asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

21.4. Проблеми, пов'язані із впровадженням електронної комерції, та

шляхи їх вирішення

Ті, хто надає інформаційні послуги, захоплюються перспективою ін­формаційного спілкування з аудиторією в будь-якому куточку світу. У той же час уряди, інші органи контролю та влади зовсім не в захопленні від такої можливості, оскільки таким чином зменшується їх вплив на суспільст­во та ускладнюється нормативно-регулятивна діяльність. Так, надавачі по­слуг з-за меж країни не підлягають ні місцевому оподаткуванню, ні місце­вим нормативно-законодавчим вимогам.

Запровадження новітніх методів комерції викликає також певні засте­реження, що безпосередньо або опосередковано стосуються платіжних сис­тем. Центральні банки в усьому світі стурбовані проблемами, породжени­ми впровадженням нових систем електронних платежів. До цих проблем належить не лише ймовірність втрати прибутків від процентів на залишки коштів на рахунках, які отримують деякі з них на поточний момент, але й можливість порушення монетарної стабільності внаслідок безконтрольного введення в обіг електронних еквівалентів місцевих валют. Збільшення за­гальної грошової маси в обігу може призвести до інфляції. Витісняючи го­тівку, новітні системи опановують останній механізм масових платежів, який ще залишається під контролем центральних банків — готівковий ри­нок. Комерційні банки побоюються ослаблення своєї позиції у сфері на­дання фінансових послуг, поскільки інші установи зможуть займатися діяль­ністю, еквівалентною традиційним банківським послугам.

Значні дискусії викликає проблема невтручання у приватне життя. Ця проблема пов'язана з питаннями анонімності та захисту приватної інфор­мації. Багатьох непокоїть можливість порушення прав споживачів унаслі­док того, що кожну окрему покупку, включаючи дрібні, які зараз оплачують готівкою, можна буде відстежувати. На думку прибічників такої точки зору, збирання та володіння інформацією про приватне життя є неприпус­тимим і може стати джерелом зловживань. А податкові та правоохоронні органи занепокоєні протилежною проблемою - електронні платежі можна буде виконувати анонімно на будь-якій відстані, що створюватиме ідеальні умови для уникнення від сплати податків, «відмивання» грошей та іншої злочинної діяльності.

Існують неправильні уявлення щодо електронної комерції, наприклад, думка, що електронні гроші по суті не відрізняються від готівкових і тому їх можна анонімно переміщувати. Тому часто висловлюються побоювання щодо можливостей використання Internet для «відмивання» грошей, здобу­тих шляхом кримінальної діяльності, або для ухилення від оподаткування. Але насправді, електронна комерція значно менше підлягає загрозі зло­вживань, ніж традиційна готівка.

Вищезазначених небезпек можна уникнути або хоча б значно їх змен­шити шляхом створення надійної правової та регулятивної бази, здатної обмежити неправомірне використання нових систем. При цьому зовсім не обов'язково відстежувати кожний окремий платіж споживача.

У деяких випадках бажаним є також вдосконалення систем оподатку­вання із урахуванням можливостей електронних платежів і розрахунків. Наприклад, щоб компенсувати втрати митних зборів або податків на ім­порт, можна ввести податок на електронні платіжні операції, що виконують­ся за кордоном.

Як зазначалося, великих результатів у цій галузі можна досягти завдя­ки використанню потужних засобів захисту і посиленню контролю за пла­тежами з боку емітентів електронних платіжних інструментів, розрахунко­вих та сертифікуючих установ.

Необхідно також, щоб комерційні структури й споживачі розібралися в особливостях, функціонуванні та можливостях новітніх платіжних сис­тем і могли користуватися ними у спільних інтересах.

Для задоволення постійно зростаючих потреб, забезпечення високого рівня захисту платежів, а також зниження вартості їх виконання останнім часом створюються дедалі більш досконалі платіжні системи. Як наслідок - виникають нові форми відомих платіжних механізмів і принципово нові рішення.<< предыдущая страница