asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5

Таблиця 17.1


Комісійний збір SIC (1993 рік)

Час


Сума


Ініціювання


Розрахунок


до 8:00


-


0,06


0,11


8:00-11:00


-


0,08


0,16


1:00-14:00


До 100000


0,10


0,20


1:00-14:00


Від 100000


0,30


0,90


Після 14:00


До 100000


0,20


0,40


Після 14:00


Від 100000


1,00


2,00Плата за переказ грошових коштів визначається таким чином: при­пустимо, що банк-відправник ініціює до 8 год. платіж на суму, меншу 100 тисяч швейцарських франків, і що розрахунок за цим платежем здій­снюється після 14 год. - банк-відправник платить у цьому випадку 0,06+0,40=0,46 швейцарського франка.

Ця структура цін покликана заохочувати банк-відправник раніше по­давати платіжні документи для проведення розрахунків за ними, забезпе­чувати проведення дрібних платежів і розрахунків якнайшвидше, що спри­яє уникненню перевантаження файла черги наприкінці дня.
17.6. Політика управління ризиком

Кредитні ризики виникають, коли банк-одержувач діє на підставі ін­формації про майбутні надходження платежів. У цьому разі банк-одержу-вач фактично надає банку-відправнику або денний кредит, або кредит до наступного робочого дня.Оскільки банк-ініціатор може в будь-який момент скасувати платежі, що перебувають у черзі на виконання, чи платіжні доручення із зарахуван­ням коштів у більш пізні строки, і оскільки платіжні доручення, що стоять у черзі, автоматично знімаються (анулюються) системою в кінці робочого дня, банк-одержувач неохоче надає банку-відправнику такий кредит.Закінчення клірингового дня з проміжком у часі між першим і другим контрольними термінами здійснення клірингу дозволяє банкам придбати ліквідні засоби на міжбанківському ринку або як ломбардні позики у ШНБ, з тим, щоб профінансувати платежі, які поставлені у чергу. Ломбардні по­зики можуть бути отримані у ШНБ тільки під заставу і за процентною ставкою, що перевищує ставку грошового ринку.
Розділ 18. Система міжнародних автоматизованих розрахунків TARGET
18.1. Загальні відомості

Європейський Економічний Союз передбачає існування єдиної гро­шової політики, а також об'єднаний грошовий ринок у межах Союзу. Для задоволення потреб майбутньої єдиної грошової політики центральні бан­ки країн ЄС вирішили створити систему TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), яка дозволить швид­ко та безпечно здійснювати платіжні операції між Європейським цент­ральним банком та банківською системою.

Основне призначення системи TARGET - об'єднання внутрішніх систем переказу великих сум країн - членів системи у міжнародну платіжну систему.

На нинішній день система TARGET перебуває на етапі розробки. Про­тягом першого етапу були визначені основні риси системи і він завершився представленням спеціального звіту до Ради ЕМІ (EUROPEAN MONETARY INSTITUTE). Другий етап завершився детальним описом (специфікацією) системи взаємозв'язку (Interlinking).

До 1998 року більшість систем переказу великих сум повинні бути го­тові до випробування та перевірки. Загалом система повинна вже бути створена до середини 1998 року і готова для початку етапу моделювання, тобто імітації функціонування діяльності Європейської системи централь­них банків.

Система TARGET містить такі елементи:

• внутрішні системи переказу великих сум, введені в кожній країні, яка є

членом системи;

• технологічні процедури поєднання (Interlinking);

• функції Європейського центрального банку.

Система TARGET розробляється як система платежів, яка складається з СПВС (тобто систем брутто-розрахунків у реальному часі) кожної країни та механізму, який би пов'язував усі системи переказу великих сум. Цент­ральні банки країн ЄС вирішили, що кожна країна - член системи TARGET повинна мати систему переказу великих сум, яка повинна охопити якомога більше платежів на великі суми. Системи переказу великих сум будуть взаємно пов'язані за допомогою системи Interlinking згідно із загальною інфраструктурою та технологічними процесами. Кожний національний центральний банк (НЦБ) матиме інтерфейс між своєю системою переказу великих сум та системою Interlinking.

Країни - члени ЄС з частковими повноваженнями можуть також при­єднатись до системи TARGET. Засоби платежу Європейського центрально­го банку (ЄЦБ) також будуть частиною системи TARGET, хоча ЄЦБ не бу­де мати системи переказу великих сум.Крім своєї основної мети (а саме - забезпечення здійснення платежів, необхідної умови для втілення в життя єдиної грошової політики Європей­ського Економічного Союзу), TARGET сприяє розвитку надійних та ефек­тивних механізмів платежів у Європі шляхом запровадження ширшого ви­користання методики переказу великих сум.

