванні нових кампаній.

Графік фандрейзингової кампанії

Як і в будь-якому іншому плані, тут ми маємо передбачити чітку хронологію

КОНКРеТНИХ кроків ДІЯЛЬНОСТІ, визначити відповідального за кожний з цих кроків та термін їх реалізації.

Усі задіяні у фандрейзинговій кампанії волонтери (і працівники) організації повинні щодня робити керівникові напряму коротуі звіти про виконання графіку та результати залучених коштів. А в разі потреби вносити зміни до плану кампанії.