asyan.org
добавить свой файл
1


Україна

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

п’ятнадцята сесія шостого скликання

від №

Про створення комісії з визначення

та відшкодування збитків власникам  

землі та землекористувачам

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями 156, 157 Земельного кодексу України, Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 та в інтересах міської громади, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додаток 2).

Міський голова В.І.Загривий

Додаток 1

до рішення міської ради

від №
Склад комісії

з визначення та відшкодування збитків власникам землі

та землекористувачам

Ружицький

Дмитро Аркадійович

заступник міського голови, голова комісії

Колотов

Сергій Юрійович

заступник міського голови, заступник голови комісії


Літвін

Тетяна Михайлівна

заступник начальника відділу державного,

земельного кадастру управління Держземагентства

у Новоград-Волинському районі

Житомирської області (за згодою), секретар комісії

Члени комісії:


Гончарук

Людмила Михайлівна

начальник управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – головний архітектор


Гудзь

Дмитро Сергійович


заступник начальника управління, начальник служби містобудівного кадастру управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради


Демяненко

Наталія Борисівна


начальник управління Держземагентства у Новоград- Волинському районі Житомирської області (за згодою)


Михайловський

Юрій Дем’янович


головний спеціаліст відділу оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства Управління контролю за використанням та охороною земель, державний інспектор сільського господарства в Житомирській області (за згодою)


Кущікова

Олена Іванівна


головний державний податковий ревізор інспектор відділу адміністрування податку

на прибуток, місцевих, ресурсних, рентних,

та не податкових платежів Новоград-Волинської ОДПІ


Наумова

Юлія Миколаївна


головний спеціаліст юридичного відділу міської ради


Вольська

Лариса Миколаївна


начальник відділу доходів фінансового управління міської ради
Секретар міської ради В.І. Михальчук
Додаток 2

до рішення міської ради

від №

Положення

про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (надалі - Комісія) створена з метою визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам (орендарям) для їх подальшого відшкодування.

2. У своїй роботі Комісія керується Земельним кодексом України, Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища“, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам“, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам (орендарям), заподіяних внаслідок:

а) вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів щодо використання земельних ділянок;

в) погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан;

г) неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

4. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби (подачі заяви власником (користувачем) земельної ділянки). Роботу Комісії організує та направляє голова Комісії, який:

- забезпечує скликання та веде засідання Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

- керує діяльністю Комісії;

- підписує документи Комісії від її імені.

5. За відсутності голови комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

6. Організаційне і документальне забезпечення роботи комісії виконує секретар комісії, який:

- погоджує з головою комісії дату проведення засідання комісії і за два дні до засідання комісії сповіщає про це членів комісії;

- веде протокол засідання Комісії.

7. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів. При відсутності окремих членів комісії з поважних причин (відпустка, відрядження тощо) беруть участь у роботі комісії інші уповноважені представники відповідних установ і організацій, про повноваження яких зазначається у протоколі засідання Комісії.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії та оформлюються відповідним актом, що підписується головою або його заступником - головуючим на засіданні, секретарем та членами Комісії.

8. Результати роботи Комісії оформлюються відповідними актами, що затверджуються рішеннями Новоград-Волинської міської ради і в яких встановлюються розміри збитків.

9. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатись із запитаннями, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів місцевого самоврядування, управлінь, об'єднань, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

10. У засіданні Комісії беруть участь власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, представник міської ради.

11. Для визначення розміру збитків власник землі (уповноважений ним орган, особа) або орендар (надалі - заявник) подає до комісії заяву про визначення розміру збитків.

12. До заяви додається :

- документ, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку;

- документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше), у разі необхідності;

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, у разі необхідності;

- акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (за наявності).

Комісія має право запропонувати надати інші документи. Заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у місячний термін.

13. Належність до власників землі, або землекористувачів (орендарів) підтверджуються відповідними документами, що посвідчують право на земельну ділянку.

14. У разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада міста, її інтереси представляє уповноважений міською радою орган (особа).

15. Рішення Комісії по кожному клопотанню приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

16. До Комісії, в разі необхідності, надаються:

- відповідними органами земельних ресурсів довідки про грошову оцінку земельних ділянок та матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства; 

- відповідними податковими органами довідки про плату за землю.

17. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими наданими документами.

18. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

19. Відшкодуванню підлягають:

- вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

- вартість лісових та дерево-чагарникових насаджень;

- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин, тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і проти селевих споруд;

- понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням кадастрової оцінки, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

20. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів Комісії, а при вилученні (викупі) земельних ділянок - після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

21. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для розвідувальних робіт, а також для обов'язкових планових робіт з будівництва, технічного обслуговування і ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів, що проходять в одному технічному коридорі, збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями - замовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку їх відшкодування в договорі. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються Комісією.

22. У разі невідшкодування збитків у встановлений пунктом 20 Положення термін питання щодо відшкодування збитків вирішується в судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

23. Питання, що неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.


Секретар міської ради В.І. Михальчук