asyan.org
добавить свой файл
1
Умови та правила надання споживчого кредиту фізичним особам по «SMS-кредиту»
1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Банк – ПриватБанк, Свідоцтво про реєстрацію № 92 від 19.03.1992 року.

1.2. Банківський день – день, який вважається робочим днем для банківських установ України, у який Банк здійснює проведення операцій по переказу коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ.

1.3. Відсотки по кредиту - частина|частка| або ціле загальній|спільній| прибутковості, яку виплачує Позичальник за користування кредитом.

1.4. Кредитний договір (далі-Договір)це договір укладений між Банком та Позичальником шляхом підписання Позичальником Термінального чека, який разом з запропонованими ПриватБанком Умовами та Правилами про надання споживчого кредиту фізичним особам (далі – Умови та Правила) та Тарифами складає кредитний договір. Датою укладення договору є дата підписання Позичальником Термінального чеку. Підпис Позичальника на Термінальному чеку підтверджує факт отримання Позичальником одного оригіналу договору. Позичальник своїм підписом підтверджую факт про надану йому повної інформації про правила кредитування в ПриватБанку (а також його місце знаходження), а саме: мету, для якої кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями Позичальника; тип відсоткової ставки; суму, на яку кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо); строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення кредиту та його умови; необхідність здійснення оцінки майна, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які Позичальник має право, та відомості про те, від кого Позичальник може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

1.5. Термінальний чекце документ, який підписується Позичальником, у разі прийняття Банком рішення про надання кредиту на запит Позичальника.

1.6. Забезпечення – Забезпеченням виконанням зобов’язань Позичальника виступає будь-яке майно, яке є власністю Позичальника.|вирушати|

1.7.Споживчий строковий кредит (далі - Кредит) – кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання товару.

1.8. Позичальник – фізична особа, яка придбала у торгівельно-сервісному підприємстві товар/послугу з використанням наданого Банком кредиту. Позичальником є фізична особа-резидент України. Громадяни інших країн, що тимчасово проживають на території України (у т.ч. ті що мають „вид на проживання”), не обслуговуються Банком в рамках даних Правил.

1.9. Товар/послуга (далі - Товар) – одна чи декілька індивідуально визначених речей, які бажає придбати Позичальник у торгівельно-сервісному підприємстві з використанням банківського кредиту.
2. УМОВИ , ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Банк зобов'язується надати Позичальнику Кредит шляхом перерахування на рахунок торгівельно-сервісному підприємству (далі- ТСП). Строк, термін повернення, розмір Кредиту, відсотки, винагороди, розмір щомісячного платежу та період уплати платежів визначені в Термінальному чеці (далі - Чек), підписанням якої Клієнт та Банк укладають Кредитний договір (далі - Договір). Розмір річної відсоткової ставки дорівнює дванадцяти місячним відсотковим ставкам. Детальний опис загальної вартості кредиту вказаний у Довiдцi про стандартні умови кредитування ПриватБанку та орієнтовну сукупну вартість споживчого кредиту, яка є невід'ємною частиною умов і правил надання споживчого кредиту фізичним особам по «SMS-кредиту» (Додаток №1 до Умов та правила надання споживчого кредиту фізичним особам по «SMS-кредиту»).

Кредит надається в обмін на зобов'язання Позичальника по поверненню Кредиту, сплаті відсотків, винагороди в обумовлені у Чеку строки.

Для виконання даного договору Банк відкриває Позичальнику рахунок для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості по кредиту, відсоткам, винагороді та іншим платежам.

2.2. Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, здійснювати списання та перерахування кредитних коштів з кредитного рахунку на користь ТСП.

Позичальник доручає Банку здійснювати погашення заборгованості за Договором в строки, за рахунок коштів, розміщених на рахунку Позичальника, що відповідає платіжній картці, емітованої ПриватБанком. Зазначене доручення Позичальника не підлягає виконанню Банком у випадку пред'явлення Позичальником Банку документа, що підтверджує сплату заборгованості за Кредитом іншим способом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Надати Кредит шляхом й у межах сум, обумовлених у Чеку.

3.1.2. З метою надання й обслуговування Кредиту:

- здійснювати ведення кредитного досьє по Кредиту.

3.1.3. Забезпечувати Позичальника консультаційними послугами з питань виконання Договору.

