asyan.org
добавить свой файл
1
ОПИС МОДУЛЯ

для спеціальності 051401/БТ, 120201/ФР

 1. Назва модуля: Латинська мова, ч. 1.

 2. Код модуля: ІМ_6003_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: І

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС - 1)

аудиторні години – 16

самостійна робота - 38

 1. Лектор: к. філол.н., доц.., професор Лещу Тихон Йосипович, викладач Кімакович Мар’яна Мар’янівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати граматичну систему латинської мови у співставленні з системою рідної та відомих студентові іноземних мов, основні аспекти історії, літератури та морфології античного світу;

 • вміти користуватися базовим лексичним та термінологічним мінімумом, застосовувати правила термінотворення, зокрема у сфері культури, перекладати тексти середньої складності, практично користуватися відповідною термінологією.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч. 1, 2

 1. Зміст модуля: 1. Іменник. Парадигма відмінювання. 2. Дієслово. Часи системи інфекта. 3. Дієслово. Часи системи перфекта.

 2. Рекомендована література:

 • Латинсько-український словник. Під ред. Литвинова В.Д. Київ, 1998.

 • Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. Львів. Вид-во “Вища школа”, 1974.

 • Н. Ревак, В. Сулим. Латинська мова. ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 2002.

 • Лещук Т., Семенюк М., Сопронюк І. Універсальний підручник латинської мови. Львів. 2007.

 1. Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (50%);

 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік)

 1. Мова навчання: латинська.