asyan.org
добавить свой файл
1
ТЕМА 8. ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ

1 заняття

 1. Місце прокуратури в системі органів влади в Україні.

 2. Завдання, основні функції та принципи організації і діяльності прокуратури.

 3. Система і структура органів прокуратури.

 4. Кадри органів прокуратури. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих, порядок їх призначення та звільнення з посади.

2 заняття

 1. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння.

 2. Заохочення та дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

 3. Галузі прокурорського нагляду.

 4. Акти прокурорського реагування на порушення законності.


Нормативний матеріал:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. ( із змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. ( із змінами і доповненнями).

 • Положення про класні чини працівників прокуратури, затверджене постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року

 • Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради від 6 листопада 1991 р.

 • Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19.09.2005 Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України.

 • Наказ Генерального прокурора України № Згн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів (із змінами і доповненнями).

 • Наказ Генерального прокурора України №4/1гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (із змінами і доповненнями).

 • Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство (із змінами і доповненнями).

 • Наказ Генерального прокурора України № 5гн від 19.09.2005 Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення.

 • Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 26.12.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (із змінами і доповненнями).

 • Наказ Генерального прокурора України № 2гн від 20.01.2006 Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України.

 • Наказ Генерального прокурора України №6гн від 29.11.2006 Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень.

 • Положення про нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури", затверджене наказом Генерального прокурора України від 9 лютого 2000 р. № 113 к.

Спеціальна література:

 • Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян // Право України. – 2000. – № 7. – С. 46.

 • Ворсінов Г. Становлення прокуратури незалежної України // Право України. – 1997. – №1. – С. 22-25.

 • Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період // Право України. – 1998. – № 1. – С. 7-10.

 • Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. – 1998. – С. 27-31.

 • Вернидубов І., Сапунков В. Чиї інтереси захищає прокурор // Голос України – 9 червня 1998 р. – № 107.

 • Війтів Ю. Органи військової прокуратури визначилися як самостійний особливий вид правоохоронної системи // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 9-13.

 • Голомша М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5. – С. 3-8.

 • Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 1. – С. 88-90.

 • Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – № 6. – С. 43-46.

 • Захаров Є. "Круглий стіл" з проблем реформування конституційного статусу прокуратури // Право Украіни.- 2005. - № 4. – С. 138-139.

 • Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. – 2000. – № 1. – С. 82-83.

 • Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса. – 2002.

 • Косюта М.В. Прокуратура України: Навчальний посібник. – Одеса. – 2003.

 • Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз // Право України. – 2003. – № 5. – С. 80-84.

 • Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України "Про прокуратуру" // Право України. – 2006. – № 3. – С. 59-62.

 • Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1998. – № 1. – С. 88-90.

 • Мичко М., Голова Н. Про основні принципи організації прокуратури // Право України. – 2000. – № 12. – С. 74.

 • Медведько О. Реформування органів прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2006. – № 10. – С. 51-53.

 • Мінюков П. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими. Право України. 1999. №1. – С.111-115.

 • Мичко М. До питання про загальнонаглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – № 4. – С. 50-51.

 • Мычко Н. Понятие, значение и общая характеристика основных принципов организации и деятельности прокуратуры. Юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 94-98.

 • Попович Є. Щодо визначення мети і завдань органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 21-23.

 • Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України. – 2001. – № 1. – С. 6-7.

 • Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. проф. Нора В.Т. – К.: Атіка, 2004.

 • Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України. – 2003.- № 2. – С. 57-59.

 • Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період) // Право України. – 1997. – № 5. – С. 29-34.

 • Руденко М., Главговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. – № 11. – С. 59-63.

 • Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян у судах // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 58-61.

 • Середа Г. Чи потрібен нагляд за додержанням і застосуванням законів? // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 23-28.

 • Сіренко В. Права прокурора у світлі нової Конституції України // Право України. 1997.- № 1. – С. 72-110.

 • Субботін Е., Черв’якова О. Від загального нагляду – до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загальнонаглядової функції прокуратури) // Право України. – 1998. – № 5. – С. 63-65.

 • Субботін С., О.Черв’якова, І. Марочкін. Представницька функція прокурора // Право України. – 1997. – № 11. – С. 63-65.

 • Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. – № 6. – С.10.

 • Тарунич С. Становлення і розвиток прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. . – 2005. – № 9. – С. 39-41.

 • Шевчук П. Роль прокурора у захисті прав людини // Право України. – 1997. – № 3. – С. 36-41.

 • Шумський П. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України // Право України. – 1997. – № 1. – С. 53.

 • Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. – № 1. – С. 24-28.


Домашнє завдання.

 1. Зобразіть схематично систему органів прокуратури в Україні.

 2. Дайте визначення поняття "основні функції " прокуратури. З'ясуйте види цих функцій за Конституцією України і за Законом України "Про прокуратуру". Чому, на Ваш погляд, Конституція України не містить положення про вищий нагляд прокуратури за додержанням законів в Україні?

 3. Назвіть класні чини, які присвоюються працівникам прокуратури.

 4. Назвіть дисциплінарні стягнення, які можуть накладатись на працівників органів прокуратури.