asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР №

м. Київ «____» __________2010 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Форвей», що є платником податку з прибутку на загальних підставах, в особі директора Яковлєва К.О., діючого на підставі Статуту, надалі «Продавець», з одного боку, і _________________________ ,, в особі директора _________________ , діючого на підставі Статуту, надалі «Покупець», з іншого боку, разом іменовані “Сторони”, уклали цей договір про наступне:
Визначення термінів за цим Договором:
Смарт-карта – документ на носії електронної інформації у вигляді пластикової картки з вмонтованою мікросхемою, яка надає можливість її власнику отримувати нафтопродукти за умови її пред’явлення. Смарт-карті присвоюється ідентифікаційний номер і код доступу (далі ПІН-код). Смарт-карта не є платіжним засобом.

POS-терміналелектронне обладнання, призначене для здійснення операцій шляхом використання смарт-карт.

Термінальний чек – обліковий документ, що видається POS-терміналом та містить інформацію про відпуск нафтопродуктів і послуг.

Агентський звіт – звіт про використання коштів Покупцем на автозаправних станціях, перелік яких знаходиться в додатку № 2 .
1. Предмет Договору


  1. Продавець продає, а Покупець купує та сплачує нафтопродукти - надалі по тексту “Товар” - для забезпечення та обслуговування автотраснспортних засобів з використанням смарт-карт, придбанних у Продавця через автозаправні станції, перелік яких надано у Додатку №2.


2. Права й обов’язки Сторін.
2.1. Продавець зобов’язується:

2.1.1.Надати Покупцю рахунок-фактуру на здійснення 100% передплати за Товар та Смарт-карту (и).

2.1.2. Завести особовий рахунок аналітичного обліку, на якому відображаються операції Покупця.

2.1.3. Занести в електронному виді інформацію на Смарт-карту (Смарт-карти) Покупця про кошти, що надійшли в предоплату за Товар, не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з моменту надходження коштів на поточний рахунок Продавця.

2.1.4. Щомісяця, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа поточного місяця, надавати Покупцю Агентський звіт про стан його особового рахунку за попередній місяць в паперовій і/або електронній формі, вчасно відсилати виписки по операціях зі Смарт-картами за допомогою факсу і/або електронним зв’язком.

2.1.5. Не пізніше одного робочого дня з моменту одержання заяви Покупця про втрату Смарт-карти у письмовому і/або електронному вигляді, в тому числі по факсу, заблокувати її обслуговування.

2.2. Продавець має право:

2.2.1. Вимагати від Покупця (водія Покупця) пред'явлення Смарт-карту (Смарт-карти) для візуального огляду.

2.2.2. Не здійснювати відпуск Товару у випадках:

 • Порушення Покупцем умов оплати;

 • Невірного вводу ПІН-коду три рази поспіль;

 • Пред’явлення пошкодженої Смарт-карти;

 • Відсутності використання Покупцем Смарт-карти на протязі більш, ніж 6 (шість) місяців.

2.3. Покупець зобов’язується:

2.3.1. З метою контролю за витратою коштів, перерахованих як передоплату за нафтопродукти, послуги на поточний рахунок Компанії, Клієнт зобов'язаний:

 • Вести облік залишку своїх коштів на Смарт-карті та завчасно, при наближенні до незнижувального залишку, сплатити рахунок-фактуру, що надає Продавець;

 • Вести облік і контроль первинної документації, одержуваної при здійсненні операцій по Смарт-карті.

 • Вчасно перераховувати суму авансу відповідно до умов даного Договору і Додатку №3 до нього;

2.3.2. Використовувати Смарт-карту (Смарт-карти) тільки по призначенню, відповідно до «ПАМ'ЯТКИ КЛІЄНТА”.

2.3.3. Негайно інформувати у письмовому і/або електронному вигляді, в тому числі по факсу, про втрату Смарт-карти з метою недопущення її використання третіми особами.

2.3.4. Покупець, що має заперечення по Агентському звіту, повинний повідомити про це Продавцю протягом 3 (трьох) робочих днів із дня одержання звіту. При ненадходженні у встановлений термін заперечень з боку Покупця, звіт вважається прийнятим Покупцем.

2.3.5. Сплачувати вартість Товару на умовах, передбачених Договором.

2.3.6. Установити незнижувальний залишок на Смарт-карті (Смарт-картах) у кількості 0 літрів.

2.3.7. Не піддавати Смарт-карту впливу інтенсивних магнітних полей, сильному нагріву та значним механічним пошкодженням.

2.4. Покупець має право:

2.4.1. Отримати Смарт-карту (Смарт-карти) у робочому стані.

Використовувати Смарт-карту (Смарт-карти) для розрахунків за нафтопродукти, послуги на АЗС, обладнаних POS-терміналом.

2.4.2. Встановлювати і змінювати на підставі письмової заявки добові ліміти відпуску нафтопродуктів для кожної Смарт-карти окремо, а також встановлювати обмеження по видах нафтопродуктів, за які дозволено розраховуватися Смарт-картою.


 1. Умови видачі Смарт-карт.
  1. Смарт-карта видається Покупцеві не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання договору і надходження на поточний рахунок Продавця платежів у розмірі, визначених рахунками-фактурами. При одержанні Смарт-карти (Смарт-карт) уповноважений представник Покупця повинний мати довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, оформлений Договір і Додатки до нього, копію свідоцтва платника ПДВ, паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Під час підписання Договору особою, що діє на підставі доручення, необхідно надати – копії Статуту (Положення) і доручення.

