asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Саволномаи рейтинги 2 аз фанни «Мукаддимаи сотсиологияи амали»

курси 1 ихтисоси Сотсиология

@1. Ф. Тённисчанд типии умумиятхои иљтимоиро нишон додааст?

$A) 2; $B) 7; $C) 4; $D) 6; $E) 1;

@2.Маънои луѓавии сотсиология?

$A) Донишњои гуманитарї; $B) Таълимот дар бораи љомеа; $C) Илм дар боаи табиат; $D) Илм дар бораи њастї; $E) Дониш дар бораи муњит;

@3.

Барои он ки тадќиќоти сотсиологи аз руи коидаи муайян сурат гирад чи лозим аст?

$A) њисобот; $B) методњои асосї; $C) муњити иљтимої ; $D) респондент; $E) маркази тадќиќотї;

@4.Кадом ибора дар сотсиологияи амалї маъмул аст?

$A) Маќом (статус) њатми аст; $B)таваљуњи ѓайриодди ба чизхои одди; $C) илм нест; $D) унвон надорад;

@5. Роњро ба суи предмет чи муайян мекунад?

$A) статус(маќом); $B) наќш; $C) метод ё усул; $D) вазифа;

@6.Принсипхои асосии методологияи сотсиологияи амали кадомњоянд?

$A) объективи рафтор намудан њангоми интихоби объект, предмети тадќиќотї, њодисаи иљтимоии љомеаро дар пайвастагї омухтан ва тањлил кардан, ба љанбањои тадкикоти муносибат доштан ва ѓайра; $B) Маълумот, фарњанг, касб, нуфуз.; $C) Њокимият, нуфуз, маълумот, боигарї;

@7.Сотсиологияи амалї хамчун системаи дониш ба:

$A) ба омузиши маданият машгул аст; $B) ба омузиши дин машгул аст; $C) ба омузиши далелњои иљтимої машгул аст; $D) ба омузиши машгул нест;

@8.Мафњуми «иљтимоиёт»-ро чи гуна арзёбї намудан мумкин аст?

$A) Њаёти одамон дар раванди муносибати байнињамдигарї; $B) Фаъолияти ѓайриистењсолкунии одамон; $C) Муносибати одамон бо табиат; $D) Муносибати байнињамии одамон бо давлат;

@9.Тадкикоти хаматарафаро оиди умумиятхои ичтимои ки гузаронидааст?

$A) Ф. Тённис; $B) П.Шозимов; $C) Э.Дюркгейм; $D) В.И.Ленин;

@10. Объекти сотсиология чист?

$A) Љамъият; $B) Одам; $C) Давлат; $D) Институтхои иљтимої; $E) Равандњои сиёсї;

@11.Сотсиология њамчун илм кай ба вуљуд омад?

$A) Дар нимаи дуюми асри Х1Х ; $B) Дар давраи атиќа; $C) Дар давраи муосир; $D) Дар охири асри ХХ; $E) Баъди пошхурии давлати Шуравї;

@12.

Мафњуми «сотсиология»-ро ки ба гардиши илмї ворид кадааст?

$A) К.Маркс; $B) О.Конт; $C) М.Вебер; D) В.И.Ленин; $E) М.Кюри;

@13. Оиди назарияи методњои ченкуни дар љамъомади ассотсиатсияи сотсиологхои Америка ки баромад намуд?

$A) Г.Спенсер; $B) К.Маркс; $C) Т.Парсонс; $D) П.Лозерфельд;

@14. Дар сотсиология методология чи маъно дорад?

$A); Методхои тадкикоти; $B)Таълимоти К.Марксро; $C)Ситемаи принсипњои тадќиќоти илмиро меноманд; D) дарачанокии сотсиологиро;

@15.Як бахши муњими сотсиология чи ном дорад?

$A) Методология; $B) тадќиќотњои эмпирики; $C) Феноменология; $D) Археология;

@16.Ядов чанд дараљаи методологиро нишон додааст?

$A) 5; $B) 2; $C) 4; $D) 3; $E) 1;

@17.

Тарзи асосии чамъовари, коркард ва тањлили ахборро чи меноманд?

$A) Маќола; $B) Њисобот; $C) Метод; $D) Хат; $E) SMS-хабарњо;

@18.

Тарзи махсуси махсулнок истифода бурдани методро чи менманд?

$A) техника; $B) Муошират бо одамон; $C) Иттилоот; $D) њисобот

@19.

Маљмўи тарзњои техникиро ки бо метод алокаманданд чи меноманд?

$A) тадќиќот; $B)методика; $C) иќтисодиёт; $D) респондент; $E) Ѓамхорї ба насли худ, муошират бо њамсоягон, иштирок кардан дар фаъолияти љамъиятї

@20.

