asyan.org
добавить свой файл
1

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління


Кафедра

Спеціальність


САМОСТІЙНА РОБОТА

З дисципліни “Політекономія”


Тема “Варіант № 2”
Студента (ки):

Групи:

Перевірила:

Павлоград

2005

 1. Визначте сутність ринкової економіки


Існують два сектори економіки: ринковий і неринковий.

Ринковий сектор – економічна система, що працює заради прибутку. Хто виробляє, що виробляється, скільки виробляється, вирішує зиск. Це само відтворювальний сектор економіки. Працює на задоволення економічного інтересу. Ринковий сектор сам заробляє і сам на свій ризик витрачає.

Неринковий сектор – виробляє необхідні для суспільства товари і послуги, але головна мета для нього – не прибуток, а задоволення потреб через виробництво суспільних благ. Не запрограмований на самоокупність та самофінансування і тому потребує існування ринкового сектору. Працює на гроші, виділені з бюджету. Витрачає кошти суворо за цільовим призначенням.

Зміна домінанти одного із секторів призводить до якісних зрушень суспільного устрою, зачіпає долю системи і впливає на переважну більшість суб’єктів економіки.

Ринкова економіка – одна з вершин суспільної цивілізації, геніальний винахід людства, що не має альтернативи в оглядній історичній перспективі. Товарне виробництво є основою ринковою економіки. Тому економіка, яка відкидала необхідність розвитку товарного виробництва, ринкових відносин, відкидала і досягнення світової цивілізації, чим прирікала себе на саморуйнування, як це трапилося з командно-адміністративною економікою. Тому вихід із кризи й економічний розвиток України полягає у створенні розвинутої ринкової економіки. [3]


 1. Що таке онкольна угода? Думку обґрунтуйте


Онкольна угода – система купівлі реального товару або цінних паперів, за якою ціна не фіксується аж до вимоги покупця. Продавець страхує себе хеджуванням продажу. Ціна, за якою він закриває хедж, стає ціною закупівлі реального товару.

Хедж – строкова угода, укладена для страхування від можливого коливання цін. Цей механізм страхування за допомогою біржі.

Це значить, що коли покупець побажає купити якийсь реальний товар чи цінні папери, то відразу встановлюється відповідна ціна, яка існує на цей товар чи цінні папери на дану годину. І тому, щоб не втратити певні доходи у разі знецінення даного товару чи цінних паперів, продавець страхує його. [1]

3. Пояснить зміст економічних понять: монопсонія, поліполія, дуополія і дуопсонія
Монопсонія – це тип ринкової структури, при якій існує монополія одного покупця товару. Обмежуючи свої закупівлі, покупець забезпечує собі монопольний прибуток за рахунок втрати частини доходів продавця. Значить на ринку діє один покупець на декілька продавців, за рахунок чого скорочується попит, а потім і пропозиція, так як нема для кого робити.

Поліполія - це тип ринкової структури, при якій багато покупців і багато продавців, а значить повна конкуренція і на ринку попиту і на ринку пропозиції.

Дуополія – це тип ринкової структури, при якій існує тільки два постачальника певного товару і між ними повністю відсутні монополістичні угоди про ціну, ринки збуту та інше. Це як повна конкуренція, але з меншою різновидністю певного товару.

Дуопсонія – це тип ринкової структури, при якій існує тільки два покупця на певний товар. Обмежуючи виробництво товару за рахунок зменшення його закупівлі. Покупці забезпечують собі монопольний прибуток за рахунок втрати частки доходів покупця. [5]
4. Якщо ціна на товар висока, то на ринку пропонується більша кількість товару, а якщо ціна падає, то обсяг пропозиції зменшується. Ця залежність називається?

а) законом попиту;

б) законом пропозиції.
Відповідь:

б) законом пропозиції.
5. Існує парадокс: в цілому фермери отримують менший валовий дохід, якщо врожай хороший і великий валовий дохід – якщо врожай поганий. Парадоксально, але хороша погода погано впливає на доходи фермерів. Як ви можете пояснити цю ситуацію?
Відповідь:

При незвичайно сприятливому вегетаційному періоді зібраний у результаті небувалий врожай приведе до падіння доходів. Чому? Тому що, коли попит нееластичний, збільшення обсягу проданого товару буде супроводжуватися більш ніж пропорційним падінням ціни. У підсумку валовий доход, тобто валова виручка фермерів, зменшиться. Також низький врожай, викликаний, скажемо посухою, може підвищити сукупний доход усіх фермерів. Низький врожай підвищить валовий фермерський доход. Чому? Тому що при нееластичному попиті падіння виробництва викликає більш ніж пропорційне збільшення ціни. По іронії долі, для фермерів у цілому низький врожай може бути благословенням, а дуже великий врожай може обернутися негодами. Наш висновок такий: при даному стабільному ринковому попиті на продукти фермерських господарств нееластичність цього попиту буде перетворювати відносно невеликі зміни обсягу виробництва у відносно більш великі зміни фермерських цін і доходів. [4]

6. Від слова “біржа” можна утворити прикметники “біржовий”, “біржова”. Перерахуйте всі можливі варіанти з відповідними іменниками. Наприклад, біржова торгівля, біржові операції і тому подібне, з поясненням до цих термінів.

