asyan.org
добавить свой файл
1
Тема 5. Місцеві бюджети України

Основні терміни та поняття: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, власні доходи, закріплені доходи, регульовані доходи, податкові доходи, неподаткові доходи, видатки місцевих бюджетів, витрати бюджету розвитку, комунальний кредит, міжбюджетні трансферти, дотації вирівнювання.
5.1. Сутність і значення місцевих бюджетів

З набуттям Україною суверенітету розгорнувся процес становлення вітчизняної фінансової системи. У зв’язку з цим важливим складником цього процесу стало відродження місцевих фінансів як об’єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх цивілізованих держав. Розбудова фінансової системи пов’язана з кардинальною зміною концепції державної влади, відмовою від тоталітарної моделі та переходом до організації влади на демократичних засадах. Ці явища зумовлені початком становлення в Україні інституту місцевого самоврядування. Умовою успішного функціонування національної фінансової системи є перетворення місцевих фінансів у самостійний інститут. Адже фінансова незалежність органів місцевого самоврядування є найважливішою передумовою побудови розвиненої держави, якою має бути Україна.

Основою фінансової незалежності місцевого самоврядування є адекватна, з погляду економічної доцільності, децентралізація влади й розумний розподіл повноважень, відповідальності та фінансової бази між центром і регіонами.

Визначальною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є володіння та самостійне розпоряджання фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на ці органи. Фінансові ресурси необхідні місцевій владі для реалізації намічених цілей і програм економічного та соціального розвитку територій відповідно до обраних пріоритетів. Водночас фінансова незалежність розглядається як матеріально підкріплена незалежність від загальнодержавних органів влади в ухваленні певних рішень щодо місцевих проблем.

Як відомо, 1996 року Україна приєдналася до Європейської хартії місцевого самоврядування, тому питання фінансової незалежності місцевих органів влади має пріоритетне значення. Конституція закріпила існування місцевого самоврядування, а Закон України «Про місцеве самоврядування» від 1997 року визначив систему та гарантії місцевого самоврядування, засади організації та діяльності, правового статусу та відповідальності органів і посадових осіб.

Еволюція інституту місцевих фінансів, як і всієї фінансової системи нашої держави, проходить в умовах глибокої фінансової кризи, яка стримує процес становлення основ фінансової автономії місцевих органів влади.

Останніми роками фінансові проблеми місцевої влади набули великої гостроти. Постійна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та нестабільність структури дохідних джерел стали проблемою національного значення. У результаті на місцевому рівні не вирішуються найболючіші соціальні проблеми, продовжується занепад міського господарства, соціально-культурної сфери, освіти, охорони здоров’я тощо.

Природно, що формування місцевих фінансових інститутів в Україні є складним і неоднозначним процесом, оскільки окремі інститути формуються швидше, інші повільніше. Ця нерівномірність відображається на реальному стані економіки країни та її законодавства. Але, певна система місцевих фінансів уже сформована і діє.

Практика останнього десятиліття дає підстави зробити висновок, що в структурі місцевих фінансових інститутів України формуються такі інститути, як валютні та цільові фонди органів місцевого самоврядування, місцеві податки і збори, комунальний кредит, комунальні платежі, фінанси комунальних підприємств.

Треба звернути увагу на те, що важлива роль у системі функціонування місцевих фінансових інститутів належить самостійності місцевих бюджетів. Саме місцеві бюджети є фондами, які мобілізують основну частину фінансових ресурсів, необхідних для надання громадських послуг.

У вітчизняній фінансовій науці місцеві бюджети розглядаються в трьох аспектах. По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпоряджання певними фондами грошових ресурсів. По-друге, це план (кошторис) видатків і доходів відповідного місцевого органу влади чи самоврядування. По-третє, це економічна категорія, оскільки бюджет є економічним атрибутом будь-якої самостійної територіальної одиниці, наділеної відповідним правовим статусом.

Як уже зазначалося, нині в Україні місцеві бюджети перебувають у стадії становлення. Вперше поняття «бюджети місцевого самоврядування» з’явилося 1990 року. Тоді ж, після утворення Автономної Республіки Крим, виникло поняття «республіканський бюджет Автономної Республіки Крим».

У Бюджетному кодексі місцевими бюджетами визнаються бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їх об’єднань.

На сучасному етапі в Україні існує система зведених бюджетів, які використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Ця система включає зведений бюджет України, зведений бюджет Автономної Республіки Крим (зведені бюджети міст республіканського значення), зведений бюджет області (показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області), зведений бюджет району (включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району), зведений бюджет міста з районним поділом (включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу).

Нині у складі системи місцевих бюджетів України функціонують такі бюджети:

— республіканський бюджет Автономної Республіки Крим;

— 24 обласні бюджети;

— міські бюджети міст Києва та Севастополя;

— 442 бюджети міст обласного та районного значення;

— 488 районних бюджетів;

— 104 районні бюджети (районів у містах);

— 787 бюджетів селищних рад, а також понад 10,1 тисячі бюджетів сільських рад.