asyan.org
добавить свой файл
1
Тема 14

Трансфузіологія. Історія переливання крові. Показання і профілактика для проведення гемотрансфузії. Механізм дії перелитої крові. Методи і шляхи

гемотрансфузії. Консервація і заготовка крові

Тривалість заняття 2 год.

Мета заняття:

В процесі заняття студенти повинні вив­чити історію переливання крові; меха­нізм дії перелитої крові; показання і протипоказання до гемотрансфузії; озна­йомитися із способами заготовки і кон­сервації донорської крові.

Оснащення заняття:

Таблиці, слайди, системи для прямого і непрямого переливання крові, системи для внутрішньоартеріального переливання крові, глюкозоцитарний розчин, гепарин.

Контрольні запитання:

1. Історія переливання крові (стародавні часи, середні віки, відкриття Гарвея, дослідження Лоуера, Ж.Дені).

2. Піонери переливання крові хворим і по­раненим (Д. Бландель, Вольф, С.П.Колом­нін) без визначення групи крові в той час.

3. Іронічне висказування німецького хірур­га Фолькмана відносно переливання крові в той час.

4. Коли теоретично була обгрунтована мож­ливість гемотрансфузії?

5. Чому спочатку використовувалось лише пряме переливання крові ?

6. Хто і коли відкрив можливість поперед­ження згортання крові ?

7. Вклад М.С.Малиновського, С.С.Спасоку­коцького, М.Г.Карташова, В.Н.Шамова, А.Н.Філатова в розробку нових методів трансфузії.

8. Механізм дії перелитої крові.

9. Показання до переливання крові (абсолю­тні, відносні).

10. Протипоказання до переливання крові (абсолютні, відносні).

11. Штучна кров, характеристика, перспекти­ви використання.

12. Охарактеризуйте аутогемотрансфузію.

13. Реінфузія крові. Показання і протипока­зання. Методика її проведення.

14. Пряме і непряме переливання крові.

15. Охарактеризуйте методи консервації кро­ві (використання цитрату натрію, гепа­рину, іонообмінної абсорбції, низької температури).

16. Шляхи переливання крові (внутрішньовен­ний, внутрішньоартеріальний, внутрішнь­окістковий).

17. Який тиск необхідно створити в системі для внутрішньоартеріальної гемотрансфу­зії?

18. Хто і коли вперше запропонував викорис­товувати для переливання кадаверну кров

19. При яких захворюваннях заборонено вико­ристовувати для переливання кров по­мерлих ?

20. На протязі якого часу після смерті мож­на заготовляти трупну кров для перели­вання ?

21. Хто може бути донором ? Які протипока­зання для донорства ?

22. Яку кількість крові можна брати у доно­ра однократно ?