asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
кафедра кримінального права та кримінології

Робоча програма


спецкурсу “Проблеми боротьби з організованою злочинністю”

для студентів юридичного факультету

Укладач: доцент Єфремов С.О.

Київ - 2009


На спецкурс відводиться 59 год., з них 18 год. лекцій, 10 год. –практичних
1. Методика обчислення підсумкової оцінки роботи студента  1. Підсумкова оцінка роботи студента з вивчення спецкурсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю та тероризмом» обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.  2. Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:

  • поточна успішність, яка включає наступні види роботи студента: 1) усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи; 4) написання реферату (по першому модулю - з проблем боротьби з організованою злочинністю);

  • залік

Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 60 балів (40 – по першому модулю, 30 - по другому); 2) залік– 30 балів.

Поточна успішність обчислюється по кожному модулю окремо, з урахуванням оцінок, одержаних студентом на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.

Усні відповіді студента на семінарському занятті та поточні контрольні письмові роботи оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку.

Якщо викладач виставляє студенту загальну оцінку поточної успішності по окремому модулю “незадовільно” (2), за його поданням такий студент розпорядженням декана може бути не допущений до складання заліку.

Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до загальної оцінки за усні відповіді.
Бали, отримані студентом впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати студент по поточній успішності, не може перевищувати 30 балів по кожному із модулів, а в сумі – 60 балів.

Реферат, підготовлений студентом по спецкурсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю», оцінюється за 10-бальною шкалою.

Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо студент не відпрацював 3 і більше пропущених семінарських занять, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням декана може бути не допущений до складання заліку.

Залік проводиться одночасно з обох спецкурсів, при цьому два питання формулюються з проблем боротьби з організованою злочинністю, одне –з проблем боротьби з тероризмом. Письмова чи усна відповідь студента на заліку оцінюється за 30-бальною шкалою, по 10 балів за відповідь на кожне питання.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН спецкурсу

“Проблеми боротьби з організованою злочинністю”

теми


Назва теми

Кількість годин


Всього


лекц

семін

самост1

Загальна характеристика організованої злочинності

2

2

-

4
2

Причини та умови організованої злочинності

2

-

-

2
3

Організована злочинна діяльність як прояв організованої злочинності

2

2

-

4
4

Організоване злочинне угруповання

2

=

-

2
5

Попередження організованої злочинності

4

2

2

8
6

Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю

4

2

-

6
7

Кримінально-процесуальні засади боротьби з організованою злочинною діяльністю

2

2

-

4
8

Наукове, кадрове, інформаційне, технічне фінансове забезпечення боротьби з організованою злочинністю

-

-

2

2
9

Проблеми протидії корупції

-

-

2

2Всього:

18

10

6

32


ІІІ. Програма спецкурсу “Проблеми боротьби з організованою злочинністю”следующая страница >>