3.1.4. Направляти кошти на погашення заборгованості за Договором за рахунок коштів, що надійшли на Рахунок для зарахування коштів, відповідно до п. 4.3. цих Умов та Правил та Чеку.

3.2. Позичальник зобов'язується:

3.2.1. Погашати Кредит у порядку та строки відповідно до Чеку.

3.2.2. Сплатити відсотки за користування Кредитом відповідно до п. п. 4.1., 4.2 даних Правил та Тарифів. Повну сплату відсотків за користування Кредитом здійснити не пізніше дати фактичного повного погашення Кредиту.

3.2.3. Сплатити Банку винагороду у строки та розмірі згідно даних Умов та Правил.

3.2.4. Позичальник доручає Банку списувати кошти із всіх своїх поточних рахунків у валюті Кредиту або у валюті, відмінної від валюти Кредиту, при наявності на них необхідної суми коштів, не наданих у Кредит, у межах сум, які підлягають сплаті Банку за Чеком та цими Умовами та Правилами, при настанні строків платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавства порядком. У випадку недостатності чи відсутності у Позичальника коштів у національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України і/чи відсотків за його користування, і/чи винагороди, і/чи штрафів (пені), Банк має право на списання коштів в іноземній валюті, у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості по кредитному договору в національній валюті України на дату погашення, і продаж стягненої іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ)(за курсом МВРУ для цієї операції на дату її проведення), з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. При цьому Позичальник доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на МВРУ від імені Позичальника.

3.2.5. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок цільового використання Кредиту, його забезпеченості й фінансового стану Позичальника.

3.2.6. Погасити заборгованість по Кредиту в повній сумі, сплатити нараховані за весь період користування Кредитом відсотки, винагороду й неустойку (штраф, пеню), не пізніше дати, зазначеної в повідомленні Банку, передбаченого п. п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 даних Умов та Правил.

3.2.7. Надавати Банку кошти для погашення заборгованості за даними Умовами та Правилами, включаючи кредит, винагороду й відсотки за користування кредитом, які передбачені Кредитним договором.

3.2.8. Повністю повернути Кредит до дати, зазначеної в Чеку. При непогашенні Кредиту в строки, зазначені в Чеку, заборгованість у частині вчасно непогашеної суми Кредиту вважається простроченою. На залишок заборгованості по простроченої сумі Кредиту нарахування відсотків здійснюється відповідно до п. 4.2. цих Умов та Правил з дати виникнення простроченої заборгованості.

3.2.9. При невиконанні зобов’язань за цим Договором надати Банку будь-яке майно Позичальника, або третіх осіб за узгодженням з Банком для погашення заборгованості.

3.2.10. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв’язку із наданням бюро кредитних історій інформацію про Позичальника (Банк повідомляє Позичальника про назву та адресу бюро, до якого передаватиме інформацію про Позичальника), а також сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за цими Умовами та Правилами, а також Чеком, укладені з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за Договором. До послуг, обумовлених у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді й перед третіми особами тощо. Відшкодування здійснюється не пізніше Періоду сплати, наступного за наданням Банком відповідних документів.

3.2.11. При настанні|наступі| випадків, передбачених п. 3.3.3 даного Договору, достроково погасити заборгованість перед Банком в повному|цілковитому| обсязі|обсязі|.

3.2.12. Для здійснення останнього погашення за Кредитом Позичальник звертається|обертається| в Банк, який надає інформацію про заборгованість Позичальника за кредитним договором (кредит, відсотки|проценти|, пені, винагороди).
3.3. Банк має право:

3.3.1. В односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування Кредитом, при зміні кон'юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10 % у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення даного Договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ), а також по рішенню Кредитного комітету Банка. При цьому Банк надсилає Позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки. Збільшення процентної ставки Банком у вищевказаному порядку можливо в границях кількості пунктів, на яке збільшилася ставка НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшенню курсу долара США.

3.3.2. За своїм розсудом Банк має право зменшувати розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки надсилає письмове повідомлення Позичальникові з наведенням зменшеного розміру процентної ставки й дати, з якого вона встановлюється, що є зміною умов даного Договору.