Система TARGET спроектована так, що буде спроможна обробляти та обслуговувати міжнародні платежі у валюті євро майже на рівні внутріш­ніх платежів. Вона дозволить здійснювати платежі, і особливо платежі грошового ринку у зоні єдиної валюти, з незначними витратами, з високим ступенем захисту та за короткий період.
18.2. Участь у розрахунках

Системи переказу великих сум країн - членів ЄС будуть приєднані до системи TARGET при умові, що країна, в якій вони функціонують, прийме та визнає євро своєю валютою. Системи переказу великих сум країн, які ще не прийняли її, можуть бути приєднані до системи TARGET, щоб обробити платежі в євро.Тільки національним центральним банкам, які виконують функцію агента з розрахунків у своїх національних системах переказу великих сум, буде дозволено користуватись технологічними операціями Interlinking для своїх власних потреб чи від імені їх клієнтів. Європейському центральному банку буде також дозволено брати участь в Interlinking (рис. 18.1).


Визначати загальні критерії доступу СПВС до системи TARGET не було необхідності, тому що вони і надалі будуть базуватись на національ­них підходах за умови, що відповідатимуть загальній структурі, яку прийня­ли центральні банки ЄС у звіті «Мінімум загальних рис внутрішніх систем платежів».10

Як правило, тільки центральні банки та кредитні установи можуть бу­ти безпосередніми учасниками систем переказу коштів, які обробляють платежі третіх осіб.
Принцип 1: безпосередній доступ до міжбанківських систем переказу коштів.
Як виняток, деякі інші установи, що мають повноваження вести ра­хунки клієнтів зі згоди центрального банку, можуть також бути безпосеред­німи учасниками у таких системах за умови, що:
• характер їх діяльності передбачає незначний ризик банкрутства;

• за ними здійснює нагляд визнаний компетентний орган.
18.3. Основні принципи організації

Фундаментальний принцип системи TARGET - це принцип системи переказу великих сум: безумовні платіжні доручення будуть проходити та оброблятись безперервно, один за одним та автоматично. Тобто, система TARGET забезпечуватиме миттєве та остаточне здійснення всіх платежів за умови, що грошових коштів достатньо або установі, що здійснює пла­тіж, надано овердрафт на її рахунку у центральному банку.

При проектуванні системи TARGET було визначено ще три основні принципи, а саме:

• принцип ринку;

• принцип децентралізації;

• принцип мінімальності.

Згідно з принципом ринку, використання системи TARGET не буде обов'язковим для здійснення міжбанківських платежів.Однак, використання системи TARGET буде обов'язковим для здійс­нення платежів, безпосередньо пов'язаних із заходами та операціями гро­шової політики, в яких Європейська система центральних банків задіяна як платник чи одержувач коштів.

Відповідно до принципу децентралізації, передбаченого Статутом Єв­ропейського центрального банку, система TARGET буде користуватись уже існуючими інфраструктурами країн - членів ЄС. Розрахункові рахунки будуть у національних центральних банках.

TARGET буде децентралізованою системою, в якій Європейський центральний банк виконуватиме тільки деякі централізовані функції.

Принцип мінімальності — це зведення до мінімуму часу та витрат для впровадження функціональної системи. Тому національні системи перека­зу великих сум збережуть свої характерні риси, що відповідають принци­пам грошової політики Європейського центрального банку та рівню, в якому працюють кредитні установи.

Тепер обговорюється питання щодо повного необхідного рівня узгод­женості в таких аспектах: забезпечення щоденної ліквідності, годин роботи та цінової політики.

Система TARGET не пропонуватиме абсолютно ідентичних послуг кін­цевим споживачам різних національних систем, оскільки включатиме вже створені та впроваджені національні системи переказу великих сум, які адап­товані до місцевих умов і відрізняються одна від одної в кожній країні.

Таким чином, стратегія ЄС щодо інтеграції системи платежів базуєть-ся на двох етапах:

1-й етап: забезпечення відповідності внутрішніх систем переказу ве-ликих сум мінімальному переліку вимог;

2-й етап: об'єднання внутрішніх систем переказу великих сум у сис-тему TARGET.
18.4. Види операцій

Interlinking зможе обробляти тільки кредитові перекази в євро. На практиці система TARGET буде обробляти великі за сумою або термінові платежі, які передаються між учасниками від їх власного імені або від іме­ні та на доручення їхніх клієнтів. Хоча не передбачено встановлення верх­нього або нижнього ліміту сум, які переказуватимуться у системі TARGET, передбачається, що роздрібні платежі, які не вимагають значної швидкості здійснення, гарантованої системою TARGET, будуть оброблятись іншими, значно дешевшими, системами переказу коштів.
18.5. Функціонування системи

У зв'язку з принципом «мінімальності» внутрішні платежі у системі TARGET будуть оброблятись згідно з технологічними процесами, які іс­нують у сучасних системах переказу великих сум.Міжнародні платежі в системі TARGET, що обробляються національ­ними центральними банками та Європейським центральним банком, бу­дуть організовані відповідно до моделі «центральний банк - багатосторон­ній кореспондент», у якій національні центральні банки обмінюються на багатосторонній основі повідомленнями щодо платежів, взаємні рахунки кредитуються та дебетуються щоразу, коли платіжне доручення передаєть­ся з одного національного центрального банку (або Європейського цент­рального банку) в інший.
18.6. Технологія здійснення розрахунків

Для того, щоб здійснити міжнародний платіж, ініціатор платежу - член системи TARGET повинен надіслати платіжне доручення у місцевий націо­нальний центральний банк через місцеву систему переказу великих сум.

