asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


Компьютерна академія «ШАГ»

Дипломна робота

на тему :

Розробка програмної системи для автоматизації складського обліку в організації, що складається з великої кількості філій.

Виконав:

Студент спеціальності Розробка програмного забезпечення

групи 10с15-30 ______________

Пекарський Роман Олександрович

Науковий керівник :

______________

Войтишин Володимир Володимирович

Зміст

Вступ 4

1. технологічні основи розробки програмного забезпечення 6

1.1. Методики розробки 6

1.1.1. Основні процеси життєвого циклу 6

1.1.2. Різновиди процесу розробки програмного забезпечення 8

1.1.2.1. Каскадна модель процесу 8

1.1.2.2. Спіральна модель життєвого циклу програмного продукту 10

1.1.2.3. Інкрементна модель процесу 11

1.2. Методика Об’єктно-орієнтовного
аналізу та проектування 12

1.2.1. Поняття про об’єктно-орієнтовний аналіз та проектування 12

1.2.2. Основи уніфікованої мовивізуального моделювання UML 16

1.2.3. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування 20

1.2.3.1. Наслідування 20

1.2.3.2. Інкапсуляція 21

1.2.3.3. Поліморфізм 22

2. Розробка програмної системи 24

2.1. Аналіз 26

2.1.1. Ідея розробки 26

2.1.2. Предметна область 26

2.1.3. Бізнес-прецеденти 27

2.2. Проектування 28

2.2.1. Архітектура 28

2.2.2. База даних 29

2.2.3. Функціональні можливості
графічного інтерфейсу користувача 31

2.2.3.1. Організаційна структура 31

2.2.3.2. Посади 31

2.2.3.3. Анкети працівників 31

2.2.3.4. Ставка заробітної плати 31

2.2.3.5. Табель обліку робочого часу 32

2.2.3.6. Розрахунок заробітної плати 32

2.2.4. Модель розгортання системи 32

2.3. Реалізація 33

2.3.1. Середовища реалізації 33

2.3.1.1. Платформа .NET Framework 33

2.3.1.2. Мова програмування C# 35

2.3.1.3. Технологія Web-програмування ASP.NET 36

2.3.1.4. Мова інтегрованих запитів (LINQ) 37

2.3.1.5. Середовище розробки MS Visual Studio 39

2.3.2. База даних 40

2.3.2.1. Даталогічна модель бази даних 40

2.3.2.2. Об’єктна модель бази даних 41

2.4. Тестування 43

2.5. Впровадження 43

3. Інструкції з використання розробленого програмного продукту 44

Висновки 48

Список використаної літератури 49

Додатки 51

Додаток 1. Розмітка сторінки Default.Master 51

Додаток 2. Реалізація аутентифікації користувача 53

Додаток 3. SQL-скрипт
для визначення структури бази даних 56

Вступ


Автоматизовані інформаційні системи є невід’ємним атрибутом бізнес-структур країн Західної Європи вже впродовж кількох останніх десятиліть. Як показує практика, їх використання підвищує ефективність і відповідно прибут­ковість бізнесу, збільшуючи тим самим його конкурентоспроможність. На сві­то­вому ринку розробки програмного забезпечення на сьогоднішній день інтен­сивно працюють ряд компаній, що спеціалізуються на розробці програм­них систем рівня корпорації. Для розробки таких систем розвивається спеціальний комплекс технологій, що отримав назву «об’єктно-орієнтовний аналіз та проек­тування» (ООАП) [3]. Сучасна дина­мі­ка розвитку бізнес-структур в нашій країні вимагає впровадження інформа­цій­них систем для авто­матизації їх діяльності. У зв’язку з цим актуальною є розробка програм­них систем такого класу.

Важливою характеристикою сучасних автоматизованих корпоративних систем є їх мобільність та доступність. Для забезпечення цих вимог досить добре підходить середовище Web. Тому, як правило, системи такого класу володіють Web-інтерфейсом, що дає змогу їх використовувати із будь-якої точки світової мережі.

Відштовхуючись від потреб національного ринку програмного забезпе­чен­ня та визначаючи Web як всеохоплююче інформаційне середовище, можна зробити висновок, що актуальною є розробка програмного забезпечення із підтримкою Web-інтерфейсу для автоматизації діяльності бізнес-структур.

Хмельницьке монтажне управління – потужна виробнича організації, що спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій. До асортименту продукції організації, зокрема, належать: металеві сходи, металеві риштування, металеві контейнери, металеві ворота, котли, металеві балки для перекриття тощо. Організація також надає послуги із зварювання та монтажних робіт. Для виконання виробничих задач Хмельницькому монтажному управленню необ­хідний потужний штат кваліфікованих робітників. Заробітна плата робітника, як відомо, розраховується відповідно об’єму виконаної ним роботи. Відповідна одиниця виміру носить назву «людино-година». Враховуючи те, що кількість працівників у виробничій службі організації досить велика, існує необхідність у ефективній автоматизованій системі обліку робочого часу. Очікуються, що ця система, зокрема, повинна забезпечувати наступні можливості:

1) облік затрат часу кожного окремого робітника;

2) щоденне звітування робітника за виконану роботу;

3) автоматизований розрахунок заробітної плати.

Мета та завдання роботи: 1) провести аналіз бізнес-процесів, пов’я­за­них із обліком робочого часу робітників в орга­ні­за­ції «Хмельницьке монтажне управління»; 2) окреслити призначення та функціо­нальні можливості роз­роблюваної системи; 3) розробити програмне забез­пе­чення, яке представ­лятиме собою Web-систему, призначену для обліку робочого часу; 4) предста­вити інструкції з використання реалі­зо­ва­ної програми.

Об’єкт дослідження: автоматизація бізнес-процесів за допомогою Web-програм.

Предмет дослідження: розробка Web-програми для автоматизації обліку робочого часу робітників Хмельницького монтажного управління.

Основна частина тексту роботи складається трьох розділів: в першому розділі робиться огляд найбільш ефективних технологій розробки автома­ти­зо­ва­них інформаційних систем; другий розділ присвячено опису ключових аспектів життєвого циклу розроблюваного програмного продукту; в останньому розділі роботи представлені інструкції із використання реалі­зо­ваного програмного забезпечення.следующая страница >>