asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
РОЗДІЛ 4. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ

ОПЕРАТИВНОГО КОНРОЛІНГА
4.1. Поняття і види бюджетів

Як уже зазначалося, основна мета функціонування оперативного контролінгу полягає в систематичному зборі необхідної інформації, її обробці й підготовці для керівника.

Методичне забезпечення оперативного контролінгу в керуванні підприємством поряд з ціноутворенням, моделюванням здійснюється за допомогою бюджетування.

Модель структури інструментарію оперативного контролінгу наведена на рис. 4.1.

Відомо, що планування і контроль є необхідною умовою керування підприємством, це процес досягнення мети підприємством відповідно до намічених планів.

Деталізація довгострокового плану підприємства здійснюється за допомогою бюджетування, що визначає короткострокові завдання в межах загальної стратегії. Продуктом бюджетування є бюджет.

Бюджет – це план діяльності підприємства чи підрозділу в кількісному вираженні (переважно в грошовому). Бюджети охоплюють всі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства: виробництво, реалізацію продукції, діяльність допоміжних підрозділів, керування фінансовими потоками. Він відповідає на запитання, який прибуток одержить підприємство при тому чи іншому варіанті.

Застосування бюджету має ряд переваг:

 • Планування, як стратегічне, так і технічне, допомагає контролювати виробничу ситуацію;

 • Бюджет є складовою частиною управлінського контролю, створює об'єктивну основу оцінки результатів діяльності як організації в цілому, так і її підрозділів;

 • Бюджет є способом координації діяльності різних підрозділів підприємства;

 • Бюджет – основа для оцінки виконання плану центрами відповідальності: робота менеджерів оцінюється по об'єктах виконання бюджету. Порівняння фактичних результатів з даними бюджету вказує, куди треба направляти дії менеджерів;

 • За допомогою бюджету проводиться аналіз відхилення.

Як правило, бюджети складають на рік, квартал, місяць. На деяких підприємствах складають так звані «ковзні» бюджети: бюджет, складений на досить довгий період часу (на рік), коректується у процесі виконання. Це дозволяє більш точно враховувати зміни умов, в яких підприємство працює.

Бюджетування – це процес планування майбутніх операцій фірми й оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Які достоїнства цього процесу? Розробка бюджетів дозволяє:

 • забезпечити періодичне планування операцій підприємства, передбачати майбутні проблеми і визначити кращий шлях для досягнення стратегічної мети;

 • уникнути анархії, погодити дії й інтереси різних відділів, служб і працівників підприємства;

 • менеджерам кількісно обґрунтувати свої плани й усвідомити витрати, пов'язані з їхнім виконанням;

 • менеджерам краще оцінити свої дії і знайти загальну мову при оцінці запропонованих проектів;

 • оцінити діяльність менеджерів;

 • здійснити мотивацію працівників підприємства до досягнення поставленої мети за умови, що вони брали участь у розробці бюджетів і зацікавлені в досягненні встановлених показників.

Види бюджетів і сфера їхнього застосування наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Види бюджетів і сфера їхнього застосування

Сфера діяльності

Види бюджетів

Характер інформації

1

2

3

1. Операційний бюджет

 • ВиробництвоБюджет виробництваВизначає необхідний запас готової і незавершеної продукції для забезпечення безперебійної роботи підприємства

 • Діяльність структурних підрозділів

Бюджет перехідних запасів
 • Реалізація

Бюджет реалізації

Визначає прогноз збуту по видах продукції в натуральному вираженні


Продовження табл. 4.1


1

2

3

 • Закупівельна діяльність

Бюджет потреб у матеріалах

Визначає кількість матеріалів, необхідних для виробництва, а також кількість матеріалів, яку необхідно закупити

 • Виробництво

Бюджет витрат на оплату праці

Визначає планові витрати на оплату праці

 • Діяльність структурних підрозділів

Бюджет загальновиробничих витрат

Визначає планові витрати цеху на утримання і експлуатацію устаткування
Бюджет собівартості продукції

Визначає витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів НЗП

 • Реалізація

Бюджет комерційних витрат

Визначає витрати на реалізацію продукції, рекламу, дослідження ринку і т.п.

