asyan.org
добавить свой файл
1
СУЧАСНА КОМПАРАТИВІСТИКА І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Кобякова Ірина

кандидат філологічних наук, доцент, м. Суми,

Гавриленко Анна

м. Суми

Проблеми перекладу мовних реалій

Переклад - це розумова діяльність, процес передачі змісту, висловленого на одній мові засобами іншої мови, результат цього процесу. Водночас переклад є культурним явищем, оскільки він с частиною духовної культури кожного народу та є її джерелом. Переклад є естетичним явищем, оскільки у перекладі слова однієї мови не буквально заміняються семантичним еквівалентом іншої, а перевиражаються релевантними образно-мовними засобами [4, с. 16]. Практики перекладу й теоретики звертають увагу на неможливість зберегти оригінал для іншомовного читача [5, с. 118-120].

Існує хибна думка, що майже всі мовні одиниці с перекладними, тобто, що для усіх змістових одиниць мови оригіналу є відповідні. Слова, словосполучення, які не мають відповідностей у словнику іншої мови, утворюють безеквівалентну лексику, реалії [3, с. 217].

Слова-реалії - словникові одиниці, які означають предмети, поняття та ситуації, що не існують у практиці іншомовного соціального колективу. До цієї групи входять слова, які означають різного роду предмети побуту, матеріальної та духовної культури, властивої тільки даному народові. Вони виникають у мові кожного народу мимвільно й часто завдають великих труднощів перекладачам.

За історико-семантичними критеріями виділяються: 1) власне реалії: укр. коломийка, трембітяр, постоли, яворівка, коливо, китайка, перебудова, гласність; англ. a baby-sitter. Boxing Day, Poppy Day, Halloween, Harley Street doctor; 2) історичні реалії - семантичні архаїзми, які внаслідок зникнення референтів входять до історично истантної лексики. Вони вміщують фонові знання культурної спадщини. Крім національного, для них характерний хронологічний колорит: укр. щезник, смерд, копний майдан, свячений, згінні дні.

У структурному плані виділяються: 1) рсалії-одночлени: укр. вечорниці, криничар, денцівка, кобзарювати, валило; англ. a sheriff, а hreepence та ін; 2) реалії-полічлени номінативного характеру: укр. курна хата, разовий хліб, троїста музика, братська могила; англ. a banana split, St. Valentine's Day, a Sussex pudding, a ticket day, a toffее apple, a soup-opera, garden seats, a means test man та ін. 3) реалії-фразеологізми: укр. лоби забрити, дбати про скриню, стати під вінок; англ. to reach the woolsack, to enter at the Stationer's hall та ін.

Серед сучасних реалій виокремлюються:

1) побутові: житло (фазенда - маєток у Бразилії), одяг
(чиирипа - шматок тканини, яким обгортаються замість коротких
штанів),
їжа, напої (локро - тушковане м 'ясо з овочами), види занять (сафра - масовий збір урожаю), грошові одиниці (крузейро-грошова одиниця Бразилії), музичні інструменти (фату то - дерев'яний ріг індійців), народні свята, ігри (діаблильйо - дитяча гра), звертання (нінья - господиня);

  1. етнографічні та міфологічні реалії: етнічні общини (лонга-молода індіанка), божества, казкові істоти (рок - казкова пташка);

  2. реалії світу природи: тварини (кайман - різновид крокодилів), рослини (кебрачо, паха брава), ландшафт, пейзаж (сельва - тропічний ліс);

4) реалії суспільно-адміністративного устрою: адміністративні одиниці (інститути- середня школа), суспільні
організації (греміо), промислові підприємства (гранха), основні
військові підрозділи (кабо), посади (пуестеро);

5) асоціативні реалії: вегетативні символи (яхе - отруйна
рослина),
символіка кольорів (зелений - колір надії) та ін. [2, с. 104].