Біржа – організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами за стандартами та зразками (товарна біржа) або систематичних операцій з купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці), угод із фрахтування (фрахтова біржа).

Біржова угода – домовленість про взаємну передачу прав та зобов’язань стосовно біржового товару, яка супроводжується передачею фінансового інструменту (банківських документів чи грошей) від однієї особи до іншої.

Біржа праці – державна установа, регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці. Не усуваючи безробіття в цілому, біржа праці дозволяє упорядкувати наймання підприємцями робочої сили і скоротити громадянам час пошуку робочого місця. Програма переходу до ринку і концепція соціальної захищеності населення передбачає такі міри, як створення спеціальних центрів зайнятості, інформаційної системи обліку вакантних робочих місць, перепідготовки і перенавчання кадрів і так далі. [4]

Біржова інтервенція – у деяких країнах має місце втручання держави в операції на фондових біржах штучного впливу на курси цінних паперів, їхнього чи підвищення зниження - це є однієї з форм біржової спекуляції. Біржова інтервенція може робити на рух курсів цінних паперів лише тимчасовий і невирішальний вплив, оскільки ці курси визначаються в основному законами ринку.

Біржове котирування – реєстрація біржовими органами стихійно сформованих курсів цінних паперів (акцій і облігацій) і цін на окремі біржові товари з обліком біржових угод, що відбулися. Є одним з показників біржової кон'юнктури, відбиває співвідношення попиту та пропозиції на цінні папери і біржові товари.

Біржова паніка (біржовий крах) – найбільш гострий період біржової кризи, що характеризується різким, катастрофічним паданням курсів цінних паперів (насамперед акцій). При настанні біржової паніки різко підсилюється пропозиція цінних паперів, а попит на них різко падає. Біржова паніка, як правило, є результатом наступаючого економічної чи кризи ж закономірним підсумком попереднього їй біржового ажіотажу.

Біржове мито – плата, що вилучається біржовим комітетом із членів і відвідувачів біржі за право здійснення біржових угод.

Біржовий прибуток – доход, одержуваний від торгівлі цінними паперами на фондовій біржі, і масовими товарами на товарній біржі. [2]

Біржова спекуляція – здійснення на біржах угод з цінними паперами і товарами з метою одержання прибутку на ризниці між курсами (чи цінами) покупки і продажу.

Біржова ціна – ціна та товари, реалізовані в порядку біржової торгівлі.

Біржова яма – частина торгового залу біржі, підлога якої знаходиться на більш низькому рівні, чим підлога всього залу. Це те місце, де дозволене укладати біржові угоди членам біржі.

Біржове коло (ринг) – ф'ючерсний ринок, особливо при посиланні на будинок біржі. Термін відбувся з того факту, що біржовики на Лондонській біржі металів і на деяких інших європейських біржах чи коштують сидять по колу. А також у біржовій ямі.

Біржовий апарат (тикер) – система телеграфного зв'язку, постійно передавальні останні ціни продажів цінних паперів і обсяги угод з цінними паперами на біржах. Інформація передається в друкованому чи виді виводиться на стрічку, що рухається, після кожної угоди. [1]

Біржовий аукціон – форма продажу товарів на біржі, при якій вихідної є ціна, призначувана продавцем, а товар дістається покупцю, що запропонував найбільш високу ціну.

Біржовий бум – штучне підвищення курсів цінних паперів і загальних оборотів на фондовій біржі, як правило, що не має під собою об'єктивної економічної основи. Біржовий бум характеризується ажіотажним попитом на цінні папери, супроводжується різким збільшенням обсягу спекулятивних операцій, приводить до штучного «роздуванню» фіктивного капіталу. Якщо учасники біржових операцій значно переоцінюють можливості росту економіки, закономірним наслідком біржового бума є біржова паніка і крах, що приводять до коректування ринку фондових цінностей.

Біржовий бюлетень – періодичний орган біржі, у якому публікуються курси цінних паперів, біржові ціни товарів, зведення про укладені угоди.

