asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тема №9: Модульовані сигнали. Спектри амплітудно-модульованих сигналів.

Нехай задано високочастотне коливання:

, де (1)

A – амплітуда, початкова фаза, – фаза коливання в момент часу . Коли та , то вираз (1) визначає гармонічне коливання, де частота – так звана несуча частота.

Коли та зазнають примусових змін, то коливання називають модульованим.

Процес управління одним із параметрів називають модуляцією. В залежності від того, що змінюється при модуляції – амплітуда чи кут , розрізняють два основних види модуляції: амплітудну та кутову. Кутова модуляція буває – частотною та фазовою.

Зміна хоча б одного з параметрів – амплітуди, частоти чи фази – приводить до того, що високочастотне коливання перестане бути гармонічним та перетворюється в складне, яке складається з більшого чи меншого числа простих гармонічних коливань.

На практиці часто приходиться зустрічатися зі змішаною модуляцією, наприклад, амплітудно-фазовою чи амплітудно-частотною.

Освоєння надвисоких частот, а також розвиток імпульсної техніки сприяли створенню нових видів модуляції, а саме імпульсної модуляції. При такій модуляції сигнал що передається тим чи іншим способом змінює допоміжну імпульсну послідовність, яка, в свою чергу, модулює високочастотне коливання.

В залежності від того, який параметр змінюється при первинній модуляції – амплітуда, тривалість чи розміщення імпульсів – розрізняють амплітудно-імпульсну модуляцію (АІМ), модуляцію по тривалості, частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ), фазо-імпульсна модуляція (ФІМ) та інші.
Амплітудно-модульовані коливання.

При амплітудній модуляції огинаюча амплітуда сигналу високочастотного коливання зміщується за законом зміни керуючого сигналу. Нехай цей сигнал представляє собою задану функцію часу .Тоді амплітудно модульоване коливання, яке зображене на рис. 2 можна представити так: , (1.1)

де – коефіцієнт пропорційності;

- початкова фаза коливання (при t=0);

– амплітуда несучого коливання (при відсутності модуляції)
Розглянемо поняття глибини модуляції:

Якщо модулююча функція є гармонічним коливанням , то огинаючу високочастотного коливання можна записати так:

, (2)

де – частота модулюючої функції;

– початкова фаза згинаючої;

– амплітуда зміни згинаючої.

Відношення називається коефіцієнтом глибини модуляції чи просто коефіцієнтом модуляції. Таким чином миттєве значення модульованого коливання можна записати в формі:

(3)

У відповідності із зміною амплітуди змінюється і середнє за період високої частоти потужність модульованого коливання. Коли – амплітуда струму в коливному контурі, то потужність яка виділяється на опорі (середня за період частоти):

.

Цей вираз справедливий за умови, що оскільки тоді в межах одного періоду форму струму можна рахувати синусоїдною.

Розрізняють наступні значення :

  1. Потужність режиму несучої хвилі (при відсутності модуляції):  1. Потужність в максимальному режимі:

;

  1. Потужність в мінімальному режимі:  1. Потужність середня за період модуляції:Спектр амплітудно-модульованого коливання

Згідно одного з параметрів високочастотного коливання в даному випадку амплітуди, приводить до утворення нових частот. Вираз (3) можна переписати наступним чином:

,

Другий доданок в правій частоті цього виразу, є наслідком модуляції і може бути записаний так:у відповідності з чим розгорнутий вираз для прийме наступну форму:Перша складова представляє собою вхідне не модульоване коливання з «несучою» частотою . Друга та третя складові відповідають новим коливанням, які появляються в процесі модуляції амплітуди. Частоти цих коливань та називають «верхньою» та «нижньою» базовими частотами модуляції. Амплітуди цих коливань однакові та складають від амплітуди не модульованого коливання частину, рівну , а їх фази симетричні відносно несучого коливання.

Приведемо спектральну діаграму коливання при тональній (гармонічній) модуляції.Ширина спектру в цьому випадку рівна подвоєній частоті модуляції , а амплітуди коливання бокових частот не можуть перевищувати половини амплітуди не модульованого коливання.

Отримані результати не важко розповсюдити на випадок модуляції будь-яким складним сигналом.

Розглянемо такий випадок:

Нехай модулююче коливання рівне:Тоді по аналогії з виразом (2) отримаємоПідставляючи цей вираз у (1.1) та провівши певні тригонометричні перетворення, отримаємо:(Початкові фази несучого коливання та модулюючих коливань з частотами для спрощення опущені).

Ми бачимо, що кожна з частот утворюють свою гармонічну модуляцію, яка супроводжує виникнення пари бокових частот.

Побудову амплітудного спектру модульованого коливання по заданому спектру сигналу показано на рис.

а) Дискретний спектр керуючого сигналу, ;

б) спектр сигналу, який отримується при представленні кожного компонента у вигляді суми коливань з додатніми та від’ємними частотами;

в) Спектр модульованого сигналу