asyan.org
добавить свой файл
1
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ»

(код за ЄДРПОУ: 02972606; далі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, б. 17

повідомляє, про те що 28 березня 2013 року об 09:00 відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства за адресою: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17, у приміщенні адмінбудівлі Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 08год. 00хв. до 08год. 45хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації акціонеру треба надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику акціонера – довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 22 березня 2013року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, а також про попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

Акціонери можуть вносити пропозиції, щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів, не пізніше 07 березня 2013 року (включно) шляхом подання письмової пропозиції безпосередньо до Товариства за його місцезнаходженням: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17.

За інформацією звертатися за телефоном:  (062) 343-58-70.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ» (тис. грн.)


Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

51 611

55 901

Основні засоби  

22 100

23 457

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

13 395

9 913

Сумарна дебіторська заборгованість  

13 969

20 626

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4

176

Нерозподілений прибуток 

16 950

16 464

Власний капітал 

20 122

19 636

Статутний капітал 

182

182

Довгострокові зобов'язання 

7 422

9 001

Поточні зобов'язання 

24 067

27 264

Чистий прибуток (збиток) 

486

2 986

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

364 408

364 408

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

120

125


Отримавши дане повідомлення акціонер вважається повідомлений про використання Товариством його персональних даних, зазначених у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, отриманого у ПАТ «ВДЦП», у випадках передбачених чинним законодавством України, з метою надання акціонеру даного повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також надання третім особам відповідно до чинного законодавства України.

Генеральний директор

АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ» Є.О. Веретюк