Біржовий комітет – постійний орган біржі, що відає її поточними справами. В обов'язку біржового комітету входить: установлення порядку операцій на біржі; спостереження за допуском цінних паперів і складанням біржових бюлетенів; здійснення зв'язку з урядами й іншими органами по справах біржі; призначення біржових маклерів (брокерів), розгляд споровши між членами і клієнтами біржі і так далі. [3]

Біржова криза – потрясіння на фондовій біржі, викликане кризою чи надвиробництва особливими політичними причинами. Виявляється в різкому падінні курсів цінних паперів і в значному скороченні їхньої емісії; зниженні курсів акцій і облігацій, викликане погонею за готівкою.

Біржовий курс - продажна ціна цінного папера (акції й облігації), що звертається на біржі. Біржовий курс акцій знаходиться в прямої залежності від розміру дивіденду й у зворотній залежності від рівня позичкового відсотка на грошовому ринку.

Біржовий товар – товар масового виробництва, що володіє якісною однорідністю, порівнянністю якісних характеристик у плині тривалих періодів часу і взаємозамінністю окремих партій, що дозволяє вести торгівлю їм по чи описі зразкам.

Біржові операції – сукупність різних видів біржових угод. Включає спекулятивні угоди, хеджирування, постачання товару по біржових контрактах і опціони.

Біржові котирування – ціни на товари (валюту, цінні папери), пропоновані на біржі. Звичайні біржі публікують котирування на початок і кінець біржової сесії (котирування продавців і покупців, котирування по видах біржових угод). [3]


7. Визначте, об’єктом яких ринків виступають такі сутності:

а) патенти; е) предмети споживання;

б) послуги юристів; ж) нафта;

в) верстати; з) готівкові гроші;

г) акції; і) земельні ділянки.

д) національні гроші країни;
Відповідь:

а) ринок ноу-хау; е) ринок товарів;

б) ринок послуг; ж) ринок ресурсів (нафти);

в) ринок товарів промислового призначення; з) грошовий ринок;

г) ринок цінних паперів; і) ринок земельних ресурсів.[2]

д) фінансовий ринок;
8. Яким буде курс акцій, якщо номінальна вартість становить 600 грн., річний дивіденд – 30%, а банківський відсоток – 15%.
Рішення:

Знаходимо курс акцій так:

Курс акцій = річний дивіденд / банківський відсоток  100%

Курс акцій = 30% / 15%  100% = 200 грн. – це ринкова ціна акції.

Відповідь: номінальна вартість акції – 600 грн., вона перевищує її ринкову ціну у 3 рази – 200 грн. Це значить, що треба встановити ту ціну. по який будуть скупляти ці акції. [1]
9. Що таке фрахтова біржа?
Фрахтова біржа – постійно діючий ринок, на якому укладаються угоди щодо фрахтування та від фрахтування суден. Ця біржа називається спеціалізованою.

Тут концентрується інформація про:

  • попит і пропозицію на тоннаж;

  • рівень фрахтових ставок;

  • умови договору фрахтування.

Термін “фрахт” походить від німецького Frach, що означає “вантаж”. Термін фрахт вживається на означення: а) вантажу; б) плати за перевезення вантажу водними шляхами або плати за використання суден протягом визначеного часу.[3]


 1. Назвіть основні методи конкурентної боротьби виробників


1) Поліпшення якості продукції. Відомо, що одна продукція може мати різну якість на різних підприємствах. Причиною цього є в основному порушення технології виробництва. Крім технологічної дисципліни, тут можливе використання технічних новинок, які становлять комерційну таємницю.

2) Використання реклами. Усі рекламні заходи розраховані на те, щоб привернути увагу покупців, інформувати про споживчі властивості товару, спонукати споживача на покупку, нагадати про існування того чи іншого товару.

Реклама формує уявлення про особливі якості товару, хоча його споживча вартість при цьому часто залишається без змін. Мета реклами – акцентувати увагу на торговельних знаках і фірмових клеймах.

3) Умови продажу товару. Фірма зобов’язується здійснювати ремонт виробу, надавати запасні частини, провадити безплатні консультації щодо використання свого товару.

4) Нечесна конкуренція – це діяльність господарського суб’єкта, спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення домінуючого становища на ринку, яка не виключає обман споживачів, партнерів, інших господарських суб’єктів і державних органів. [5]ЛІТЕРАТУРА

 1. Гош О.П. Політична економія: Підручник. – К.: Преса України, 1999. – с.228-248.

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базидевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання – Прес, 2003. – с.32-85.

 3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы и политика. Пре. с англ. 11-го изд. К., Хагар-Демос, 1993. – с.623-640.

 4. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Несторенка та ін. – 2-ге вид. – К. Вища шк..: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – с.179-197.

 5. Ульянова Л.П. Політекономія: питання і відповіді: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – с.5-18.