asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Розділ 15. Автоматизована система клірингових розрахунків
Великобританії CHAPS
15.1. Загальні відомості

Система CHAPS (Clearing House Automated Payment System) призначе­на для швидкісного здійснення великих платежів (від 7 тис. фунтів стер­лінгів і більше) та проведення розрахунків між установами-учасниками протягом одного дня.

Система CHAPS почала функціонувати 1984 року як електронна міжбанківська система переказу безвідкличних, гарантованих та безумов­них кредитових переказів у фунтах стерлінгів з одного розрахункового банку (від свого імені чи від імені своїх клієнтів) іншому розрахунковому банку протягом одного дня. Система здійснює розрахунки на всій тери­торії Великобританії.

CHAPS обробляє майже всі великі за сумами одноденні платежі між банками, окрім тих, що стосуються безпосередньо розрахунків за придбан­ня державних цінних паперів Об'єднаного Королівства або інструментів грошового ринку.

Система CHAPS об'єднує в єдину мережу 16 лондонських банків. Пе­реказ може бути здійснений будь-яким відділенням банку-учасника. Оскільки гроші зараховуються на рахунок у день переказу, одержувач мо­же скористатись ними негайно.

До середини 1995 року середня сума всіх платежів, що проходили за один день через систему CHAPS, становила близько 120 млрд. фунтів стер­лінгів (155 млрд. екю). За нормальних умов ця мережа відповідає за здійс­нення клірингу сум, які дорівнюють ВВП Великобританії, менш як за 6 днів. У завантажений день система CHAPS обробляла переказів на за­гальну суму, близьку до 175 млрд. фунтів стерлінгів (226 млрд. екю).

Крім CHAPS, існує ще дві системи обробки великих за сумами плате­жів у фунтах стерлінгів, але більш обмеженого використання; це платіжні угоди для Центрального управління державних облігацій та цінних паперів з державною гарантією та Центрального управління грошових ринків.
15.2. Учасники системи

Безпосередніми членами клірингової системи CHAPS є 16 банків, у тому числі - Банк Англії. Ці установи відповідають за здійснення всіх пе­реказів і, відповідно, всіх міжбанківських зобов'язань, які проходять через цю систему.

Є також приблизно 400 установ, які мають статус учасника системи CHAPS. Цим установам на основі агентських угод, укладених з членами системи розрахунків, можуть безпосередньо адресуватися платежі CHAPS через їх агентський рахунок. Залежно від лімітів на операційний день, встановлених членами системи розрахунків, ці установи також можуть бу­ти ініціаторами початкових платежів CHAPS за допомогою прямого зв'язку з платіжною системою банку, що здійснює розрахунки, або зверну­тися з проханням здійснити платіж до відділення банку, чи використати систему S.W.I.F.T., щоб передати розпорядження про платіж до банку, що здійснює розрахунки через CHAPS.

Члени системи розрахунків CHAPS відповідають за такого типу операції і здійснюють розрахунки від імені цих установ. Крім того, велика кількість основних клієнтів (великих корпорацій) на підставі угод про ведення рахун­ків з одним із членів системи розрахунків можуть бути повідомлені за допо­могою прямого комп'ютерного зв'язку про отримання платежу CHAPS на їх рахунок, а також можуть бути ініціаторами початкових платежів CHAPS.
15.3. Функціонування системи

Система CHAPS - це розподілена мережа, в якій електронні платіжні повідомлення передаються безпосередньо від члена системи розрахунків — відправника платежу до члена системи розрахунків - одержувача платежу, не проходячи через центральний пункт обробки або Клірингову палату (рис. 15.1).

Протягом дня учасники системи обмінюються повідомленнями за допо­могою мережі British Telecom PSS. Кожен з банків має стандартне програмне забезпечення Gateway (Шлюз), що діє як інтерфейс між банківською платіж­ною системою кожного члена системи CHAPS та мережею CHAPS у цілому.Програмне забезпечення Gateway фіксує всі платежі свого банку (тоб­то ті, що відправляються) та всі платежі на свій банк (тобто ті, що надхо­дять). Це означає, що розрахункові банки надсилають один одному пові­домлення про виплати, не повідомляючи Банк Англії про окремі перекази. Всі платіжні повідомлення, що проходять через систему, підлягають крип-туванню та засвідченню на автентичність.

З моменту введення системи в експлуатацію правила системи CHAPS вимагали, щоб кожен платіж, відправлений та підтверджений банком-одержувачем, був безвідкличним та безумовним. Крім того, існувала вимо­га, що кожен переданий переказ гарантується як банком-відправником, так і банком-одержувачем.Це означало, що як тільки член системи розрахунків CHAPS поставив своє ім'я під повідомленням про платіж, дозволивши йому пройти через свій Gateway, він бере на себе зобов'язання здійснити переказ, навіть якщо в кінці дня клієнт - відправник платежу не буде мати достатнього сальдо, щоб профінансувати цей платіж.Такий порядок був загальноприйнятою практикою, коли система CHAPS базувалась на розрахунках нетто, але це означало, що банк-відправник наражає на ризик банк-одержувач від моменту, коли рахунок клієнта прокредитовано, до моменту здійснення остаточного міжбанківського розрахунку.