Дарачахои методологие, ки Ядов нишон додаст:

$A) болої, миёна, поёнї; $B) хусуси, давлати; $C) кутохмуддат, дарозмуддат; $D) дараљаро нишон надодаст; $E) якум, дуюм, сеюм;

@21.

Сотсиологи русе мутахассиси соњаи тадќиќоти сотсиологи аст?

$A) Г. Маркузе; $B) Э. Дюркгейм; $C) С.Хантингтон; $D) В.А. Ядов; $E) Ф.Фукуяма;
@22. Предмети сотсиология чист?

$A) Муносибатхои сиёсї; $B) Ќонунњои инкишофи љомеа инсонї; $C) Њаёти иљтимої ; $D) Зуњуротњои фарњангї; $E) Сатњи зиндагии ањолї;

@23.

Вазифањои асосиеро, ки хангоми ба накша гирии тадкикоти сотсиологи анљом додан лозим : _________________________________________________________

__________________________________________________________________

@24.

Маљмуи соњањои проблемавиро чи ташкил медињад?

$A) накшаи корї; $B) методологияи тадќиќотњои сотсиологї; $C) Набудани телефонњои мобилї; $D) Нарњои баланди чиптањои њавопаймо; $E) Љомеаи пушида њукумрон буд;

@25.

Дар илмњои љомеашиносї истифода мешавад:

$A) назарияхои сотсиологї; $B) Оѓози солњои 60-ми асри ХХ; $C) Дар солњои 40-уми асри ХХ; $D) Дар оѓози асри ХХI; $E) методологияи мушаххаси тадќиќоти сосиологи Дар асри XIX-ум;

@26.

Кадоме аз иборањои зерин дар сотсиологияи амалї маъмуланд?

$A) эксперимент; $B) чизњои оддї, ѓайриоддї ; $C) дараља ва унвон (титул); $D) иљтимоиёт, љамъият; $E) сотсиология, табаќа;

@27.

Дар Донишгоњи?

$A) Бо шикаст хурдани давлати Шўравї ва соњибистиќлол гаштани давлатњо ; $B) Бо кабули ќонун дар бораи приватизатсия (хусусигардони); $C) бо капитализм ; $D) Бо ташаккул ёфтани Internet; $E) Бо пайдо шудани алоќањои шабакавї;

@28.

Намудњои асосии ташкилотњои чамъиятиро номбар кунед?

$A) Ташкилоти расмї ва ѓайрирасмї; $B) Ташкилоти дараљаи паст, миёна ва баланд; $C) Ташкилотњои аввалиндараља ва дуюминдараља; $D) Ташкилоти болої ва поёнї; $E) Ташкилоти бероњбар ва бороњбар;

@29.

Бо кадом истилоњи сотсиологї маънои аз љониби фард омўзиши ќонунњо, меъёрњо ва ќоидањои њаёти иљтимоиро ифода менамоянд.

$A) Девиатсия (каљрафторї); $B) Адаптатсия (мутобиќшавї); $C) Сотсиализатсия (иљтимоишавї); $D) Индустриализатсия (саноатикунонї); $E) Глобализация (љањонишавї);

@30.

Г.Спенсер кадом назарияро кор карда баромад

$A) Статика ва динамикаи иљтимої; $B) Назарияи аномия; $C) Назарияи маблаѓгузорї; $D) Интихоби иљтимої; $E) Назарияи органикї;

@31.

Асари «Фалсафаи позитивизм» ба ки тааллуќ дорад?

$A) Ф.Энгелс; $B) Б.Андерсон; $C) О.Конт; $D) К.Маркс; $E) М.Диноршоев;

@32.

Мафњуми «аномия»-ро нисбати солњои 90-ум дар давлатњои собиќ Шуравї, аз љумла Тољикистон истифода бурдан мумкин аст?

$A) Ња; $B Не; $C) Ќисман; $D) Дар баъзе мавридњо; $E) Мутлаќо истифоданашаванда аст;

@33.

Асосї навъбандии љамъият аз нигоњи К.Маркс?

$A) Воситањои истењсолот; $B) Сатњи инкишофи техника ва технология; $C) Сатњи инкишофи маданият; $D) Инкишофи низоми коммуникатсионї; $E) Сатњи инкишофи хаттї;

@34.

Љамъият – ин низоми: ?

$A) Табиї мебошад; $B) Том ва худинкишофёбанда мебошад; $C) Компютерї мебошад; $D) Сиёсї мебошад;; $E) Ин низоми математикї мебошад;
@35.

Хусусиятњои асосии гурўњњои аввалиндараљаро нишона дињед?

