asyan.org
добавить свой файл
1
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
__Львівський національний університет імені Івана Франка__________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)_____геоморфології і палеогеографії_______
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник ректора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________2010_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Палеодинаміка рельєфу_______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.040104 - Географія_______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) геоморфологія і палеогеографія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___палеогеографія__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення географічного_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Палеодинаміка рельєфу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки Географія, спеціальністю _6.070500_. - ____: ________, 2010.- __ с.
Розробники: Сіренко І.М к-т географічних наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

____________________________геоморфології і палеогеографії_________________________
Протокол № ___ від. “____”________________2010__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (_Кравчук Я.С._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010_ р

Схвалено Вченою радою (за напрямом)________ 6.040104 Географія_______________

(шифр, назва)

Протокол № _4_ від. “_29__”___червня_____2010_ р.

“_____”________________2010_ р. Голова Вченої ради _______________( __Хомин Я.Б._)

__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Палеодинаміка рельєфу”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0401

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

За вибором студента

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

палегеографія

3-й
Загальна кількість годин - 36

6 семестр
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.040104 Бакалавр

16 год
ПрактичніСамостійна робота

20 год
Вид контролю:
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1:1, 25 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Палеодинаміка рельєфу”
Спецкурс «Палеодинаміка рельєфу» введено в ЛНУ в 2005 році для студентів –палеогеографів, які навчаються по спеціальності геоморфологія і палеогеографія.

В основу програми покладено власний досвід праці лектора над навчальним посібником (навчальний посібник І. Сіренко, М. Іваник «Палеогеоморфологія») і ведення ним лекцій з цього курсу від моменту його введення. Крім цього лектор особисто ознайомився з досвідом викладання курсів «Палеогеоморфологія» і «Палеогеографія», зокрема в Московському університеті ім. Ломоносова і Київському університеті ім. Т. Шевченко, та курсів «Розвиток рельєфу Землі», «Історія розвитку Землі» в Варшавському і Празькому університетах. Курс «Історія розвитку Землі» – обов’язковий атрибут освіти на природничих факультетах європейських університетів. В цьому курсі розвиток нашої планети розглядається в широкому спектрі палеодомінант (клімату, коливання рівня світового океану, рельєфу, зледеніння) на різних геологічних етапах, з особливим акцентом на розвитку форм рельєфу.

Основна мета і завдання дисципліни: Курс передбачає ознайомлення з основними закономірностями формування рельєфу суші і дна океанів на протязі всієї історії розвитку планети Земля в світлі сучасних теорій і поглядів. Протягом 36 годин (16 годин аудиторних і 20 – самостійної роботи) студенти мають за завдання освоїти особливості будови і розвитку океанічної та континентальної земної кори, зрозуміти загальну геодинаміку нашої планети, ознайомитись з різними теоріями розвитку рельєфу Землі, зокрема з теорією тектоніки плит, плюм-тектонікою і побачити рельєф Землі в ретроспективі глобальної геодинаміки, уяснити роль процесів і циклів кругообігу матерії на Землі в формуванні рельєфу нашої планети, усвідомити загальні тенденції в розвитку рельєфу і його форм. Особливу увагу в спецкурсі присвячено розвитку рельєфу на різних геологічних етапах починаючи з архею і завершуючи голоценом. Завдання спецкурсу – допомогти студентам зрозуміти як кліматичну так і тектонічну обумовленість процесів, які відбувались на кожному з геологічних етапів розвитку Землі, форм ними створених і корисних копалин, які завдяки цьому формувались та познайомити з різними палеогеоморфологічними періодизаціями дофанерозою і фанерозою і їх особливостями.
Cтруктура курсу
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі.

Дисципліна «Палеодинаміка рельєфу» відноситься до важливих дисциплін в системі підготовки студентів-палеогеографів на географічному факультеті. Читається ця дисципліна на 3 курсі, коли студенти вже отримали базову географічну, геологічну і геоморфологічну підготовку. Знання, отримані на лекціях з цього курсу допомагають студентам більш ґрунтовно усвідомити характер, направленість, закономірності в розвитку рельєфу планети протягом усієї її історії і застосувати ці знання під час освоєння матеріалу інших спецкурсів з палеогеографії.