Відтворення семантико-стилістичних функцій реалій у перекладі - нагальне питання перекладознавства. На основі зіставлення англомовних перекладів української прози з їхніми ориііналами можна визначити такі способи трансляційного перейменування реалій: транскрипцію, гіперонімічне щрейменування, дескриптивну перифразу, комбіновану реномінацію, калькування, міжмовну транспозицію на конотативному рівні, уподібнення, контекстуальне розтіумачення реалій. Терміном "транскрипція" позначають віднайдення якомога точнішою віповідника через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-переймача. Транскрипція зв'язана з точною (наскільки це можливо) передачею звучання іноземного слова.

Транскрипція і транслітерація є найлаконічнішими способами. Завдяки ним створюється певний експресивний потенціал: у контексті слів рідної мови транскрибоване слово виділяється як чуже, надає предмету, який воно позначає, конотацій небуденності, оригінальності. Коли йдеться про нефонетичні (щодо правопису) мови, зокрема, таку, як англійська, то транскрипція доречніша ніж транслітерація, що не відтворює справжнього звучання слів вихідної мови, а часто навіть спотворює його. При перекладі реалій існує дві труднощі: 1) відсутність у перекладацькій мові відповідності (еквівалента, аналога); 2) необхідність, передати не тільки предметне значення реалії, а також і її колорит (конотацію). Приблизний переклад реалій застосовується частіше ніж будь-який інший спосіб. Застосовуючи цей спосіб, удасться, хоча і не досить точно, передати, предметний зміст реалії, але колорит часто є утраченим, тому що відбувається заміна очікуваного конотативного еквіваленту на нейтральний за стилем, тобто на слово або словосполучення з нульовою конотацією. Існують такі принципи:

а) принцип заміни одиницею відповідно роду та виду дозволяє
передати зміст реалії одиницею із більш поширеним значенням,
підставляє родове поняття замість видового. Фактично, замінюючи
вид родом, більш часткове більш загальним, перекладач застосовує
відомий у теорії перекладу прийом генералізації:
(cottage - будинок);

б) функціональний аналог. Цей шлях перекладу реалій дозволяє,
наприклад, одну гру, незнайому читачу перекладу, замінити іншою,
знайомою, або замінити один музичний інструмент іншим,
нейтральним, не забарвленим у національні барви перекладацької
мови, одну судину іншою, лише б аналог дійсно зображав
функціональну заміну реалії, яка перекладається:
baseball- лапт;
cricket - лапта. Часто функціональний аналог є зручним для передачі
реалій-мір, зокрема, коли вони призначені для створення у читача
яких-небудь якісних уявлень:
сто пудів- дуже важкий; пара
фунтів
- небагато;

в) опис, пояснення, тлумачення, як спосіб приблизного перекладу застосовується у тих випадках, коли немає іншого шляху: поняття, яке не може бути передане транскрипцією, доводиться просто пояснювати : the boys were playing fly up - хлопчики грали у яча; армяк - одежа із грубої тканини; puff - гра в кості.

Таким чином, вибір необхідного способу для перекладу реалій влежить від того, яке завдання поставить для себе перекладач: Зберегти колорит мовної одиниці з певними втратами для семантики, чи передали значення реалії, при цьому втративши колорит. Значущу роль відіграють загальні знання перекладача, його тезаурус [1, с. 52]. При перекладі реалій слід якнайповніше передавати національну своєрідність.

Література

І.Вейзе А. А. Перевод технической литературы с английского на русский: Учеб. пособ/ А. А. Вейзе, Н. Б. Киреев, И. К. Мирончиков. - Мн., 1997. - 112 с.

  1. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы)/ В.С.Виноградов.- М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. - 224 с.

  2. Корунець I. В. Вступ до перекладознавства. Підручник/ I. В. Корунець. - Вінниця: Нова Книга, 2008. -512 с.

  3. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник /А. В. Мамрак. - К.: Центр учбової літератури, 2009.-304 с.

  4. Науменко А. Н. Філософсько-культурологічні засади сучасного перекладу/ А. Н. Науменко, I. К. Кобякова// Вісник СумДУ.-2009. - №2.-С. 118-120.