Система CHAPS, що функціонує на основі розрахунків нетто, автома­тично вираховує чисту нетто-позицію відповідно до зобов'язань кожного члена системи розрахунків і відправляє їх у Банк Англії для врегулювання в кінці операційного дня. Наступного дня ці сальдо розносяться по розра­хункових рахунках відповідних банків.

Процес розрахунку для операцій CHAPS вдосконалюється з впровад­женням системи валових розрахунків у реальному часі (ВВРЧ).9 Для того, щоб дозволити здійснення платежів CHAPS у режимі реального часу, уго­ди щодо проходження повідомлень у мережі CHAPS вимагали змін. У но­вій системі кожний платіж CHAPS врегульовується у Банку Англії перед тим, як інформація про платіж надсилається в банк-одержувач. Створення інтерфейсу між мережею CHAPS та новою банківською системою розра­хунків у режимі реального часу дозволило проводити розрахунки на основі «операція за операцією».

Правила системи CHAPS не передбачають відкликання платежів, але коли платіж було зроблено помилково, одержувач повинен відправити компенсуючий переказ назад відправнику не пізніше, ніж о 12 годині на­ступного дня.Такі угоди було встановлено, коли система CHAPS функціонувала на основі платежів нетто, і такий підхід зберігається після впровадження сис­теми валових розрахунків у реальному часі. Єдина зміна, внесена до попе­редніх угод, - можливість анулювати запити про врегулювання, відправле­ні помилково (але які ще не були врегульовані); цей процес анулювання буде здійснюватись Банком Англії на прохання банку-відправника.Немає жодних обмежень щодо видів (або суми) здійснюваних опера­цій за умови, що це безумовний платіж у фунтах стерлінгів. Значна частка платежів CHAPS виникає на валютному ринку та інших ринках, бо вони вимагають швидкого обслуговування у сфері розрахунків. Однак, система може використовуватись для проведення одноденних переказів, наприк­лад, загальних комерційних операцій, купівлі власності в межах країни то­що, і при цьому перекази можуть бути досить невеликими за сумою.


15.4. Порядок здійснення розрахунків

Система CHAPS починає функціонувати о 8 год. ЗО хв. Банки - члени системи CHAPS можуть бути ініціаторами переказів від свого власного імені та від імені своїх клієнтів до 15 год. 10хв. Однак, більшість членів системи розрахунків домовляються про час завершення подання заявок на здійснення платежів.Банк-одержувач зобов'язаний передати кінцевому учаснику системи чи іншому клієнту суму платежу до кінця дня. Порядок функціонування системи не дозволяє, щоб платіж прийшов у банк-одержувач або його клі­єнту до визначеного часу протягом робочого дня. Банк, який отримує пла­тіж CHAPS протягом дня для клієнта, звичайно, надасть йому достатню суму і буде готовий зробити вихідний платіж CHAPS для клієнта за раху­нок цього надходження протягом операційного дня.З 15 год. 10хв. до 15 год. 45 хв. члени системи розрахунків можуть здійснювати перекази від свого власного імені або від імені інших кредит­них установ та деяких учасників грошового ринку для врегулювання своїх позицій на кінець дня; протягом цього періоду часу вони не можуть оброб­ляти звичайні платежі своїх клієнтів.

У кінці дня система підводить підсумки валового дебетового і валово­го кредитового балансів між усіма парами банків, що беруть участь у роз­рахунках. Пізніше ці дані направляються в Банк Англії, який і розсилає ба­гатосторонні чисті залишки сум на рахунки розрахункових банків, що бе­руть участь у розрахунках.

Розрахунок вважається проведеним тільки після схвалення Банком Анг­лії отриманих підсумків дня. Однак, слід зазначити, що Банк Англії надсилає багатосторонні чисті залишки з адміністративною метою, в той час як юри­дичні права та обов'язки кожного учасника врегульовуються двосторонніми чистими залишками між парами банків, що здійснюють розрахунки.
15.5. Політика управління ризиком

