asyan.org
добавить свой файл
1
РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВАТ „РІВЕНЬ” ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
3.1. Теоретичні рекомендації щодо збільшення економічного потенціалу ВАТ „Рівень” та підвищення ефективності його використання

З метою збільшення економічного потенціалу та підвищення ефективності його використання пропонується провести ряд заходів, як виробничо-господарського так і фінансово-економічного характеру.

З метою зниження собівартості продукції пропонується застосувати наступні шляхи її зниження:

 • підвищити технічний рівень виробництва, зокрема запровадити нові прогресивні технології, підвищити рівень механізації та автоматизації виробничих процесів;

 • розширити масштаби використання й удосконалення техніки та технології, що застосовуються;

 • продуктивніше використовувати сировину та матеріали;

 • поліпшити організацію виробництва і праці, тобто удосконалити управління виробництвом і скоротити витрати на нього;

 • впровадити наукову організацію праці;

 • поліпшити використання основних виробничих фондів;

 • поліпшити матеріально-технічне забезпечення;

 • скоротити транспортно-складські витрати;

 • збільшити обсяг виробництва;

 • змінити структуру асортименту та поліпшити якість продукції;

 • запровадити ефективну систему стимулювання працівників.

З метою зниження дефіциту основної сировини для виробництва пива пропонується:

 • налагодити більш тісні стосунки з постачальниками цієї сировини;

 • проведення зворотної інтеграції;

 • надання акцій ВАТ „Рівень” основним постачальникам сировини;

 • лобіювання інтересів виробників пива у ВРУ.

З метою „згладжування” попиту на продукцію ВАТ „Рівень” пропонується:

 • змінити структуру асортименту продукції;

 • запровадити у виробництво пастеризоване пиво, термін зберігання якого є значно більшим ніж „живого”;

 • збільшення видів упакування продукції ВАТ „Рівень”.

З метою підвищення платоспроможності, фінансової стійкості і ліквідності підприємства пропонується:

 • скоротити тривалість операційного циклу;

 • підвищити ефективність використання ресурсів підприємства;

 • підвищити ефективність реалізації інвестиційних проектів;

 • удосконалити проведення окремих фінансових операцій;

 • збільшити термін використання фінансових ресурсів;

 • знизити витрати по обслуговуванню та поверненню фінансових ресурсів;

 • збільшити власний капітал;

 • підвищити прибутковість використання тимчасово вільних фінансових ресурсів

 • реалізувати надлишкові виробничі потужності і запаси;

 • встановити жорсткий контроль за дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Реалізація комплексу заходів фінансово-економічного характеру дозволить „підтягнути” фінансовий вектор „Квадрату потенціалу ВАТ „Рівень” і врівноважити усі функціональні складові господарської діяльності та економічного потенціалу ВАТ „Рівень”.

Після вирівнювання складових економічного потенціалу ВАТ „Рівень” планується провести комплекс заходів виробничо-господарського характеру, що дозволить здійснити „нарощування” економічного потенціалу ВАТ „Рівень”, а також підвищити ефективність його використання.
3.2. Економічне обгрунтування встановлення біогазової установки на пивній дробині

З метою зменшення енергозалежності ВАТ „Рівень” від зовнішніх поставок газу і перетворення зростаючих витрат на закупівлю блакитного палива у власні доходи пропонується запровадити у виробництво біогазову установку на пивній дробині.

Цей захід виробничо-господарського характеру передбачає встановлення біогазової установки, що працює на відходах виробництва пива (пивній дробині), що дозволить забезпечити підприємство власним газом і крім цього виробляти високоякісні біодобрива.

Виходячи з того, що за останні 2 роки ціна газу в Україні виросла у 2,5 рази, то реалізація цієї альтернативи дозволить підприємству нейтралізувати негативний вплив зовнішнього енергетичного середовища на діяльність підприємства. Це дозволить ВАТ „Рівень” у майбутньому суттєво зменшити матеріальні витрати на виробництво продукції і, відповідно, виробничу собівартість. Окрім цього, після виділення біогазу пивна дробина перетворюється на високоякісні рідкі добрива, які можна буде реалізовувати сільськогосподарським чи фермерським господарствам, отримуючи при цьому додатковий дохід.

Перевагами реалізації цієї альтернативи є: забезпечення підприємства „безкоштовним” газом власного виробництва; нейтралізація негативного впливу світової енергетичної кризи; установка потребує дуже незначних поточних витрат і є автоматизованою; установка може працювати на багатьох видах сировини; розвиток „зеленої енергетики”, що сприяє отриманню кредиту за низькими ставками, а також отриманню коштів від інвесторів за продаж прав на викиди, термін експлуатації установки складає понад 20 років.