3.3.3. При виникненні будь-якої з наступних подій:

- порушення Позичальником зобов'язань, передбачених Договором, у т.ч. при порушенні цільового використання коштів, за відсутності надходження коштів на рахунок для зарахування коштів згідно Чеку;

- порушення Позичальником зобов'язань відповідно до Договору, у т.ч. при порушенні порядку заміни предмета застави;

- одержання Банком повідомлення від Позичальника про дострокове повернення вкладу (повністю або частково), якщо майнові права по ньому надані в заставу Банку;

- порушення судом справи про визнання Позичальника недієздатним або обмежено дієздатним або кримінальної справи відносно Позичальника або Заставодавця;

- виявлення Банком погіршення стану Предмету застави або зменшення вартості Предмету застави понад норми нормального фізичного зносу, або фактичної часткової відсутності Предмету застави;

- неможливості звернення стягнення на майно, заставлене з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором, з будь-якої причини (у т.ч. втрати, знищення, ушкодження або недосяжності предмета застави для Банку з будь-яких причин);

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в Чеку або інших документах, наданих Позичальником або заставодавцем;

- пред'явлення третіми особами вимог до забезпечення й/або порушення заставодавцем (-ями) зобов'язань по договорам, укладених з метою забезпечення виконання зобов’язань за даними Умовами та Правилами;

- надання Позичальником або заставодавцем предмета застави іншій особі без письмової згоди Банку;

- винесення постанови органів внутрішніх справ про знаходження Позичальника в розшуку більше 180 днів;

Банк, на власний розсуд, має право:

а) змінити умови договору - зажадати від Позичальника дострокового повернення кредиту, сплати винагороди й відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за цим договором у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення. При цьому, згідно ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, щодо зобов'язань, строк виконання яких не настав, вважається що строк настав у зазначену в повідомленні дату. На цю дату Позичальник зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, винагороду й відсотки за фактичний строк його користування, у повному обсязі виконати інші зобов'язання за договором;

або:

б) розірвати договір у судовому порядку. При цьому, в останній день дії договору Позичальник зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, винагороду й відсотки за фактичний строк його користування, у повному обсязі виконати інші зобов'язання за договором;

або:

в) згідно ст. 651 Цивільного кодексу України здійснити одностороннє розірвання договору з надсиланням Позичальникові відповідного повідомлення. У зазначену в повідомленні дату договір вважається розірваним. При цьому, в останній день дії Договору Позичальник зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, винагороду й відсотки за фактичний строк його користування, повністю виконати інші зобов'язання за договором. Одностороння відмова від договору не звільняє Позичальника від відповідальності за порушення зобов'язань.

У випадках:

- затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць;

- перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10%;

- несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5% суми кредиту;

- іншого істотного порушення умов даного Договору, Позичальник має право|зобов'язав| повернути Банку суму кредиту в повному|цілковитому| обсязі|обсязі|, винагороду, відсотки|проценти| за фактичний строк його користування, в повному|цілковитому| обсязі|обсязі| виконати інші зобов'язання за договором протягом 30 календарних днів з дати отримання|здобуття| повідомлення про таку вимогу від Банку. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення правил даного Договору, вимога Банку втрачає|розгублює| чинність.

У випадку смерті Позичальника, Банк має право в односторонньому порядку:

- припинити дію даного Договору датою отримання документів про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняються наступного дня після вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.

або,

- зменшити розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством.

3.3.4. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Позичальника, здійснювати перевірку цільового використання Кредиту, а також фінансового стану Позичальника, на підставі чого визначати подальші відносини з Позичальником.

3.3.5. Списувати кошти з поточних рахунків Позичальника, згідно п.3.2.5 цих Умов та Правил, при настанні строків платежів, передбачених цими Умовами та Правилами та Чеком, у межах належних до сплати Банку сум.

3.3.6. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за даним Договором у випадку встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади будь-яких видів обмежень по активним операціям Банку й звільняється від відповідальності за таку відмову.

3.3.7. Банк має право стягнути Кредит до настання дати, передбаченої у Чеку, у т.ч. при настанні умов, передбачених п.3.3.3 цих Умов та Правил.

3.3.8. За рахунок коштів, які надаються Банку на погашення заборгованості Позичальника, Банк має право в першу чергу відшкодувати свої витрати/збитки, які виникли у зв'язку зі сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому. До послуг, вказаних у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді й перед третіми особами та інше .