У межах існуючої системи CHAPS міжбанківський ризик контролю­ється обмеженнями двосторонніх чистих виплат. Метою, при цьому, є можливість банку-одержувача обмежувати розміри виплат через систему CHAPS, які він готовий прийняти від банку-відправника. Величина обме­жень встановлюється окремо кожною парою банків, що беруть участь у розрахунках. Обмеження можуть збільшуватися або зменшуватися згідно з рішенням кожної пари банків. Обмеження на чисті відрахування або на чи­стий дебет використовується для контролю за величиною можливих ви­плат будь-якого банку будь-яким іншим членам CHAPS, які можуть пере­вищувати перекази, що надходять на адресу даного банку. Для досягнення найбільшої гнучкості обмеження на відрахування визначаються самими банками і можуть бути збільшені протягом дня.Здійснення розрахунків у кінці дня одночасно з пропозицією клієнтам розрахунків протягом того ж дня означає для банків, які здійснюють роз­рахунки, певну незахищеність та нараженість на ризик потенційних збитків на період робочого дня. Зростаюче усвідомлення ризиків потенційних збит­ків, викликаних такою практикою здійснення розрахунків, разом із збіль­шенням потоків платежів CHAPS призвели до прийняття рішення банка­ми - членами системи CHAPS щодо введення системи лімітів для здійс­нення контролю за іжбанківським ризиком до введення у дію системи пе­реказу великих сум. З першої половини 1992 року поступово вводились двосторонні ліміти одержувача. Вони використовувались для контролю за міжбанківським ризиком у CHAPS аж до введення в дію програми валово­го розрахунку в реальному часі.

Двосторонні ліміти одержувача вперше дозволили кожному члену си­стеми CHAPS обмежити обсяги вхідних розпоряджень про платежі у сис­темі CHAPS від будь-якого іншого члена цієї системи, які могли переви­щувати обсяги його власних вихідних розпоряджень про платежі цьому банку. У такий спосіб цей член системи міг контролювати надходження коштів нетто з будь-якого одного джерела, за якими він був зобов'язаний здійснити виплати своїм клієнтам того ж дня. Щоб закріпити дисципліну, накладену двосторонніми лімітами, та набути досвіду планування здійс­нення платежів, який необхідний перед запровадженням системи валових розрахунків у реальному часі, 1993 року були прийняті ліміти відправника. Ці ліміти використовувались для обмеження обсягів платежів, що здійсню­валися певним банком в інші банки - члени системи CHAPS і могли пере­вищувати обсяги вхідних переказів у цей банк.

Двосторонні ліміти одержувача нетто та ліміти відправника нетто да­ли банкам - членам системи CHAPS цінний досвід здійснення платежів своїх клієнтів у ситуації, коли ліквідність на операційний день обмежена. Це дозволило їм значно зменшити масштаби міжбанківського ризику, що виникав у системі CHAPS у період перед запровадженням у життя системи переказу великих сум.Запровадження системи валових розрахунків у реальному часі ви­ключило необхідність встановлення двосторонніх лімітів одержувача нетто або лімітів відправника нетто. Здатність банків обробляти та здійс­нювати платежі обмежується тільки наявністю коштів на їх розрахунко­вих рахунках.Щоб забезпечити рівномірний потік платежів через систему CHAPS, Банк Англії надає банкам - членам системи CHAPS додаткові кошти на період операційного дня. Банк - член системи CHAPS може отримати ко­шти на один день шляхом продажу «прийнятних» активів Банку Англії згі­дно з угодами про продаж та зворотну купівлю протягом одного дня. Крім того, банки, члени системи CHAPS, можуть отримувати суми з депозитів на один операційний день у реальному часі, але вони повинні відновити ці кошти до закінчення операційного дня.

Можливість отримати ліквідність з Банку Англії за допомогою угод про продаж та зворотну купівлю надається тільки членам системи CHAPS, які здійснюють розрахунки. Ці установи можуть продати активи Банку Ан­глії в будь-який момент протягом операційного дня. Вони також можуть анулювати існуючі угоди в будь-який момент протягом дня за умови, що мають достатньо коштів на своїх розрахункових рахунках, та замінити при бажанні активи на нові.Перед тим, як система переказу великих сум закриється наприкінці дня, кожен банк повинен спочатку відновити суми депозитів і, відповідно, викупити всі активи, продані за угодами про продаж та зворотну купівлю у системі переказу великих сум.
15.6. Політика цін на послуги

Банки, які здійснюють розрахунки і є членами системи CHAPS, по­винні сплатити вступний внесок при приєднанні до системи, а також спла­чувати щорічну плату компанії CHAPS, щоб покрити свою частку експлуа­таційних витрат системи (ця плата, як правило, встановлюється пропор­ційно до частки кожного банку у загальних обсягах платежів, які обробля­ються за допомогою системи). Члени системи, які здійснюють розрахунки, не платять за окрему операцію при використанні системи CHAPS.При введенні в дію системи переказу великих сум Банк Англії стягу­ватиме тарифну плату за окрему операцію стосовно кожного врегульовано­го переказу CHAPS та річну плату щодо розрахункових рахунків для по­криття витрат експлуатації своєї системи обліку у режимі реального часу.
15.7. Розвиток валових розрахунків у реальному часі у Великобританіїследующая страница >>