Недоліками даної альтернативи є необхідність значних капітальних вкладень і порівняно тривалий термін окупності.

Взагалі ця альтернатива є доволі перспективною, хоча і потребує значних капітальних вкладень.

Сутність біогазової установки. Біогазова установка виробляє біогаз і біодобрива з відходів пивоваріння шляхом безкисневого бродіння. Сировиною для цієї установки є пивоварна дробина - відходи роздрібненого солоду після фільтрації сусла. Біогазова установка є необхідною складовою очищення. На відміну від інших систем очищення біогазова установка не споживає енергію, а навпаки її виробляє. При використанні біогазової установки дробина анеробно зброджується і маса, що утворюється, відразу ж може використовуватися як біодобриво.

Біогазова установка знижує вміст органіки у відходах за рахунок наступного:

1) частина органіки прискорено переброджує і виходить у вигляді газу;

2) перебродивша органіка, що залишилася, сепарується.

Якість стоків на виході після біогазової установки значно поліпшується. Хоча, те що утворюється на виході з установки, стоками назвати не можна, тому що, на виході отримується цінний продукт - біодобрива.

Не маючи інформації про біогазові установки пивні заводи йдуть шляхом виробництва кормів. Таке виробництво дуже енергоємне. Але замість кормів можна виробляти біодобрива. Тобто встановлюється біогазова установка, а перебродивша маса після біогазової установки може надходити на те ж саме устаткування по сепарації, випаровуванню і сушінню.

При виробництві кормів пивний завод має: сухий корм і витрати енергії на його виробництво. При виробництві біодобрив пивний завод має: рідкі добрива і відсутність витрат енергії на його виробництво. Якщо налагодити збут рідких біодобрив, або роздавати їх безкоштовно, то маєте вагомий зиск у вигляді газу. Зиск від виробництва кормів сумнівний через часту відсутність збуту, високу собівартість кормів. Вигоди від біогазової установки очевидні, адже газ нікому продавати не треба. Газ споживає сам завод.

Біогаз - це газ, який приблизно на 70% складається з CН4 і на 20% - з вуглекислого газу (CО2). Синонімами для біогазу є такі поняття як „болотяний газ” і „газ-метан”. Різноманітні види мікроорганізмів метаболізують вуглець з органічних субстратів в безкисневих (анаеробних) умовах. Цей процес, т. зв. гниття або безкисневого бродіння, йде за ланцю-гом живлення. Вихід газу з 1 тонни пивної дробини наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Вихід газу з 1 тонни пивної дробини [34]

Сировина

Вихід газу, м³ з тонни сировини

Пивоварна дробина - відходи дробленого солоду після фільтрації сусла

140


Ціна на газ за останні роки піднялася у декілька разів. Всі розуміють, що подальше подорожчання газу значне і неминуче. Але як не дивно, більшість не замислюється про наслідки подорожчання газу як для себе особисто так і для бізнесу. Великі підприємства використовують значну кількість газу, а за газ з газопроводу потрібно платити, а газ з біогазової установки - завжди безкоштовний. Вартість газу буде постійно зростати, а на підприємстві вона навпаки зменшуватиметься.

Зброджена маса - це готові екологічно чисті рідкі і тверді біодобрива. При використанні збалансованих біодобрив з біогазової установки врожайність підвищується на 30-50%. Люди щорічно купують і везуть здалеку дорогі добрива. А вони зовсім поряд, до того ж кращі. Біогазова установка дає добрива найвищої якості, а їх собівартість дорівнює „0". Вартість рідких біодобрив дорівнює вартості рідкої дробини.

Склад біогазової установки (див. рис. 3.1):Рис. 3.1. Склад біогазової установки [34]
1. Ями для пивної дробини

2. Система завантаження дробини

3. Реактори гідролізу

4. Реактор метаноутворення

5. Ємність для збродженої маси

6. Система опалення

7. Силова установка

8. Система автоматики і контролю

9. Система газопроводів

Принцип роботи устаткування. Дробина перекачується до збірника насосами. Звідти реактор гідролізу безперервно наповнюється сировиною за допомогою помпи. З реактора гідролізу біомаса потрапляє в реактор метаноутворення. Реактори є газонепроникними, повністю герметичними резервуарами із залізобетону. Ця конструкція теплоізолюється, тому що усередині резервуару необхідна фіксована температура для мікроорганізмів. Вона повинна бути мезофільной (приблизно 35° С). Усередині реактора знаходиться міксер, який використовується для повного перемішування вмісту реактора.

