asyan.org
добавить свой файл
1
1. Назва модуля: Бази даних та знань.

2. Код модуля: КСА_6055_С01

 1. Тип модуля: обов'язковий.

 2. Семестр: VІ.

 3. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3)

аудиторні години - 48 (лекції- 32, лабор. - 16).

 1. Лектор: к.т.н., ст.викл. Павельчак Андрій Геннадійович.

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен знати:

– методологію проектування реляційних баз даних;

– основні структури мови SQL;

– стандартні інтерфейси доступу до серверів баз даних.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: алгоритмічні мови та програмування;

кореквізити: операційні системи.

10. Зміст навчального модуля:

Структури баз даних, реляційна модель даних, ER-моделі реляцій­них баз даних, нормалізація баз даних, мова структурованих запитів SQL, транзакції, тригери, технології доступу до баз даних.

11. Рекомендована література:

 • К.Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. – М. Изд. дом «Вильямс». – 2005. – 1328 с.

 • Д. Крёнке. Теория и практика построения баз данных, 8-е издание. – СПб.: Питер. – 2003. – 800 с.

 • Ф.Д. Ролланд. Основные концепции баз данных.: Пер. с англ. – М. Изд. дом «Вильямс». – 2002. – 256 с.

 • А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений, 4-е издание. – СПб.: КОРОНА принт. – 2004. – 736 с.

 • Роберт Виейра. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовий курс.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс». – 2007. – 832 с.

 • А.В. Постолит. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных. – СПб.: БХВ-Петепбург. – 2003. – 544 с.

 • Дэвид Сеппа. Программирование на Microsoft ADO.NET 2.0. Мастер-класс.: Пер. с англ. – М.: Изд. «Русская редакция», СПб.: Питер. – 2007. – 784 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна
  робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне
  опитування;

 • графічно-розрахункова робота (50%); письмовий звіт, усне опитування;

 • підсумковий контроль (30 %, контрольний захід): письмово-усна форма.

14. Мова навчання: українська.