 • Виробництво

Бюджет загальногосподарських витрат

Визначає суми витрат загальногосподарського характеру

 • Уся фінансово-господарська діяльність підприємства

Бюджет прибутків і збитків

Акумулює інформацію всіх перерахованих вище бюджетів і визначає передбачуваний прибуток

2. Фінансові плани

План грошових потоків

Визначає величину коштів шляхом розрахунку надходжень і виплат

 • керування грошовими потоками

Прогнозний баланс

Трансформує фінансове положення підприємства з погляду припливу і відтоку наявних засобів
План капіталовкладень

Визначає передбачувану вартість кожного придбання, збільшення потужностей і терміни витрат


Основні взаємозв'язки бюджетів подані на рис. 4.2.

12
Рис. 4.2 – Послідовність складання і взаємозв'язок бюджетів:

1 – бюджет поточної діяльності; 2 – фінансові плани

4.2. Зміст і етапи розробки бюджетів

Основними етапами розробки бюджетів є:

 • Доведення основних напрямків розвитку підприємства до особи, яка відповідає за підготовку бюджетів;

 • Визначення обмежувальних факторів;

 • Підготовка бюджету реалізації (продажів);

 • Розробка першого варіанта бюджетів;

 • Координація й аналіз першого варіанта бюджету, внесення корективів;

 • Затвердження бюджетів керівництвом підприємства;

 • Аналіз і коректування бюджетів відповідно до умов, що змінилися.

Відправною точкою для бюджетування є бюджет продажу.

Бюджет продажу

Це операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажів, ціну й очікуваний доход від реалізації кожного виду продукції (товарів, послуг). Оскільки цей документ відображає майбутню продажу, то зрозуміло, що він визначає й обсяг виробництва продукції і витрати різних видів ресурсів (див. рис. 4.1).

Прогноз кількості реалізованої продукції кожного виду, а також цін на них розробляють у відділі маркетингу. Обсяг реалізації залежить як від попиту на продукцію, так і від виробничої потужності підприємства.

Для передбачення майбутніх обсягів реалізації застосовують комплексний підхід, що включає дослідження ринку, статистичну інформацію і прогнози фахівців про економічний розвиток галузі й економіки в цілому, перспективи цінової політики та ін.

Зразковий вид бюджету продажів, як і інших бюджетів, розглядається в розділі «Вправи».

Бюджет виробництва і бюджет перехідних запасів

Це виробнича програма, що має заплановану номенклатуру й обсяг виробництва. Обсяг виробництва випливає з бюджету продажів з урахуванням запланованих запасів готової продукції. Тому бюджет виробництва базується на формулі:

Обсяг виробництва = Обсяг продажу + Зг.п. на кінець періоду – Зг.п. на початок періоду

де: ЗГ.П. на кінець періоду і ЗГ.П. на початок періоду – власне запас готової продукції на кінець і початок періоду.

Для забезпечення безперервності виробничого процесу підприємству необхідний деякий запас незавершеної продукції , що може бути визначений за формулою:

ВПі = Опі + НЗПкі – НЗПпі (4.1)

де: ВПі – обсяг валової продукції і - го виду;

Опі – обсяг виробництва і - го виду;

НЗПкі і НЗПпі - запас незавершеної продукції і - го виду на кінець і початок періоду.
Бюджет потреб у матеріалах

Це плановий документ, що містить розрахунок кількості матеріалів у бюджетному періоді. Бюджет складають в натуральному і вартісному вираженні. Обсяг закупівель дорівнює різниці між потребою в матеріалах і запасом, що є на підприємстві до початку планового періоду.

Виходячи зі стандартного розміру партії, періодичності закупівель і середнього терміну оплати, складають графік оплати кредиторської заборгованості перед постачальниками матеріалів.

Бюджет витрат на оплату праці

Цей бюджет складають на основі даних бюджету виробництва і встановлені норми витрат праці на одиницю продукції і тарифної ставки працівників відповідної кваліфікації.

Бюджет виробничих накладних витрат

Цей бюджет складають на основі виробничої програми, укладених договорів (оренди та ін.) і відповідних розрахунків. Сума змінних виробничих накладних витрат у кожному кварталі визначається на основі ставки розподілу.

Для спрощення розрахунків суми окремих статей змінних накладних витрат (зарплата, оренда) розподіляють між кварталами пропорційно загальній сумі накладних витрат (змінних).

Постійні витрати можна умовно порівну розділити по кварталах.