Мікроорганізми повинні бути забезпечені всіма необхідними поживними речовинами. Свіжа барда повинна поступати в реактор невеликими порціями, кілька разів на день. Середній час гідравлічного відстоювання усередині реактора - 35 днів. Впродовж цього часу органічні речовини усередині барди метаболізуються (перетворюються) мікроорганізмами.

На виході отримується два продукти: біогаз і субстрат (компостований і рідкий). Субстрат зберігається в стандартному танкері для зберігання добрив. У Німеччині цей компостований субстрат, головним чином, використовується як добриво із-за високої концентрації аміаку (NH4). А біогаз зберігається в спеціальній ємкості для зберігання газу - газгольдері, де вирівнюються тиск і склад газу.

З газгольдеру газ безперервно подається до споживачів. Біогазові установки мають аварійні факельні установки на той випадок, якщо споживачі не працюють і біогаз потрібно спалити. Газова система може включати в себе вентилятор, конденсатовідвідник, десульфулізатор і так далі. Все це контролюється системою контролю біогазової установки.

Всією установкою керує система автоматики. Для управління достатньо лише одного робітника 2 години на день. Цей робітник контролює процес за допомогою звичайного комп'ютера, і він же працює з системою подачі біомаси. Після 2-тижневого навчання на установці може працювати навіть людина без особливих навичок, тобто після школи або технікуму.

Розрахунок ефективності реалізації встановлення біогазової установки. Встановлення біогазової установки потребує значних капіталовкладень, а саме 300 тис. євро. Станом на 25.05.2009 офіційний курс гривні відносно євро складає 10,64 грн/євро. Тобто капітальні інвестиції у національній валюті становлять 3192 тис.грн. Цю суму можна взяти в кредит в європейській валюті на пільгових умовах за програмою енергоефективності ЄБРР у „Укрексімбанку” на 4 роки під 10 % річних, кредитна ставка – проста.

Кредит планується виплачувати рівновеликими частинами протягом 2009-2012 рр. у кінці кожного року. Дані про кредитні виплати за період 2009-2012рр. наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Кредитні виплати ВАТ „Рівень” за період 2009-2012 рр., тис. грн.

№ з/п

Показники

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012

1.

Тіло кредиту

798

798

798

798

3192

2.

Відсотки по обслуговуванню кредиту (10% річних)

319,2


319,2


319,2


319,2

1276,8

3.

Вього кредитних виплат


1017,2


1017,2


1017,2


1017,2


4468,8


Як видно з таблиці, сумарні кредитні виплати за період 2009-2012рр. становитимуть 4468,8 тис. грн.

Інформація про прогнозні обсяги виробництва продукції, обсяги відходів виробництва та потреби в газі на 2009-2012 рр. наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Інформація про прогнозні обсяги виробництва продукції, обсяги пивної дробини та потреби в газі ВАТ „Рівень” на 2009-2012 рр.

№ з/п

Показники

Од.

вим.

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012

1.

Прогнозні обсяги виробництва продукції

тис.дал.

690


700


710


750

2850

2.

Середній вихід пивної дробини з 1 тис. дал. продукції

тонн/

тис.дал.

2,6


2,6


2,6


2,6

-

3.

Прогнозні обсяги пивної дробини

тонн


1794


1820


1846


1950


7410

4.

Витрати газу на 1 тис. дал. продукції

тис.м³/ тис.дал.


0,4


0,4


0,4


0,4

-

5.

Прогнозна потреба в газі

тис.м³


276


280


284


300


1140Як видно з таблиці, прогнозні обсяги виробництва продукції ВАТ „Рівень” за 2009-2012 рр. становлять 2850 тис.дал., прогнозні обсяги пивної дробини – 7410 тонни, а потреба в газі – 1140 тис.м³.

Для того, щоб знати, чи покриє власне виробництво газу з пивної дробини потребу в газі на виробництво продукції, проведемо розрахунки, результати яких зведемо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4

Співставлення потреби в газі і обсягів власного виробництва газу з пивної дробини за 2009-2012 рр.

№ з/п

Показники

Од.

вим.

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012

1.

Прогнозна потреба в газі

тис.м³


276


280


284


300


1140

2.

Прогнозні обсяги пивної дробини

тонн


1794


1820


1846


1950


7410

3.

Вихід газу з 1 тонни пивної дробини

тис.м³/т


0,14


0,14


0,14


0,14

-

4.

Виробництво газу з пивної дробини

тис.м³


251,2


254,8


258,4


273,0


1037,4

5.

