asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

тверджую:

перший проректор Стадник Г.В.

«___»________________ 2007р.
Г.І.Благодарна, К.Б.Сорокіна, М.В.Дегтяр
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА

Робоча програма навчальної дисципліни

«СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ»

Модуль 1. Гідротехнічні та водозабірні споруди

Модуль 2. Водопровідні мережі та споруди

Модуль 3. Очисні споруди водопостачання
(для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)


Харків – ХНАМГ – 2013

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 1. Гідротехнічні та водозабірні споруди. Модуль 2. Водопровідні мережі та споруди. Модуль 3. Очисні споруди водопостачання (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; укл.: Г.І.Благодарна, К.Б.Сорокіна, М.В.Дегтяр. – Х.: ХНАМГ, 2013.

Укладачі: Г.І.Благодарна

К.Б.Сорокіна

М.В.Дегтяр


Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: проф. С.С.Душкін


Затверджено на засіданні кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод (протокол № 1 від 29.08.2012 р.)