3.3.9. Будь-яким способом доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Позичальника за цим договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого в забезпечення виконання зобов'язань, у разі порушення Позичальником будь-якого із зобов'язань за цим договором, а  у разі виїзду Позичальника за межі території України  -   з моменту підписання сторонами цього Договору.

3.3.10. Здійснювати відступлення права вимоги за даними Умовами та Правилами третім особам, письмово повідомивши про даний факт Позичальника протягом 5-и днів після такого відступлення.

3.3.11. Позичальник згідно Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” дає згоду на передачу та отримання Банком в/від бюро кредитних історій інформації про себе, а саме доступ до своєї кредитної історії, як для укладання кредитного договору, так і на період його дії, факт згоди Позичальника підтверджується підписанням Чеку.

3.3.12. Самостійно приймати рішення про спосіб інформування Позичальника при наявності простроченої заборгованості за цим Договором.
3.4. Позичальник має право:

3.4.1. За узгодженням з Банком здійснювати дострокове (як повне, так і часткове) погашення Кредиту. При цьому Позичальник зобов'язаний сплатити Банку суму відсотків, суми винагороди відповідно до даних Умов та Правил та Чека, неустойку (штраф, пеню), якщо на момент дострокового погашення Кредиту (частини Кредиту) у Банку виникли підстави для стягнення неустойки згідно п.5.1. даних Умов та Правил.

3.4.2. Погашати заборгованість по Кредиту будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством України.

3.4.3. Позичальник не має права вимагати видачі Кредиту у випадку, зазначеному в п.3.3.6 даних Умов та Правил.

3.4.4. Вносити клопотання про перенесення|перенос| термінів платежів при виникненні, з незалежним від нього обставин, тимчасових фінансових або інших труднощів.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За користування Кредитом у період з дати укладання даного договору до дати погашення Кредиту Позичальник щомісяця сплачує відсотки в розмірі, зазначеному у Тарифах та Чеку.

4.2. Кошти, отримані від Позичальника для погашення заборгованості по Кредиту, насамперед направляються для відшкодування витрат/збитків Банку згідно п. 3.2.11, 3.3.8 цих Умов та Правил, далі пені згідно розділу 5 цих Умов та Правил, далі - простроченої винагороди, далі - прострочених відсотків по Кредиту, далі простроченої заборгованості за Кредитом, частина суми, що залишилася (у т.ч. сума, надана Позичальником понад суму щомісячного платежу), направляється на погашення заборгованості за Кредитом, далі - винагороди, далі - відсотків, далі - кредиту. Остаточне погашення заборгованості за Кредитом виконується не пізніше дати, зазначеної у Чеку. Сума остаточного погашення заборгованості може відрізнятися від суми щомісячного платежу. При несплаті винагороди, згідно Чека, відсотків, і/або частини Кредиту до останнього дня Періоду сплати, вони вважаються простроченими.

4.3. Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється щоденно з дати списання коштів з позичкового рахунка до майбутньої дати сплати процентів і/чи за період, що починається з попередньої дати сплати процентів по поточну дату сплати процентів. Нарахування процентів здійснюється до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом.

Розрахунок процентів здійснюється на дату сплати процентів, при цьому проценти розраховуються на несплачену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. Дата остаточного погашення Кредиту в розрахунок не включається.

4.4. Для погашення заборгованості, у тому числі винагороди й відсотків за користування Кредитом, Позичальник надає Банку кошти на рахунок для зарахування коштів. Банк здійснює погашення заборгованості за Кредитом у порядку, зазначеному в п.4.3. цих Умов та Правил.

4.5. Позичальник сплачує Банку винагороду в розмірі й у строки, зазначені у Кредитному договорі.

Якщо згідно Чека передбачена щомісячна сплата винагороди, то вона спочатку встановлюється у фіксованому розмірі зазначеному у Чеку від дня списання коштів з кредитного рахунку до дати повного погашення Кредиту. При цьому, незалежно від кількості днів, що пройшло від дня закінчення останньої сплати до дня остаточного погашення Кредиту, винагорода сплачується як за повний календарний місяць. Нарахування винагороди на прострочену заборгованість за Договором не проводиться.

4.6. При непогашенні Кредиту в строки, установлені у пп. 3.2.1, 3.3.3 даних Умов та Правил, заборгованість у частині вчасно непогашеної суми Кредиту вважається простроченою. На залишок заборгованості по простроченій сумі Кредиту нарахування відсотків здійснюється згідно п.4.2 даних Умов та Правил з дати виникнення простроченої заборгованості.