 1. Програма навчальної дисципліни «Палеодинаміка рельєфу»

складається з таких 5 змістових модулів:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1

Формування рельєфу Землі з точки зору основних існуючих нині геодинамічних концепцій.

Тема 1 . Історія розвитку теорій формування мегаформ рельєфу Землі і їх основні положення Теорія геосинкліналей. Теорія дрейфу материків. Теорія тектоніки плит. Плюм-тектоніка. Теорія розширення планети Ларіна.

Тема 2 . Сучасний стан теорії тектоніки літосферних плит

Сили, які приводять в рух плити і діють на межі плит. Континентальні рифти. Океанічні рифти. Трансформні межі. Конвергентні межі. Спрединг. Субдукція. Процеси в зонах спредингу. Розташування і еволюція зон спредингу. Процеси в зонах субдукції. Зони Беньофа. Розташування і еволюція зон субдукції. Вік океанічної земної кори. Колізія континентальних плит. Обдукція.

Тема 3 Сучасний стан і основні положення плюм-тектоніки

Суть теорії. Довгоживучі плюми. Короткоживучі плюми Суперплюми. Внутріконтинентальний магматизм.

Тема 4 Циклічність в історії розвитку рельєфу Землі.

Цикли Бертрана. Цикли Вільсона. Суперконтинентальні цикли. Теорія загальномантійної теплової конвекції Сорохтина і Ушакова. Цикли Штилле

Тема 5 Сучасний рельєф Землі в ретроспективі глобальної геодинаміки

Океани і континенти. Реліктові мікроокеани. Рухомі пояси і стійкі поверхні. Орогени і платформи. Активні континентальні окраїни. Молоді платформи або плити. Епікаледонські, епігерцинські, епікіммерийські плити. Базальтові вікна. Антеклізи, синеклізи і авлакогени. Щити. Формування гір в світлі сучасних теорій. Рухомі пояси континентів. Внутріконтинентальні орогени. Геосинклінальні складчасті пояси. Типи складчастих поясів. Основні епохи орогенезу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2

Відтворення седиментаційного середовища минулого – ключ до зрозуміння процесів, які відбувались на різних етапах розвитку планети
Тема 6. Загальні особливості осадонагромадження

Динаміка середовища. Поняття про фаціальний аналіз. Основні типи фацій. Основні типи формацій. Особливості осадонагромадження в плейстоцені.

(детальніше матеріал опрацьовується студентами самостійно – Див список тем для самостійного опрацювання)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3

Основні закономірності рельєфотворення на різних етапах історії Землі
Тема 7 Розвиток землі в докембрії.

Догеологічний етап в розвитку Землі. Архейський етап. Народження континентів. Поява великих кратонів. Протерозойський етап. Поява орогенічних процесів сучасного типу. Протерозойські епохи зледеніння. Виникнення і розпад суперконтинентів. Рельєфотворчі процеси в протерозої
Тема 8 Палеозойський етап розвитку Землі.

Епохи зледеніння. Колізії континентів. Орогенези. Рельєфотворчі процеси.
Тема 9 Мезозойський етап розвитку Землі.

Розпад Пангеї. Нові континенти і океани. Глобальна катастрофа. Наслідки зіткнення Землі з планетоідом. Горотворчі процеси. Розвиток сучасного континентального шельфу

Тема 10 Кайнозойський етап розвитку Землі.

Основні події в палеогені і неогені і їх вплив на формування рельєфу.
Тема 11 Четвертинний період.

Зміни клімату і їх вплив на рельєф. Особливості рельєфотворення в плейстоцені. Основні події голоцену і їх вплив на рельєфотворчі процеси.
Тема 12 Поняття геоморфологічного етапу в формуванні рельєфу землі.