Перший уповноважений центральний банк, національний централь­ний банк-відправник, перевірить дійсність платіжного доручення, його від­повідність щодо узгоджених стандартів, наявність необхідної інформації і що сума платежу не перевищує суму коштів на рахунку банку-відправника або суму кредитної лінії, яка надана цьому банку національним централь­ним банком-відправником.

Національний центральний банк-відправник також перевірить наявність національного центрального банку-одержувача, тобто, що національний цен­тральний банк-одержувач та СПВС-одержувач існують та функціонують.

У разі позитивного результату перевірки сума платежу миттєво та без­відклично дебетується з рахунку СПВС кредитної установи-відправника та кредитується на кореспондентський рахунок Interlinking національного центрального банку-одержувача.

Національний центральний банк-відправник при необхідності пере-конвертує платіжне доручення у стандарти повідомлення, які використо­вуються Interlinking, включить додаткові ступені захисту, що використо­вуються під час зв'язку між національними центральними банками (кодування, свідчення автентичності тощо), та відправить повідомлення через мережу Interlinking у національний центральний банк-одержувач.

Національний центральний банк-одержувач перевірить захищеність платіжного повідомлення і чи банк-одержувач, вказаний у платіжному до­рученні, є членом його внутрішньої системи переказу великих сум.

При позитивному результаті перевірки національний центральний банк-одержувач при необхідності узгодить повідомлення з форматом внутрішньої системи переказу та прокредитує рахунок банку-одержувача в системі.

І нарешті, національний центральний банк-одержувач надсилає пла­тіжне доручення установі-одержувачу за допомогою технологічних опера­цій внутрішньої системи переказу.

Передачу платіжних доручень між національними центральними бан-ками'буде здійснено за допомогою телекомунікаційних ліній.

До комунікаційної мережі висунуто жорсткі вимоги щодо технічної від­повідності, надійності, швидкості обробки, а також забезпечення потрібних потужностей обробки.
18.7. Політика управління ризиком

Згідно з режимом функціонування систем переказу великих сум пла­тежі TARGET будуть оброблені тільки за умови, що грошових коштів до­статньо або установі, що здійснює платіж, надано право на овердрафт на її рахунку у центральному банку.

Національні центральні банки надають право на овердрафт тільки в тому випадку, якщо овердрафт може бути повністю забезпечений. Таким чином, для установи-одержувача завжди існує гарантія, що платіжні дору­чення, отримані з TARGET, безумовні та безвідкличні.
Розділ 19. Банківські автоматизовані клірингові послуги BACS

BACS (Banker's Automated Clearing Services) - платіжна система Ве­ликобританії, яка здійснює електронний залік кредитових і дебетових про­водок згідно з розпорядженням учасників системи з прямим зарахуванням сум на рахунки або списанням їх з рахунків без використання чеків або інших паперових носіїв.

Найбільш розповсюджена операція в цій системі - пряме зарахування заробітної плати на банківські рахунки одержувачів. У Великобританії при­близно дві третини всіх місячних виплат заробітної плати співпрацівникам приватних фірм і державним службовцям проходить через ВACS. Інформа­ція надходить у центр у вигляді магнітних стрічок, касет або передається че­рез термінали, що безпосередньо з'єднані з комп'ютерним центром.

BACS виконує також великий обсяг платежів у формі так званих пос­тійних доручень (standing orders), які є інструкціями клієнтів про регуляр­ний переказ з їх рахунків коштів для оплати різного роду внесків, страхо­вих премій, чергових платежів за кредитами, іпотеками і т.д.Виконуючи цей вид обслуговування, банки - учасники системи щоденно приводять у дію так званий «майстер-файл», де записані відповідні інструкції клієнтів (рис. 19.1). Відбираються платежі, строк яких настає у вказаний день. Стрічку із записом кредитових проводок, де вказані суми, банки, що ведуть ра­хунки одержувачів, передають у BACS. Одночасно відомості надходять у цен­тральну бухгалтерію банку для дебетових списань сум з рахунків клієнтів.Наступного дня на основі відомостей з центральної бухгалтерії голов­ного банку відділення дебетують поточні рахунки платників. Одночасно у BACS відбувається обробка стрічок, які надійшли від банків-платників. На основі цієї інформації виготовляються нові стрічки і надсилаються банкам-одержувачам. На третій день банки-одержувачі обробляють отриману ін­формацію і зараховують гроші на рахунки клієнтів у відділеннях.

Існує ще одна форма обслуговування, яка виконується через BACS, -пряме дебетування рахунків (direct debiting). Ця операція аналогічна опе­рації «постійного доручення», але тут сума і час переказів не фіксуються заздалегідь, а можуть змінюватись. Власник рахунку уповноважує банк приймати платіжні вимоги від певних осіб або фірм і списувати з рахунку будь-які суми, які вказані в цих вимогах. Такі вимоги можуть надходити від асоціацій, клубів, страхових компаній тощо.
<< предыдущая страница   следующая страница >>