Бюджет собівартості виготовленої і реалізованої продукції

(бюджет цеху)

Цей бюджет зводить воєдино витрати на матеріали, зарплату, накладні витрати ділянок цехів (виготовленої і реалізованої продукції) з урахуванням зміни запасів незавершеності виробництва. Структура бюджету "Собівартість продукції" залежить від того, чи включаються постійні витрати в собівартість продукції. У будь-якому випадку необхідно зберегти поділ на постійні й змінні витрати, причому змінні витрати треба вказати окремо для кожного виду продукції.

Бюджет загальних і адміністративних витрат (невиробничих)

Цей бюджет складають шляхом підсумовування бюджетів усіх відділів і служб керування підприємства і його господарського обслуговування.

Бюджет прибутків і збитків

Цей бюджет акумулює в собі інформацію з усіх інших бюджетів: продажу, змінних і постійних витрат, собівартості реалізованої продукції. На цій підставі проводять аналіз і роблять висновок про оптимальність розроблених бюджетів і необхідності коректувань.

Бюджет коштів

Бюджет коштів складають на основі операційних бюджетів і бюджетів капітальних вкладень.

Оскільки не всі витрати і доходи зв'язані з рухом коштів, необхідно визначити їхню суму в грошовому вираженні. Для цього в першу чергу слід виключити амортизаційні відрахування, тому що по них не треба виплачувати гроші. Після цього треба визначити грошові витрати на виплату зарплати й оплату комунальних послуг.

Бюджетний баланс

Це документ фінансової звітності, що містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій.

Цей бюджет складають на підставі балансу на початок бюджетного року, бюджетів операційних витрат і балансу коштів.
4.3. Порядок розробки бюджетів

Існують два підходи до складання бюджетів: прирістне бюджетування (гнучкі бюджети) і бюджетування з «нуля».

Прирістне бюджетування – це складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді. Причому фактичні показники попереднього періоду коректуються з урахуванням цінової і податкової політики держави. Перевагою цього методу є його простота, оскільки він не вимагає значних витрат на розрахунки.

Важливо також підкреслити, що в гнучкому бюджеті вказується ставка змінних витрат на одиницю продукції і приріст змішаних витрат на одиницю приросту обсягу продукції. Ця ставка є норма, помножена на ціну.

Постійні витрати виділяються окремо. Гнучкий бюджет щонайкраще підходить для центрів цілком регульованих витрат, а також для центрів виторгу, тому що він показує, яким шляхом керівник, змінюючи обсяг чи випуску реалізації, може впливати на витрати чи виторг.

Бюджетування з «нуля» - це метод, при якому менеджери щоразу повинні обґрунтовувати заплановані витрати так, нібито діяльність здійснюється вперше. Це потребує від кожного бюджетного центра інтенсивного аналізу діяльності для виявлення неефективних операцій і вибору найбільш вигідних напрямків використання ресурсів.

На відміну від прирістного, цей метод дає змогу виявити проблеми і вирішити їх на стадії планування, хоча він вимагає великих витрат часу і засобів.

Складання зведеного бюджету компанії починають з нижнього рівня керування. Це значить, що спочатку керівники різних підрозділів (відділів, ділянок, служб та ін.) складають бюджет щодо діяльності, за яку вони відповідають. Потім ці бюджети послідовно узагальнюють і координують на вищому рівні керування (цеху). У свою чергу, бюджети цехів узагальнюються в бюджети заводу. На підставі бюджетів виробництва компанії.

Після затвердження зведеного бюджету вищим керівництвом підприємства бюджети направляються у відповідні підрозділи і є підставою для їхнього виконання.

Розглянемо приклад складання бюджетів1 на прикладі компанії М, що випускає один виріб N.
Таблиця 4.2 – Баланс компанії «М» на 01.01.2003 р., грн.

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби
Статутний капітал

7189216

- первісна

6700000

Нерозподілений прибуток

23400

- знос

1200000

Кредитори:
- залишкова вартість

5500000

- розрахунки з постачальниками)

66600

Матеріали

59616Готова продукція

264600

- розрахунки по оплаті праці

210000

Дебітори

165000Розрахунковий рахунок

1500000Баланс

7489216

Баланс

7489216


х) Примітка: Заборгованість постачальникам: сировина – 46800грн.,

комунальні послуги – 19800 грн.

Таблиця 4.3 – Прогноз реалізації і цін

Період

В одиниць, шт.

Ціна за од.,грн.

