asyan.org
добавить свой файл
1
Практична робота № 10.

Тема: Створення, компіляція і виконання найпростішого програмного проекту.

Мета: Познайомитись з середовищем Borland Delphi та навчитись створювати найпростіші проекти.

Хід роботи:

У цій роботі ми створимо найпростіший додаток, що містить кнопки і найпростіші компоненти для виводу тексту, а також визначимо деякі оброблювачі подій. Роботу будемо виконувати в три етапи.

Етап 1. Створення простого додатка.

Розробка нового додатка починається зі створення проекту. Для цього в меню File виберете команду New Application.

Delphi створює проект, що містить три файли: Файл проекту *.dpr, Файл форми *.dfm, Файл модуля *.pas. При цьому в проектувальнику форм (Form Designer) Ви побачите нову форму, а в редакторі коду (Code Editor) – заготівку вихідного тексту модуля, що асоційований зі створеною формою.

Файл проекту являє собою текст, схожий на файл Pascal. Переглянути файл проекту можна виконавши команду меню Project|View Sourse, або Ctrl-F12 і вибрати зі списку ім'я файлу проекту.

Program Project1;

Uses

Forms,

Unit ‘in Unit1.pas’{Form1};

{$R*.RES}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForm1,Form1);

Application.Run;

end.

У секції Uses перераховані всі модулі, що входять до складу проекту. У блоці begin ... end після ініціалізації об'єкта додатка Application здійснюється створення форм, що входять до складу проекту. Метод Run здійснює запуск додатків. При додаванні модулів і форм у додаток вони будуть з'являтися в секції Uses файлу проекту.

Автоматично згенерований код має вид:

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type

TForm1 = class(TForm)

Private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

end.

Текстове представлення форми можна одержати за допомогою команди View As Text

контекстного меню форми. Збережіть проект у вашому робочому каталозі, виконавши команду меню File|Save Project As.

Отже, ми одержали заготовку (прототип) майбутнього додатка. Тепер додамо в додаток кнопку при натисканні якої, буде з'являтися вікно з написом «ПРИВІТ»:

1. З палітри компонентів(сторінка Standard) додайте кнопку TButton у форму, виконавши подвійне клацання на піктограмі кнопки. Delphi автоматично центрує кнопку на формі.

2. Для того щоб розмістити кнопку в потрібному місці, клацніть на компоненті й утримуючи ліву кнопку миші натиснутою, перетягайте при цьому об'єкт у потрібне місце.

3. Перейдіть у Object Inspector і з його допомогою змініть заголовок за замовчуванням, що з'являється на кнопці, з Button1 на ОК. Для цього, клацніть на кнопці один раз для одержання підтвердження, що вона обрана. Потім клацніть на властивості Caption у Object Inspector. Після цього наберіть на клавіатурі OK для зміни наявного заголовка.

4. Виконайте подвійне клацання на кнопці, що Ви додали у форму, для того щоб відкрити Code Editor. Саме тут уводяться рядки коду, що наказують необхідні дії програмі, коли хто-небудь клацне на кнопці в запущеній програмі. Знаходячись у Code Editor, у тілі процедури TForm1.Button1Click наберіть між зарезервованими словами begin і end наступні рядки:

ShowMessage(‘ПРИВІТ’);

Close;

Процедура ShowMessage створює стандартне вікно для виводу повідомлень. Метод Close закриває вікно форми, коли ми закриємо модальне вікно, клацнувши на кнопці Ok вікна.

5. Для виконання програми виберіть команду Run з меню Run чи натисніть F9.

Етап 2. Ускладнимо програму.

З цією метою для виводу повідомлення використаємо компоненту Edit (однорядковий редактор).

1. Виберіть з палітри компонентів(сторінка Standard) компонент Edit і розмістіть його на формі.

2. Перейшовши в Object Inspector, зміните властивість Name об'єкта Edit1 на editHello, а властивість Name об'єкта Button1 на btnHello і властивість Caption на Hello.

3. Вибравши властивість Text об'єкта editHello, очистите рядок вікна вводу/виводу.

4. Властивість ReadOnly об'єкта editHello встановить рівним True. Це дозволить захистити рядок вводу/виводу редактора від змін.

5. Зміните тіло процедури TForm1.btnHelloClick. (там же, що й попереднього разу)

editHello.Text:=’ПРИВІТ’

При виконанні процедури властивості Text об'єкта editHello присвоюється значення ’ПРИВІТ’. Для того, щоб завершити програму, необхідно закрити вікно головної форми кнопкою закриття в правому верхньому куті.

Етап 3. Ще більше ускладнимо програму.

Додамо ще дві кнопки - одна з яких (btnGoodBye) буде змінювати текст у рядку editHello на ‘До побачення’, а друга(btnClose) закривати форму, завершуючи тим самим програму. Для закриття форми визначимо оброблювач події

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject);

begin

Form1.Close;

end;

При закритті форми можна уточнити, чи дійсно користувач хоче завершити додатку, і у випадку підтвердження закривати форму і завершувати додаток. Для цього в Проектувальнику форм варто активізувати форму, вибрати в Інспекторі об'єктів вкладку Events і двічі клацнути у вікні події OnCloseQuery. Потім визначити оброблювач події в такий спосіб:

procedure TForm1.Form1CloseQuery(Sender:TObject;Var CanClose:boolean);

begin

if MessageDlg('Ви дійсно бажаєте завершити програму?’,

mtConfirmation , [mbYes, mbNo] ,0)= mrNo then CanClose:=false;

end;