Загальні тенденції в розвитку рельєфу і його форм. Юність, зрілість і старість рельєфу. Рельєф – ефект боротьби внутрішніх і зовнішніх сил. Особливості розвитку і “старіння” рельєфу
Тема 13 Палеоциклічність фанерозою.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4

Формування поверхонь вирівнювання на різних етапах розвитку земної кори

Тема 14 Поняття «поверхня вирівнювання». Основні тенденції в їх розвитку

(решта матеріалу опрацьовується студентами самостійно –Див список тем для самостійного опрацювання)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5

Зв'язок корисних копалин з геодинамікою середовища в минулому

Тема 15 Основні аспекти формування родовищ корисних копалин. Роль древнього рельєфу у формуванні родовищ корисних копалин.

(решта матеріалу опрацьовується студентами самостійно –Див список тем для самостійного опрацювання)


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Форми контролю

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Формування рельєфу Землі з точки зору основних існуючих нині геодинамічних концепцій.


Тема 1 . Історія розвитку теорій формування мегаформ рельєфу Землі і їх основні положення.

1Тема 2 . Сучасний стан теорії тектоніки літосферних плит


1Тема 3 Сучасний стан і основні положення плюм-тектоніки

1Тема 4 Циклічність в історії розвитку рельєфу Землі.

1Тема 5 Сучасний рельєф Землі в ретроспективі глобальної геодинаміки
1Змістовий модуль 1 (поточний контроль)Письмове тестування

Змістовий модуль 2.

Відтворення седиментаційного середовища минулого – ключ до зрозуміння процесів, які відбувались на різних етапах розвитку планетиТема 6. Загальні особливості осадонагромадження

1Змістовий модуль 2 (поточний контроль)Письмове тестування

Змістовий модуль 3.

Основні закономірності рельєфотворення на різних етапах історії ЗемліТема 7 Розвиток Землі в докембрії.

1Тема 8 Палеозойський етап розвитку Землі.


1Тема 9 Мезозойський етап розвитку Землі.


1Тема 10 Кайнозойський етап розвитку Землі.
1Тема 11 Четвертинний період.

2Тема 12 Поняття геоморфологічного етапу в формуванні рельєфу землі.


1Тема 13 Палеоциклічність фанерозою.

1Змістовий модуль 3 (поточний контроль)Письмове тестування

Змістовий модуль 4

Формування поверхонь вирівнювання на різних етапах розвитку земної кори


Тема 14 Поняття «поверхня вирівнювання». Основні тенденції в їх розвитку

1
Змістовий модуль 4 (поточний контроль)Письмове тестування

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5

Зв'язок покладів корисних копалин з геодинамікою середовища в минулому


Тема 15 Основні аспекти формування родовищ корисних копалин. Роль древнього рельєфу у формуванні родовищ корисних копалин.
1
Змістовий модуль 5 (поточний контроль)Письмове тестування

Усього годин


36

16


20
Додатково ( за рахунок часу на самостійну роботу студентів) передбачено перегляд науково-популярних фільмів, їх аналіз і відкрита дискусія:


 1. Історія Землі

 2. Похолодання клімату

 3. Танення льодовиків

 4. Як народилась Земля

 5. Справа про планету Земля

 6. Чудова планета

 7. Європа – історія континенту


6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Формування поверхонь вирівнювання на різних етапах розвитку земної кори

Класифікації рельєфу похованих поверхонь земної кори:

- Генетична класифікація

- Класифікація по віку

- Класифікація за розмірами, ступеню збереженості, прояві в рельєфі

- Класифікація за особливостями тектонічного режиму

- Класифікація за морфологічними особливостями


2

2

Відтворення седиментаційного середовища минулого – ключ до зрозуміння процесів, які відбувались на різних етапах розвитку планети

- Залежність характеру відкладів від глибини басейну. Напрямок течії. Енергія потоку. Клімат. Фізико-географічні умови підчас акумуляції.