2003 I квартал

84000

36

II квартал

78000

36

III квартал

108000

37,5

IV квартал

120000

39

2004 I квартал

110000

40

II квартал

130000

38


Для виготовлення одного виробу необхідно 2 кг сировини за ціною 1,8грн. за 1кг.

Таблиця 4.4 – Запаси сировини і готової продукції на 1.01.2003р.

Вид запасів

Кількість, шт.

Готова продукція

Сировина, кг

16900

33120


Підприємство постійно підтримує залишки запасів на рівні 20% квартальної потреби, НЗВ відсутнє.

Для виробництва 1-го виробу треба 0,4 год, тарифна ставка робітника 27грн.

Заплановано такі виробничі накладні витрати:
Таблиця 4.5 – Виробничі накладні витрати, грн.

Стаття

Постійні витрати

Змінні витрати

Всього

1. Зарплата

480000

190000

670000

2. Оренда

240000

-

240000

3. Освітлення й опалення

130000

30000

160000

4. Амортизація

450000

-

450000

5. Ремонт і обслуговування устаткування

120000

480000

600000

6. Інші

43680

90400

134080

Всього

1463680

790400

2254080


Таблиця 4.6 – Витрати на збут і управління, грн.

Стаття

Загальногосподарські витрати

Витрати на збут

Зарплата

1920000

96000

Комісійні

-

3% від обсягу

Оренда

240000

30000

Реклама

-

42000

Амортизація

72000

8000

Комунальні послуги

48000

-

Відрядження

80000

24000

Інше

16000

28000


Інша інформація:

 • Податок на прибуток складає 1577274 грн. і виробляється поквартально.

 • Оплата поточних витрат

 • Придбання матеріалів – оплата 80% у поточному кварталі, 20% - в наступному;

 • Витрати на комунальні послуги – оплата 90% у поточному кварталі, а 10% - в наступному;

 • Зарплата – 5% виплачується в поточному кварталі, а залишок в першому місяці наступного кварталу;

 • Дивіденди виплачуються в останній день кожного кварталу в сумі 600000грн.

 • Підприємство вважає за необхідне постійно мати на рахунку залишок не менше 500 000 грн.

Складаємо послідовно операційні й фінансові бюджети.

Таблиця 4.7 – Бюджет продаж

Показник

Квартал

Всього за рік

Примітка

I

II

III

IV

1. Обсяг продаж, шт.

84000

78000

108000

120000

390000
2. Ціна за од., грн.

36

36

37,5

39

-
3 .Доход, грн.

3024000

2808000

4050000

4680000

14562000

(1*2)=3

Таблиця 4.8 – Бюджет виробництва

Показник

Квартал

Примітка

I

II

III

IV

1. Обсяг продажів

84000

78000

08000

120000
2. Необхідний запас Гпк.м

15600

21600

24000

22000

78000*0,2 =

= 15600

3. Запас Гпк.м.

16800

15600

21600

24000

84000*0,2 =

= 6800

4. Обсяг виробництва

82800

84000

110400

118000

Таблиця 4.9 – Бюджет використання матеріалів

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

1. Обсяг виробництва, шт.

82800

84000

110400

118000

395200

2. Матеріали на одиницю, кг

2

2

2

2

-

3. Потреба в матеріалах, усього кг

165600

168000

220800

236000

790400

4. Середньозважена ціна за кг, грн.

1,95

1,95

1,95

1,95

-

5. Витрати на матеріали, грн.

322920

327600

430560

460200

1541280


Таблиця 4.10 – Бюджет придбання матеріалів

Показник

Квартал

Усього за рік

Примітка

I

II
III

IV
1. Потреба в матеріалах, кг

165600

168000

220800

236000

790400
2. Запас на кінець періоду, кг

33600

44160

47200

45600

-

168000*0,2=

33600-

3. Загальна потреба кг

199200

212160

268000

281600

-

(1+2)

4. Початковий запас, кг

33120

33600

44160

47200

-
5. Обсяг закупівлі матеріалів, кг

166080

178560

223840

234400

802880


Таблиця 4.11 – Бюджет прямих витрат на оплату праці

Показник

Квартал

Всього за рік

Примітка

I

II

III

IV1. Обсяг виробництва, шт.

82800

84000

110400

118000

395200
2. Витрати праці на одиницю, люд.–год.

0,25

0,25

0,25

0,253. Загальні витрати праці, люд.–год.

20700

21000

27600

29500
[1*2]

4. Тарифна ставка за годину, грн.

27

27

27

275. Загальні витрати на оплату праці,грн.

