asyan.org
добавить свой файл
1

30 листопада 2011 року на базі Покровської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів було проведено семінар заступників директорів на тему:


"Роль методичної роботи

у формуванні професійних

компетентностей педагогів,

спрямованих на розвиток їх креативності"

 

Доброго дня , шановні колеги! Рада вас вітати у нашій школі. Нехай сьогоднішня зустріч для всіх буде приємною і корисною!

Сьогодні ми будемо говорити про роль методичної роботи у формуванні професійних компетентностей педагогів, спрямованих на розвиток їх креативності.

Одним із завдань методичної роботи як цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, є активізація творчих здібностей учителів, адже сама суть професії педагога передбачає її творчий характер. До творчості спонукає учителя і сьогоднішній учень – розвинена і нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

З метою відбору сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, підвищення педагогічної майстерності вчителів, визначення основних пріоритетів діяльності педагогічний колектив школи з 2010 року розпочав роботу над науково-методичним проектом області «Креативна освіта - для розвитку інноваційної особистості» та проблемою школи «Використання технологій продуктивного навчання з метою розвитку креативності учнів». Закінчивши роботу над попередньою проблемою, було проведено діагностування працівників з метою оптимального вибору нової проблемної теми. Із запропонованих в анкеті проблемних тем більшість вчителів виявила зацікавленість працювати над вищезазначеною темою.

Основними завдання

роботи педколективу над проблемою стало:

1.              Опанування теоретичними засадами функціонування креативної освіти.

2.              Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів.

3.              Створення системи організації навчального процесу з обдарованими учнями.

4.              Підготовка педагогів до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів через систему методичної роботи.

Було означено основні пріоритети

в роботі педагогічного колективу над

науково-методичним проектом:

        Визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості.

        Створення пакету діагностичних матеріалів для дослідження розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп:

             Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.

        Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

          Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.

  Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.

  Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування на самореалізації особистості.

  Зміцнення фізичного , психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.

  Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізацій завдань креативної освіти.

 

Закінчивши роботу на 1 підготовчому етапі роботи над проблемою, передбачав :

              Конкретизацію науково-методичної проблеми навчально-виховного закладу.

              Планування роботи творчої групи.

              Створення банку інформації.

              Визначення основних показників для системного відстеження .

              Діагностику рівня готовності педагогів до роботи над науково-методичною проблемою.

              Організацію роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми креативної освіти.

Колектив нашої школи розпочав роботу на 2 організаційно-моделюючому етапі роботи над науково-методичним проектом,

який передбачає:

•         Наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу

 

•         Розробку відповідних проектів на рівні конкретних освітніх
установ

 

•         Координацію діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів

 

І пріоритетна роль у роботі над реалізацією науково - методичної проблеми, безперечно, належить методичній роботі, яка у нашому навчальному закладі має безперервний характер. Робота всіх її структурних одиниць та ланок спрямована на ефективну реалізацію вищезазначених завдань у роботі над проблемою і приведена до певної системи.

 

Основні напрямки діяльності

методичної роботи включають:

1.              Інноваційну діяльність , що передбачає впровадження наукових ідей в практику діяльності педагогічних працівників школи;

2.              Організацію пошукових досліджень у галузі розробки та використання інноваційних технологій навчання та виховання;

3.              Надання допомоги педагогам в розвитку його ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості , які визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної школи.

4.              Віднаходження разом з учителем способів реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності.

5.              Орієнтування учителя на осмислення ним результатів нововведень , сприяння виробленню критеріїв їх оцінки та самооцінки.

6.              Проведення інформаційно-пошукової роботи.

 

Методична робота є об’єктом і педагогічної , і методичної рад.

Методична рада - важлива складова структури науково-методичної роботи.

Методичною радою приймаються рекомендації педагогічній раді з актуальних проблем навчально-виховної роботи.

У нашій школі створено модель методичного забезпечення управління процесом підвищення рівня професійної майстерності вчителя

 

Напрямки в роботі методичної ради відбивають важливі функції управління науково-методичною роботою. Серед колективних та індивідуальних форм роботи методичної ради чільне місце посідає діагностика.

Адже вивчення реального стану педкадрів – необхідна умова розробки головних напрямків змісту та методів організації удосконалення педагогічної майстерності. Планування всіх компонентів системи науково - методичної роботи здійснюється на діагностичній основі і направлене на підвищення цілісності і зростання рівня науково - методичної діяльності.

Важливу роль в системі методичної роботи відіграє робота творчої групи, яка працює над розв’язанням актуальних проблем навчально-виховного процесу.

Домінуючою серед колективних форм методичної роботи в школі є методичні об’єднання педагогічних працівників. В нашій школі працює 4 методоб’єднання: вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, класних керівників . Планування їх роботи здійснюється за рекомендаціями методичної ради школи.

Через систему методичної роботи , яка включає в себе, як традиційні форми роботи( методоб’єднання, педрада, школа молодого вчителя, стажування, самоосвіта, творча група, проблемний семінар) опрацьовуються також і педагогічні інновації(діалог, діагностика, тренінг, аукціон педагогічних ідей, творчі звіти, захист проектів, ділові та рольові ігри, вирішення педагогічних ситуативних завдань, презентація педагогічних новинок, участь у виставці педагогічних технологій).

Вони сприяють залученню педагогів до пошукової методичної роботи; зростанню їх професійної компетентності, розвитку уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками. Врешті-решт , вчитель – урокодавець перетворюється на конкурентно спроможного вчителя, який поєднує в своїй практиці знання науки та передових технологій навчання.

 

Зрозуміло, що провідна роль у втіленні інновацій відводиться вчителю. А ефективність упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес залежить від умов організації підготовки як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає. І наш колектив продовжує вчитися працювати в умовах застосування інноваційних технологій.