- Зовнішні особливості порід. Забарвлення порід. Вигладженість і відполірованість. Нерівності поверхні. Подряпини і борозни. Віспини і ямки. Частинки і уламки порід.
- Шкала Вентворта
- Літофаціальний аналіз. Шаруватість. Коса шаруватість. Коса шаруватість дельтового типу. Еолова коса шаруватість. Згідне і незгідне залягання. Симетрія і асиметрія ріплемарок. Зернистість і структура.
- Біофаціальный аналіз.
- Основні типи фацій. Відклади континентальних фацій. Елювіальні фації. Схилові фації. Обвальний тип колювіальних відкладів. Осипний тип колювіальних відкладів. Зсувний тип колювіальних відкладів.Соліфлюкційний тип колювіальних відкладів. Делювіальний тип силових відкладів .Змішані типи відкладів. Флювіальні фації. Пролювій. Болотні фації. Льодовикові фації. Флювіогляціальні фації Озернольодовикові фації. Озерні фації. Еолові (вітрові) фації. Відклади морських і перехідних фацій. Типово морські фації. Батіальна обстановка нагромадження осадів. Абісальна обстановка нагромадження осадів. Осади пелагічної області. Відклади перехідних фацій
- Основні типи формацій. Платформенні формації. Геосинклінальні формації. Фліш. Моласова формація. Перехідні формації. Червоноколірна формація. Соленосна формація. Вугленосна формація.

9

3

Зв'язок родовищ корисних копалин з геодинамікою середовища в минулому

- Основні аспекти формування родовищ корисних копалин

- Умови утворення родовищ з позиції геосинклінальної концепції.

- Умови утворення родовищ з позиції концепції мобілізму.

- Генетична класифікація родовищ корисних копалин.

- Умови утворення родовищ в корах вивітрювання.

- Особливості, передумови утворення і типи осадових родовищ.

- Практичне значення палеогеоморфологічних досліджень

- Роль древнього рельєфу у формуванні родовищ корисних копалин.

- Роль древнього рельєфу в утворенні родовищ руд екзогенного типу.

- Древній рельєф і його роль у формуванні розсипних родовищ корисних копалин.

- Похований рельєф та формування покладів нафти і газу.

- Палеогеоморфологічні умови формування родовищ бурого і кам’яного вугілля та торфу.

- Древній рельєф і формування родовищ фосфоритів, глин, пісків.

- Похований рельєф і підземні води.9


7. Поточне тестування (без звітності)
8. Методичне забезпечення


 1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (усі лекції у формі мультимедійної презентації в Power Point), на плитах СD – для студентів

 2. Опорні конспекти у формі роздрукованої мультимедійної презентації з курсу «Палеодинаміка рельєфу»

 3. Комп’ютерний варіант навчального посібника Сіренко І.М. Іваника М.Р.«Палеогеоморфологія», книжкове видання якого планується в 2011 році.

 4. Письмові тести до кожного модуля.9. Рекомендована література


 1. Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. «Обрії» Київ, 2003. – с. 378

 2. Белоусов, В.В. Основы геотектоники: монография. - М.: Недра, 1989. 123 с.

 3. Богданов А.А. Тектоника платформ и складчатых областей.- М.: Наука, 1976. 340с.

 4. Войткевич, Г.В. Основы происхождения Земли: учеб. для вузов/ Г.В.Войткевич, - М.: Недра, 1988. – 190 с.

 5. Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита. – К.: Наукова думка, 1966- с.120

 6. Габдуллин Р.Р. Историческая геология, книга 1 Учебник – М.: Изд-во МГУ, 2005.- 246 с

 7. Галицкий В.И. Основы палеогеоморфологии.- К.:Наукова думка, 1980- с. 220

 8. Герасимов И.П. Три главных цикла в истории геоморфологического этапа развития Земли// геоморфология , 1970 №1 с 19-27

 9. Герасимов И.П. Новые пути в геоморфологии и палеогеографи. – М.: Наука, 1976 – с. 400

 10. Герасимов И.П. Мещеряков Ю.А. Геоморфологический этап в развитии земли.// Изв АН СССР, сер геогр., 1964 №6 с 3 – 12

 11. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней.- М.:МИРОС, 1999

 12. Зоненштайн Л.П. , Кузьмин Н,И. Палеогеодинамика. - М.:Наука, 1993.193 с

 13. Історична геологія. Клюшников М.М. Онищенко О.М. Вища школа, 1975 – с. 205

 14. Короновский Н.В. Геология/ Н.В. Короновский, Н.Я. Ясаманов. – М. : Академия, 2003 - с. 467

 15. Лобковский Л.И. Никишин А.М.,Хаин В.Е. Современные проблемы геотектонки и геодинамики. - Москва, Научный мир 2004 – 612 с

 16. Лобковский Л.И., Котелкин В.Д. Геодинамика мантийных плюмов, их взаимодействие с астеносферой и литосферой и поверхностное проявление в рифто- и траппообразовании / Общие вопросы тектоники. Тектоника России. – М.: ГЕОС, 2000. – С. 304-308.

 17. Лобковский Л.И. Никишин А.М. Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. – Москва, Научный мир, 2004 . 612с

 18. Международный стратиграфический справочник: Сокращенная версия.-М.:ГЕОС,2002.-38с.

 19. Минору Озима История Земли. – М.: Знание, 1983, 320с

 20. Монин А.С. История Земли. - Л.:1977. 228с

 21. Никишин А.М. Тектонические обстановки. Внутриплитные и окраинноплитные процессы. - М.: МГУ, 2002. 366 с.

 22. Никишин А.М. Якубчук А.С.Модель глобальной тектоники – взаимодействие плит и плюмов//Бюл. МОИП. Отд. Геол.2002 с 3-18

 23. Оллиер К. Тектоника и рельеф. - М:Недра, 1984. 458с

 24. Р


  ид Г., Уотсон Дж. История Земли. Ранние стадии истории земли. Недра, Ленинград, 1981 - с.210

 25. Пущаровский Ю.М. Глубины Земли: строение и тектоника мантии // Природа. 2001. №3. С.13-15.

 26. Резанов И.А. Эволюция представлений о земной коре: монография. - М.: Наука, 2002. – 190 с.

 27. Свиточ А.А., Сорохтин О.Г. Ушаков С.А. Палеогеография. - Москва, Академия 2004. 448с.

 28. Сергеев, М.Б. Планета Земля: / М.Б.Сергеев. - М.: Знание, 2000. – 47 с.

 29. Сорохтин, О.Г. Глобальная эволюция Земли: монография / О.Г.Сорохтин, С.А. Ушаков. -М.:МГУ,1991. – 179 с.

 30. Сорохтин О.Г. Ушаков С.А. Развитие Земли. - М:Изд-во МГУ, 2002 .560с

 31. Торнес Дж., Брунсден Д. Геоморфология и время. Перев. с англ.. – М.: Недра 1981 – с 270

 32. Унксов В.А. Тектоника плит. – Л.: Недра, 1981. 288с

 33. Хаин, В.Е. Общая геотектоника -: учеб.-метод. пособие / В.Е.Хаин. - М.: Недра, 1985. – 114 с.

 34. Хаин, В.Е., Историческая геология: учеб. Для вузов / В.Е.Хаин, Н.В Короновский., Н.А Ясаманов. - М.: МГУ, 1997. -307 с.

 35. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. - М.: МГУ, 1995. 476с.

 36. Хаин, В.Е. Силы, создавшие неповторимый облик нашей планеты / В.Е.Хаин // Соросовский Образовательный Журнал. - 1998. - № 11. – С.3-7.

 37. Хаин В.Е. Крупномасштабная цикличность, ее возможные причины. В кн. Фундаментальные проблемы общей тектоники. (ред. Ю.М. Пущаровский). -М.: Научный мир. 2001. С.403-424.

 38. В.Е.Хаин Cовременная геодинамика: достижения и проблемы Природа. 2002. №1. С.18-26.

 39. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. – М.: Научный мир, 2001. – 606с

 40. Шейдеггер А.Е. Основы геодинамики: Пер с англ. – М.:Недра, 1987. с. 384

 41. Чумаков, Н.М. Оледенения в геологической истории. Климаты Земли в геологическом прошлом: монография . – М.: Наука, 1987 - 118 с.

 42. Mizerski W. Geologia regionalna kontynentow. - Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 c 303

 43. Steven M. Stanley Historia Ziemi. - Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2002. 997с.

 44. Tjeeerd H. van Andel Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi. – PWN. Warszawa, 2001.405с


Примітка: У випадку відсутності літератури в бібліотеці – є можливість ознайомитись з потрібною позицією у викладача курсу.
Склала доцент Сіренко І.М.