asyan.org
добавить свой файл
1

V. Раціональні числа і дії над ними Тема 9. Перпендикулярні і паралельні прямі.

Координатна площина

Урок № 114

Тема. Перпендикулярні прямі

Мета: закріпити знання учнів про поняття перпендикулярних пря­мих та їх властивості; відпрацювати навички розпізнавати та будувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця та застосовувати ці на­вички під час розв'язування завдань творчого характеру (на просторову уяву); повторити властивість вимірювання кутів, розв'язання задач та складання рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант


Варіант 1 [2]

 1. Прямі АС i MР при перетині утворюють прямі кути. Як називаються
  прямі АС і МР? [Накресліть дві перпендикулярні прямі МК і EC, що
  перетинаються вт. О, запишіть, чому дорівнює кут МОЕ.]

 2. Перпендикулярні прямі АВ i CM перетинаються вт. К. Запишіть, чому
  дорівнює кут АКМ. [Прямі МС та ЕК утворюють при перетині прямі
  кути. Як називають прямі МС і ЕК?]

 3. Запишіть, використовуючи позначку (символ): прямі AB тa CM [MK
  та ОВ] перпендикулярні.

 4. Накресліть дві перпендикулярні прямі АС і ВМ, що перетинаються
  в т. К. Запишіть, чому дорівнює кут АКВ. [Перпендикулярні прямі АС
  і ВО перетинаються вт. М. Запишіть, чому дорівнює АМО.]

 5. Проведіть пряму ВС [XY], позначте на ній [поза нею] точку А й про­
  ведіть через цю точку пряму, перпендикулярну до прямої ВС [XY].


III. Відтворення знань

 Під час перевірки результатів виконання математичного диктанту учні повторюють:

 1. означення та властивість кутів при перетині перпендикулярних прямих;

 2. позначення перпендикулярних прямих;

 3. алгоритм побудови прямої, перпендикулярної до даної, що прохо­дить через точку на / поза даною прямою.


IV. Відпрацювання навичок

 Якщо базові знання і вміння засвоєні учнями добре, на цьому уроці пропонуємо завдання більш високого рівня складності на застосування означених вище моментів.

 1. Накресліть кут ВОК, градусна міра якого: а) 64°; б) 153°. Позначте на
  промені ОК точку С і проведіть через неї прямі, перпендикулярні пря­мим ОК i ОВ.

 2. Накресліть чотирикутник ABCD так, що

1) АВ ВС; 2) АВ ВС, AB AD; 3) AB BC; AD DC.

 1. Накресліть дві прямі, що перетинаються. Позначте точку М, що не ле­жить на цих прямих. Проведіть перпендикуляри з точки М на дані прямі.

 2. На рисунку прямі АВ і CD перпендикулярні, прямі MN і KL перпендикулярні також. DOM = 60°. Знайдіть величини кутів КОС, CON, МОС.

 3. На рисунку AB CD, MN KL, кут АОК на 30° більший від кута КОС. Знайдіть вели­чини кутів АОК, КОС, КОВ.


Додаткові вправи

 1. Знайдіть значення виразу .

 2. У клітці сидять фазани і кролики. У них 19 голів і 62 ноги. Скільки фазанів і скільки кроликів у клітці?


V. Підсумки уроку

На дошці накреслено прямокутник ABCD. Учитель витирає його, зберігши вершини А, В і С. Як відновити прямокутник ABCD?
VI. Домашнє завдання

 1. На рисунку AB CD, MN KL, кут КОС вдвічі менший від кута АОК. Знайдіть ве­личини кутів КОС, CON, МОС.

 2. Накресліть кут MON, градусна міра яко­го: 1) 56°; 2) 142°. Позначте на промені ОМ точку А і проведіть через неї прямі, перпендикулярні прямим ОМ і ON.

 3. Накресліть чотирикутник EKPF так, що:

1) EF FP; 2) EF FP; EF EK; 3) EK KP; EF FP.

 1. Сума трьох послідовних цілих чисел – 12. Знайдіть ці числа.


С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас