asyan.org
добавить свой файл
1
Навчальний рік 2011/2012

Кафедра фізичної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Зав. кафедрою

___” _________ 2011 р.
СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять

Вид заняття

Ауд.

В т. числі

СР

Всього

Л

ПС

ЛР

К-ть год. в сем.
18

21

К-ть год. на тиждень

Дисципліна Прикладна топокліматологія

Спеціальність Географія

Факультет Географічний Курс 5М Семестр 10

Тижні, семестр

Номер, назва і зміст теми


К-ть годин

1

2

3

Лекційний курс


1

Предмет і завдання прикладної топокліматології.

Вплив атмосфери на життєдіяльність людського суспільства. Становлення прикладної топокліматології в Україні та за кордоном.

Предмет та завдання прикладної топокліматології. Методи топокліматичних досліджень

2

1,2

Геофізичні закономірності формування топокліматів.

Підстилаюча земна поверхня як фактор формування топокліматів. Територіальна неоднорідність підстилаючої поверхні та елементи її структури. Поняття "діяльна поверхня", "діяльний шар". Класифікація діяльних поверхонь. Загальні закономірності просторового та часового розподілу основних метеорологічних параметрів в межах різних діяльних поверхонь.

2

3

Топоклімати діяльних поверхонь.

Клімат рівнинних та гірських територій. Топоклімати долин, схилів, вододільних поверхонь. Клімат лісів. Мікроклімати сільськогосподарських угідь. Топоклімат заселених територій. Клімат міста. Топоклімат водних та перезволожених територій.


4

3

Клімат і сільське господарство.

Загальна характеристика сільського господарства. Залежність сільськогосподарського виробництва від кліматичних та метеоумов. Кліматичне та агрометеорологічне забезпечення сільського господарства. Топокліматичні дослідження для потреб сільського господарства.

2

4

Будівельна кліматологія.

Задачі будівельної кліматології. Використання кліматичних даних при проектуванні, будівництві та експлуатації споруд, в тому числі житлових: температури повітря, температури ґрунту, сонячної радіації, вологості повітря, вітру. Оцінка вітрового, голольодного та снігового навантаження на будівельні споруди.

Сонячна енергетика в енергозабезпеченні житла та інших споруд. Використання опадів у водопостачанні міст.

2

5

Транспортна кліматологія.

Авіаційна кліматологія. Вплив кліматичних умов на діяльність авіації. Погода в аеропорту.

Кліматологія і наземний транспорт. Вплив погодних умов на дорожній транспорт і дороги (туман, гололід, снігові заноси та ін.). Меліорація топокліматичних умов експлуатації доріг. Кліматологія та водний транспорт.

2

5

Біокліматологія.

Задачі біокліматології. Поняття про тепловий баланс тіла людини. Фактори теплового балансу людини. Фізіологічний комфорт. Методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на тепловий стан людини. Біокліматична оцінка території за ступенем комфортності кліматичних умов для різних видів діяльності та відпочинку. Кліматотерапія.

2

6

Кліматологія і забруднення повітря.

Суть проблеми. Джерела забруднення та вимірювання забруднення. Метеорологія забруднення атмосфери. Числова оцінка розповсюдження забруднюючих домішок в атмосфері. Наслідки забруднення повітря. Смог та вентиляція міст. Топокліматичний перерозподіл атмосферних забруднень. Прогноз якості атмосферного повітря.

2Склав: ас. Притула І.М.