4.7. Позичальник має право сплатити щомісячний платіж достроково. При цьому нарахування відсотків здійснюється в порядку, передбаченому п. 4.4 даних Умов та Правил.

4.8. У випадку, якщо дата погашення Кредиту й/або сплати відсотків за користування Кредитом, винагороди, пені відповідно до Договору випадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в операційний день, що передує вихідному або святковому дням.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При порушенні Позичальником будь-якого із зобов'язань, передбачених Чеком та п.п.3.2.1, 3.2.2 даних Умов та Правил, Банк має право нарахувати, а Позичальник зобов'язується сплатити Банку пеню в 0,5% від суми просроченної заборгованості по кредиту за кожний день просрочки, але не меньше 1 гривні. При цьому відсотки за користування кредитом на суму просроченної заборгованості додатково до вишезазначеної пені Банком не нараховується.

5.2. У випадку невиконання Банком зобов'язань по видачі Кредиту згідно Кредитного договору, Банк сплачує Позичальнику пеню в розмірі 0,1% річних від несвоєчасно виданої суми Кредиту за кожний день прострочення виконання даного зобов'язання (за винятком випадків, передбачених п.3.3.6. даних Умов та Правил). Сплата пені здійснюється в гривні.

5.3. При порушенні Позичальником термінів платежів по будь-якому з зобов'язань, передбачених цим договором більш ніж на 30 днів, Позичальник зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 250 грн.+ 5% від суми позову.

5.4. Нарахування пені за кожен випадок порушення зобов`язань, передбаченої п.п. 5.1, 5.2, та штрафу, передбаченого п. 5.3 здійснюється протягом 3 (трьох) років з дня, коли відповідне зобовязання повинне бути виконане Позичальником.

5.5. Терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки – пені, штрафів за даним договором встановлюється сторонами тривалістю 5 років.

5.6. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або в зв`язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню у одному із зазначених судів (за вибором сторони, яка ініціює спір):

- Красногвардійському районному суді м. Дніпропетровська (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77Б);

- Суд по місцю реєстрації філії ПриватБанку, із діяльності якої виник спір;

- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Дніпропетровський банківський союз” (адреса суду: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 60/62; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддів, місце розгляду спору: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, к.426);

- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Юридичні компанії України” (адреса суду: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети „Правда”, буд. 29, оф.413; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддів, місце розгляду спору: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, к.426).
6. ІНШІ ПРАВИЛА

6.1. При невиконанні Позичальником умов, передбачених п.2.2.12 Договору, Банк зобов’язаний здійснити додатковий моніторинг погашення кредиту. При цьому Позичальник сплачує Банку винагороду, що дорівнює сумі залишку коштів між сплаченими Позичальником на день здійснення моніторингу коштами Позичальником і нарахованими Банком на останній термін сплати. Сплата винагороди здійснюється в гривні.

6.2. Всі види платежів (за винятком кредиту, пені, штрафу, винагороди за проведення додаткового моніторингу), що вносяться Позичальником за даними Умовами та Правилами є відсотками в розумінні ЦК України.

6.3. Дата видачі кредиту є дата підпису Чеку.

6.4. Детальний опис загальної вартості кредиту вказаний у п.п.2.1., 3.2.11, 6.1 даних Умов та Правил та у Чеку Позичальника (сума кредиту, відсотки, винагороди, комісії, неустойки).

6.5. Виконання зобов’язань за договором здійснюється по місцю знаходження підрозділу Банку, що надав кредит.

6.6. При порушенні Позичальником умов договорів, укладених з Банком, про надання кредиту, а також у разі звернення Позичальника для здійснення перерахування коштів в адресу третіх осіб, Позичальник доручає Банку сформувати касові документи на перерахування коштів для погашення простроченої заборгованості за Договором в межах суми просроченної заборгованості, що утворилася станом на день виконання платежу.

Сторони дійшли угоди, що в цьому випадку оплата проводиться в наступній послiдовностi: оплата документів на погашення просроченної заборгованості перед Банком; перерахування коштів в адресу третіх осіб".

