asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ЗВІТ

керівника виконавчого органу ВАТ

"_____________________________________________________"
1. Загальні відомості
1.1. Керівник виконавчого органу _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
1.2. Контракт від "___" ____________ N ___
1.3. Термін дії контракту з "___" ____________ до "___" ____________
1.4. Звітний період _________________________________________________________________
2. Фінансово-господарська діяльність ВАТ
(тис. грн.)

Показники

План на поточний рік

План на ___ кв. поточного року

Фактично виконано за звітний період

Відхилення

ДОХОДИ

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

Інші операційні доходи

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Надзвичайні доходи

Усього доходи:

ВИТРАТИ

Собівартість реалізованої продукції

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші оперативні витрати

Фінансові витрати

Витрати від участі в капіталі

Інші витрати

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Надзвичайні витрати

Усього витрати:

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Валовий прибуток

Фінансовий результат від операційної діяльності

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Чистий прибуток

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

перед бюджетом

з оплати праці

зі страхування


3. Соціальна діяльність ВАТ
3.1. Надання працівникам соціальних пільг, тис. грн. ____________________________________
3.2. Витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення, тис. грн. _____________

_______________________________________________________________________________________,

у тому числі за рахунок прибутку ВАТ, тис. грн. _____________________________________________
---------------------------------

Примітка. До звітних матеріалів додаються:

пояснювальна записка щодо виконання показників річного фінансового плану;

протокол засідання наглядової ради товариства, яким затверджено звіт керівника виконавчого органу товариства за відповідний період;

план роботи виконавчого органу (правління) на наступний квартал;

довідка про погашення боргів товариства;

довідка про виконання умов колективної угоди;

кошторис витрат, спрямованих на соціальну сферу та пільги для працівників.


Керівник виконавчого органу ВАТ

_________________________

(підпис, дата)М. П.<< предыдущая страница