Нестача газу

тис.м³

24,8

25,2

25,6

27,0

102,6


Як видно з таблиці, підприємство не зможе саме забезпечити себе газом, який буде вироблений з його власних відходів. Нестача газу за 2009-2012 рр. становитиме 102,6 тис.м³. Тому доцільно буде покрити потребу в газі шляхом переробки інших відходів (спиртна барда, гниле зерно) на газ у біогазовій установці. Можна укласти договори на вивезення відходів виробництва спирту (спиртовий завод в с. Шпанів) та/або відходів внаслідок зберігання зерна (фермерські та селянські господарства).

Потреба у додатковому завезенні спиртної барди розрахована в таблиці 3.5.

Як видно з таблиці, потреба у додатковому завезенні спиртної барди за 2009-2012 рр. складає 1140 тонн.
Таблиця 3.5

Потреба у додатковому завезенні спиртної барди для виробництва газу на

2009-2012 рр.

№ з/п

Показники

Од.

вим.

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012

1.

Нестача газу

тис.м³

24,8

25,2

25,6

27,0

102,6

2.

Вихід газу з 1 тонни спиртної барди

тис.м³/т.


0,09


0,09


0,09


0,09

-

3.

Потреба в спиртній барді

тонн


275,6


280,0


284,4


300,0


1140,0


Прогнозні ціни та вартість споживання газу ВАТ „Рівень” за 2009-2012 рр. наведено в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Прогнозні ціни та вартість споживання газу ВАТ „Рівень” за 2009-2012 рр.

№ з/п

Показники

Од.

вим.

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012

1.

Прогнозна потреба в газі

тис.м³


276


280


284


300


1140

2.

Прогнозні ціни на газ

тис.грн/тис.м³


2,3


3,3


4,5


5,9

-

3.

Прогнозні витрати на газ

тис. грн.


634,8


924,0


1278,0


1770,0


4606,8


Як видно з таблиці, прогнозні витрати на газ ВАТ „Рівень” за період 2009-2012 рр. складатимуть 4606,8 тис. грн. В разі реалізації стратегічного рішення стосовно встановлення біогазової установки вищезазначені витрати перетворюються на доходи підприємства, оскільки воно повністю забезпечить себе газом власного виробництва.

Для спрощення розрахунків припустимо, що рідкі біодобрива будуть реалізовуватись за цінами, що покриють вартість власної пивної дробини і додаткового завезення спиртної барди.

Тоді для оцінки ефективності реалізації стратегічного рішення по встановленню біогазової установки зведемо доходи і витрати по роках в таблицю 3.7. Приймаємо дисконтну ставку на рівні 0,2, що відповідає прогнозному рівню інфляції.

Таблиця 3.7

Чиста теперішня вартість проекту по встановленню біогазової установки

№ з/п

Показники

Од.

вим.

Роки

Разом

2009

2010

2011

2012


1.

Доходи по проекту

тис.

грн.


634,8


924,0


1278,0


1770,0


4606,8


2.

Витрати по проекту

тис.

грн.


1017,2


1017,2


1017,2


1017,2


4468,8

3.

Ставка дисконтування

0,2


0,2


0,2


0,2

-

4.

Дисконтний множник

0,833


0,694


0,579


0,482

-

5

Зведені доходи по проекту

тис.

грн.


528,8


641,3


740,0


853,1


2763,2

6.

Зведені витрати по проекту

тис.

грн.


847,3


705,9


589,0


490,3


2632,5

7.

Чиста теперішня вартість проекту

тис.

грн.


-318,5


-64,6


151,0


362,8


130,7


Для наочності ефективності реалізації проекту на рисунку 3.2 зображено ЧТВ проекту по рокам.

Для того, щоб визначити термін окупності проекту, скористаємося ку-мулюванням доходів і визначимо, коли зведені скумульовані доходи пере-криють загальні зведені витрати по проекту.

То = 3 + ((2632,5 - 528,8 - 641,3 - 740,0) / 853,1) = 3,85 роки

Скориставшись цією методикою, можна стверджувати, що термін окупності проекту складає 3 роки і 10 місяців.

Таким чином, провівши аналіз ефективності проекту можна стверджувати, що проект доцільно прийняти, оскільки ЧТВ = 130,7 тис. грн., а термін окупності становить 3 роки і 10 місяців.

Після того як біогазова установка окупиться, а саме наприкінці 4-го року її експлуатації, вона дозволить підприємству знизити виробничі витрати, що дозволить отримувати додатковий прибуток від використання цієї установки.

Використання біогазової установки збільшує економічний потенціал ВАТ „Рівень”, роблячи його незалежним від зовнішнього енергетичного середовища, а також дозволяє використовувати економічний потенціал підприємства більш ефективно, оскільки при цьому зменшуються виробничі витрати і збільшується розмір прибутку.