$A) Алоќањои наздики эмотсионалї; $B) Доштани роњбари умумї; $C) Таќсим шудани мавќеъ ва наќшњо; $D) Таќсимоти неъматњои моддї; $E) Маќсадњои умуми доштани оилањо;

@36.

Оила ба кадом гурўњи иљтимої дохил мешавад ?
$A) Дуюминдараља; $B) Аввалиндараља; $C) Ба ягон гурўњ тааллуќ надорад) ; $D) Ба гурўњи муњим; $E) Ба гуррўњњои ѓайримуњим;

@37.

Маълумоти олї ба кадом институти иљтимої тааллуќ дорад?

$A) Институти сиёсї; $B) Институти иќтисодї; $C) Институти дин; $D) Институтї маориф ва илм; $E) Институти њуќуќ;

@38.

Табакабандии иљтимої ин: -?

$A) Фаркияти байни одамон; $B) Таќсим намудани одамон ба кишварњо; $C) Нобаробарии байни гурўњњои мухталифи иљтимої; $D) Нобаробарии байни одамон; $E) Таќсимоти давлатњо ба сарватманду ќашшоќ;

@39.

Маънои калимаи «стратификатсия»-ро муайян намоед?

$A) Табаќабандї; $B) Гурўњбандї ; $C) Синф; $D) Нажод; $E) Таснифот;

@40.

Нобаробарии иљтимої ба мутааллиќияти этникї асоснокшуда чи номида мешавад?

$A) Натсионализм (миллатгарої); $B) Дискриминатсияи этникї; $C) Индустриализм (саноатикунонї); $D) Фашизм; $E) Капитализм;

@41.

Дар кадом њолат инкишофи биологї хусусияти нобаробарии иљтимоиро мегирад?

$A) Агар онњо ба муошират монеъ гарданд; $B) Агар онњо одамонро ба боистеъдод ва беистеъдод људо намоянд; $C) Агар одамонро ба сарватманд ва камбизоат људо намоянд ; $D) Агар онњо асоси дискриминатсияи гурўњи одамон шаванд; $E) Људо намудани одамон аз руи ченакњои ќаду ќомат;

@42.

Агар волидайн дењќон бошанду фарзанд –академик , пас оиди кадом навъи љойивазкунии иљтимої сухан меравад?

$A)Љойивазнамоии байнинаслї; $B)Љойивазнамоии болораванда; $C)Љойивазнамоии горизонталї (уфуќї); $D)Љойивазнамоии дохилинаслї; $E)Љойивазнамоии дохилинаслии горизонталї (уфуќї);

@43.

Асосгузори илми сотсиология?

$A) К.Маркс; $B) О.Конт; $C) П. Сорокин; $D) Э. Гидденс; $E) Э.Дюргкгейм;

@44.

Гендер чист?

$A) Маљмўи хусусиятњои иљтимоии рафтору амали мардон ва занон; $B) Баробарњуќуќии мардон ва занон; $C)Хусусиятњои иљтимоии баробарњуќуќии мардон ва занон; $D) Баробарии зану мард; $E) Нобаробарии зану мард;

@45.

Вазифањои асосии институтњои иљтимоиро номбар намоед?

$A) Қонеъ гардондани талаботхои чисмони ва таъмин намудани устувории оила; $B) Қонеъ гардондани талаботњои маънавї ва таъмин намудани устувории дин; $C) Қонеъ гардондани талаботњои иљтимої ва таъмин намудани устувории чомеа; $D) Қонеъ гардондани талаботњои сиёсї ва иљтимої; $E) Қонеъ гардондани хоњишњо ва манфиатњои гурўњњои алоњида;
@46.

Ба андешаи К.Маркс нишонањои асосии пайдоиши синфњо кадомњоянд?

$A) Муносибат ба воситаи истењсолот; $B) Дараљаи боигарї; $C) Хусусиятњои мењнат; $D) Сатњи маданият; $E) Сатњи маълумот;

@47.

Дар кишварњои мутамаддини имрўза људо мекунанд: ?

$A) Се синфи асосї; $B) Зиёда аз се синф; $C) Синфњо бешуморанд; $D) Синфњоро чудо намекуанд; $E) Ду синф чудо мекунанд;

@48.

Калимаи «этнос» чи маъно дорад?

$A) Халќ; $B) Оила; $C) Ќабила; $D) Одам; $E) Њамсояњо;

@49.

Дар сотсиологияи муосир зери мафњуми «урбанизатсия» фањмида мешавад:- ?

$A) Аз дењот ба шањр кучидан; $B) Њаммиллатон; $C) Одамони муќими як минтаќа; $D) Одамони муќими як шањр; $E) Одамони њамнажод;следующая страница >>