558900

567000

745200

796500

2667600

[1*4]


Таблиця 4.12 – Бюджет виробничих накладних витрат

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

1. Обсяг виробництва, шт.

82800

84000

110400

118000

395200

2. Ставка змінних накладних витрат на одиницю

2

2

2

2

-

Перемінні виробничі накладні витрати, грн.

- зарплата

39808

40385

53077

56730

190000

- освітлення й опалення

6285

6377

8381

8957

30000

- ремонт і обслуговування устаткування

100567

102024

134089

143320

480000

- інші

18940

19215

25253

26992

90400

Всього змінних витрат

165600

168000

220800

236000

790400

Постійні витрати, грн.

- зарплата

120000

120000

120000

120000

480000

- оренда

60000

60000

60000

60000

240000

- освітлення й опалення

32500

32500

32500

32500

130000

- амортизація

112500

112500

112500

112500

450000

- ремонт і обслуговування устаткування

30000

30000

3000

30000

120000

Продовження табл. 4.12

1

2

3

4

5

6

- інші

10920

10920

10920

10920

43680

- Всього постійних витрат, грн.

365920

365920

365920

365920

1463680

Всього виробничих витрат, грн.

531520

533920

586720

601920

2254080

Примітка:

а) ставка змінних виробничих накладних витрат дорівнює 2 (790400:395200) на одиницю;

б) для спрощення розрахунків суми окремих статей перемінних накладних витрат розподілені між кварталами пропорційно загальній сумі накладних витрат.

Таблиця 4.13 – Бюджет собівартості виготовленої продукції, грн.

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

1. НЗП на початок року

-

-

-

-

-

- матеріали

322920

327600

430560

460200

1541280

- зарплата

558900

567000

745200

796500

2667600

- виробничі накладні витрати

531520

533920

586720

601920

2254080

Всього

1413430

1428520

1762480

1858620

6462960

2. НЗП на кінець періоду

-

-

-

-

-

3. Собівартість виробничої продукції

1413430

1428520

1762480

1858620

6462960


Таблиця 4.14 – Бюджет собівартості реалізованої продукції, грн.

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

1. Залишок готової продукції на початок періоду

264600

265200

367200

408000
2. Виготовлено продукції

1413340

1428520

1762480

1858620

6462960

3. Залишок готової продукції на кінець періоду

265200

367200

408000

374000

-

4. Собівартість

1412740

1326520

1721180

1892620

6353560

Таблиця 4.15 – Бюджет загальногосподарських витрат, грн.

(загальних і адміністративних)

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

Зарплата

480000

480000

480000

480000

1920000

Оренда

60000

60000

60000

60000

240000

Комунальні послуги

12000

12000

12000

12000

48000

Амортизація

18000

18000

18000

18000

72000

Відрядження

20000

20000

20000

20000

80000

Інші витрати

4000

4000

4000

4000

16000

Всього

59400

59400

59400

59400

2376000


Таблиця 4.16 – Бюджет витрат на збут

Показник

Квартал

Всього за рік

I

II

III

IV

1. Обсяг продаж, грн.

3024000

2808000

4050000

4680000

14562000

2. Ставка змінних накладних витрат на збут (3%)

3

3

3

3

-

3. Змінні витрати на збут (комісійні)

90720

84240

121500

140400

436860

4. Постійні витрати на збут, грн. у тому числі

57000

57000

57000

57000

228000

- зарплата

24000

24000

24000

24000

96000

- орендна плата

10500

10500

10500

10500

42000

- комунальні послуги

7500

7500

7500

7500

30000

- амортизація

6000

6000

6000

6000

24000

- відрядження

2000

2000

2000

2000

8000

- інші

7000

7000

7000

7000

28000

Усього витрат, грн.

147720

141240

178500

197400

664860


Таблиця 4.17 – Бюджетний звіт про прибуток

Показник

Сума, грн.

1

2

Доход від реалізації

14562000 [табл.4.6.]

Собівартість реалізованої продукції

6353560 [табл.4.13.]

Валовий прибуток

8208440

Операційні витрати

- загальногосподарські

2376000[табл.4.14.]

- на збут

664860[табл.4.15.]

Продовження табл. 4.17

1

2

- Прибуток від основної діяльності

5167580

Податок на прибуток

1577274

Чистий прибуток

3590306

Дивіденди

2400000

Нерозподілений прибуток

1190306


следующая страница >>