  2. Смарт-карта (Смарт-карти), видана Покупцеві, приймається до обслуговування наступного дня після її видачі.
 1. Сума договору, умови та порядок розрахунків.


4.1. Оплата Товару за даним Договором здійснюється у відповідності до рахунків-фактур, наданих Продавцем Покупцеві, протягом 2 (двох) банківських днів.

4.2. Оплата за простроченим рахунком-фактурою не допускається. Якщо рахунок своєчасно не оплачений Покупцем (п.п 2.1.1.), Продавець надає новий рахунок-фактуру Покупцю.

4.3. Ціна Товару визначається усною домовленістю Покупця з Продавцем , фіксується рахунком-фактурою та остаточно підтверджується видатковою накладною або Актом прийому/передачі.

4.4. Документом, що підтверджує факт відпуску Товару є термінальний чек, один екземпляр якого передається уповноваженій особі Покупця, що пред’явила Смарт-карту.

4.5. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент фактичного отримання Товару на автозаправних станціях, які зазначені в Додатку №2.

4.6. Сума договору складається із сум, вказаних у видаткових накладних, що підтверджують передачу Товару і є додатком та невід'ємною частиною даного Договору.


 1. Відповідальність Сторін.
  1. Продавець не несе відповідальності за неправомірне використання Смарт-карти третіми особами (особами, не уповноваженими Покупцем) у випадку, коли Покупець не попередив у письмовому і/або електронному вигляді, в тому числі про заблокування її обслуговування.

  2. Сторони несуть повну матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору згідно чинного законодавства України.

  3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України й умовами даного Договору.
 1. Форс-мажор.
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили: землетруси, урагани, повені, пожежі, масові захворювання інші катастрофи і стихійне лихо (форс-мажор), військові дії, дії (акти) органів державної влади і управління, страйки й інші обставини, що не залежать від волі Сторін.

  2. При настанні обставин непереборної сили, а також про момент їх припинення, Сторона, у якої виникли обставини непереборної сили, повинна сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону, але не пізніше 3-х (трьох) днів з моменту початку обставин непереборної сили. У разі настання форс-мажорних обставин, термін виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відсувається пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. У будь-якому випадку обставини форс-мажору повинні підтверджуватись відповідними документами, що видані ТПП України, а також іншими уповноваженими державними органами.

  3. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, або будуть діяти більше за цей термін, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони приймають заходи щодо проведення взаєморозрахунків.


7. Вирішення суперечок.


  1. У разі неурегулювання суперечки і/або розбіжності шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів з моменту їх початку, то така суперечка і/або розбіжність повинна бути передана на вирішення до Господарського Суду м. Києва.

  2. Питання, що неурегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


8. Терміни дії Договору та порядок його розірвання.
8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами обов'язків за даним договором.

8.2. У випадку якщо до 31 грудня 2010 р. від будь - якої Сторони не поступить письмове повідомлення про закінчення договірних відносин, то термін дії даного Договору пролонгується ще на один рік. Наступна пролонгація проводиться за вищезгаданою процедурою.

8.3. У випадку недотримання умов даного Договору, Сторони залишають за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови письмової згоди іншої Сторони, про що сповіщають іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до моменту розірвання Договору.
9. Інші умови.
9.1. Сторони домовилися, що вся інформація, отримана ними, або що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за даним Договором, є конфіденційною, і не може бути доступною для третіх осіб, а також не підлягає розголошуванню без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.3. Всі додатки є невід'ємною частиною цього Договору і мають юридичну силу тільки при наявності підписів уповноважених на те представників Сторін. Всі повідомлення, Додатки тощо повинні здійснюватись у письмовій формі та надсилатись за адресами, що вказані у Договорі або вручатись представникам Сторін під розпис. Всі повідомлення, додатки тощо, що передані за допомогою факсимільного або електронного зв’язку, мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами, але не більше 10 днів.

9.4. Продавець має статус платника податку з прибутоку на загальних підставах, предбаченних Законом України.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Продавець Покупець
ТОВ “Форвей”Юр. адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 27

Юр. адреса:

Факт. адреса: 01004, м. Київ, вул. Горького 20-б, оф. 22

Факт. адреса:

п/р 2600511093

в Райффайзен Банк Аваль

МФО 300335

Код ЄДРПОУ 31839425

ІПН 318394226558

Свідоцтво № 37586370

Тел.:(044) 246-6514

Факс: (044) 246-65-14Підписи Сторін.

від Продавця від Покупця
Директор Директор

Яковлєв К.О.

М.П. М.П.


Додаток №1

до договору № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

від « » 2010 р.
Додаток №1
м. Київ 2010 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Форвей», що є платником податку з прибутку на загальних підставах, в особі директора Яковлєва К.О.., діючого на підставі Статуту, надалі «Продавець», з одного боку, і

_________________________, в особі директора ____________ діючого на підставі Статуту, надалі «Покупець», з іншого боку, разом іменовані “Сторони”, прийшли до наступної Угоди:


 1. Ціни на нафтопродукти і послуги фіксуються на дату оплати рахунку-фактури.

 2. Вид нафтопродуктів, що Покупець бажає одержувати на АЗС (у відповідній графі поставити відмітку):А-98А-95

+
А-95 Прем.А-92А-76/А-80ДП
Директор Директор

Яковлєв К.О.

М.П. М.П.