6.7. При наявності у Позичальника простроченої заборгованості за кредитами та/або кредитними лiмiтами, які отримані Позичальником  у БАНКУ, чи по процентах за користування ними, БАНК має право на свій розсуд:

- після закінчення терміну вкладу, вклад та нараховані проценти перерахувати на поточний/картковий рахунок Позичальника;

або

- розірвати договір про внесок. При цьому Банк направляє Позичальнику письмове повідомлення з вказівкою дати розірвання договору. Внесок та нараховані проценти перераховуються на поточний/картковий рахунок Позичальника.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЗМІНИ ПРАВИЛ ДОГОВОРУ

7.1. Кредитний договір набуває чинності з моменту підписання Чеку обома сторонами і діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

7.2. Договір може бути змінений у встановленому даним договором порядку.

7.3. Припинення дії даного договору здійснюється відповідно до діючого законодавства України.


БАНК

Закрите акціонерне товариство комерційний банк „ПриватБанк”

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна

Свідоцтво про реєстрацію № 92 від 19 березня 1992 року, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570
Голова Правління Банку О.В. ДУБІЛЕТ


ДОВІДКА Додаток №1

про стандартні * умови кредитування ПриватБанку та орієнтовну сукупну вартість споживчого кредиту

Підтверждую, що ПриватБанк письмово проінформував мене про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту , а саме про:

1. Найменування та місцезнаходження ПриватБанку 2. Умови кредитування (можливу суму кредиту; строк кредиту; мету кредиту; форми та види забезпечення кредиту; наявні форми та види кредитування ПриватБанку; тип процентної ставки; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування);

3. Орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням: процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту; варіантів погашення кредиту, уключаючи кількість платежів, їх періодичність та обсяги; можливості та умов дострокового повернення кредиту; 4. Інші умови, передбачені законодавством.

Загальні умови надання кредиту ПриватБанком

Найменування та місцезнаходження Банку:

ПриватБанк

Юридична адреса:

49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Можлива сума кредиту**:

від 10 грн до 1000 грн.

Можливий строк кредиту:***

до 6 місяців

Мета кредиту:

На придбання побутової техніки тощо, мобільних телефонів, інших споживчих товарів тривалого використання

Забезпечення кредиту:

Забезпеченням виконання зобов"язань по кредиту є застава придбаного в кредит товару

Оцінка майна:

Оцінка предмету застави здійснюється за згодою сторін

Форма кредитування:

Споживче кредитування

Тип процентної ставки:

Фіксована

Особливості схеми кредитування:

Отримання кредиту безпосередньо в місці придбання товару.

Перелік документів, необхідних для отримання кредиту*****:

Паспорт громадянина України, довідка про надання ідентифікаційного номеру

Дострокове погашення кредит:

Дострокове повернення кредиту можливе шляхом збільшення позичальником сум щомісячних платежів, а також при поверненні позичальником товару продавцю або обміну товару на товар меншої вартості у випадках, передбачених законодавством. За дострокове погашення кредиту жодна плата з позичальника не стягується.

Порядок повернення кредиту:

Повернення кредиту здійснюється шляхом сплати щомісячних ануїтетних платежів (базис днів для розрахування - 360). Кількість платежів залежить та дорівнює строку кредитування.

Орієнтована сукупна вартість кредиту, що залежить від кредитного продукту та складається з наступних складників:

Назва кредитного продукту

Умови кредитуваня

Строк кредиту

3 місяці

6 місяців

SMS-Кредит

Сума кредиту

від 10 до 1000 грн.

Кількість платежів

3

6

Мета кредиту

придбання побутової техніки, меблів, тощо

Комісія за надання кредиту (одноразово)

15% ( додається в суму кредита)

Процентна ставка за кредитом (річна) нараховується на залишок суми кредиту

0,12%

Комісія за розрахункове обслуговування, щомісячно****

1.50%

2.00%

Ефективна процентна ставка

112.15%

86.39%

Ефективна процентна ставка при розрахунку на 12 місяців

55.57%

64.85%
* - можливе надання кредиту на акційних умовах, які визначаються в кредитному (кредитно-заставному) договорі

** - максимальна сума кредиту визначається в залежності від типа кредиту, а також товару, який надається в кредит

*** - максимальний срок кредитування визначається в залежності від типа кредитного продукту

**** - комісія за розрахункове обслуговування нараховується щомісячно на загальну суму кредиту

***** - перелік документів може бути скорочений в залежності від типу кредиту