asyan.org
добавить свой файл
1
ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ СТРІЧКАМИ
(Автор Н. Костюк)
Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших і найбільш поши­рених у світі видів декоративно-ужиткового мистецтва — технікою вишивання стрічками. Для виготовлення виробів цією технікою використовують різноманітні шовкові стрічки, тасьму, а також бісер, нитки для вишивання, добирають відпо­відну тканину для тла.

Виготовлення виробу технікою вишивання стрічками пе­редбачається через проектно-технологічну діяльність. Як ре­зультат роботи над змістом модуля учні мають виконати про­ект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу прави­лам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про техніку вишивання стрічками

2

2

Проектування й виготовлення виробу технікою вишивання стрічками

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20

Програма
з/п

Кіль­кість годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про техніку вишивання стрічками

Короткі історичні відомо­сті про виникнення й роз­виток техніки вишивання стрічками. Місце й роль ви­шивання стрічками в сучас­ному декоративно-ужит­ковому мистецтві. Види вишивання стрічками. Ма­теріали для вишивання стрічками, їхні властивості. Інструменти для вишивки стрічками (наперсток, голка, ножиці). Правила безпечної пралі й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо­чого місця. Ознайомлення з технологією вишивання стрічками

Називає вироби, виго­товлені технікою виши­вання стрічками;

розрізняє види вишиван­ня стрічками; характеризує матеріа­ли, що використовують­ся для вишивання стріч­ками;

добирає інструменти для роботи;

обґрунтовує добір конст­рукційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці та сані­тарно-гігієнічних вимог

2

316

Проектування й виготов­лення виробу технікою вишивання стрічками

Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робо­та з інформаційними дже­релами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформа­ції. Розроблення ескізного малюнка виробу. Створен­ня візерунка. Технологічна послідовність виготовлен­ня виробу:

- створення візерунка;

- добір тканини для тла;

- добір ручних швів;

- перенесення малюнка на тканину;

- вишивання малюнка;

- остаточна обробка виробу.
Контроль якості виробу.
Догляд за виробом. Еконо­мічне обгрунтування виро­бу. Маркетингові дослі­дження. Розроблення рек­лами

Складає план роботи з ви­конання проекту й план проектної діяльності;

здійснює пошук інфор­мації;

аналізує і систематизує інформацію; розробляє малюнок виробу,

добирає тканину для тла та інструменти; переносить малюнок на тканину;

використовує ручні шви під час вишивання;

вишиває малюнок;

добирає та оздоблює виріб;

обробляє краї виробу;

виконує волого-теплову обробку виробу;

здійснює контроль якос­ті виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці та сані­тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу виробу

3

2

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту.

Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загаль­ними естетичними та функціональними показ­никами


Орієнтовний перелік об'єктів праці

Картина, панно (у поєднанні з технікою вишивання хрестиком); оздоблення для плечового виробу; вітальна листівка; шкатулка для косметики; паспарту для світлини; торбинка для дрібничок; серветка; сумка; чохол для мобільного телефону.
Інструменти, обладнання та приладдя

Голки з довгим вушком, п'яльця, ножиці.
Матеріали

Стрічки, тканина, калька, копіювальний папір.
Література
Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами. Техника. Приемы. Изделия. — М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2003