asyan.org
добавить свой файл
1

Робота з профілактики правопорушень у 8 класіСьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Стан розвитку суспільства, який існує на сьогодні, свідчить про наявність значних диспропорцій між системою освіти і реальними умовами життя. Причому, слід зазначити, що правопорушення серед молоді не тільки зростають швидкими темпами, але й суттєво змінюється їх структура. В зв’язку з чим Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року. Відповідне розпорядження № 1209-р датоване 30 листопада 2011 року.


Метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов учинення злочинів, захист інтересів людини, суспільства і держави від протиправних посягань.

Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить шкільній психологічній службі, яка функціонує і в нашій школі .

Мої учні зараз навчаються у 8 класі. Що сьогодні робиться в цьому плані ,зокрема мною як класним керівником ?

Перш за все,я продовжую вивчати своїх вихованців, знайомлюсь з їх родинами, умовами проживання та зайнятістю в позаурочний час.

Формування особистості всіх учнів проходило в позитивному середовищі. У них переважають позитивні потреби в соціальному спілкуванні, спостерігаються здебільшого соціально корисні інтереси. Звички до безцільного проведення часу майже не виражені. Для них характерними є попередня морально- позитивна поведінка,переважно середня якість діяльності мислення й самоорганізації, сумлінне ставлення до навчання, відносно висока працездатність. Вони всі – члени колективу класу, не ізольовані. Але моральний розвиток різний. Тому я вважаю, в роботі з такими підлітками дуже важливим є особистісно-орієнтований підхід. Як свідчить практика, його ефективність залежить безпосередньо від врахування найважливіших типологічних особливостей, властивих цій категорії учнів . Особистісно-орієнтований підхід до таких учнів виступає не тільки і не стільки як система методів роботи з підлітками, а як головний засіб консолідації й втілення різних виховних принципів у життя. Він допомагає учням покращити самооцінку, підняти свій соціальний статус, знайти шляхи особистого зростання.

Метою особистісно-орієнтованого управління профілактичною діяльністю є: постійне моделювання умов виховання на основі створення ситуації успіху, завдяки яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації та самореалізації; залучення учасників навчально-виховного процесу до колективного управління профілактичною роботою та самоуправління на відповідних рівнях, що передбачає відповідальність за результати та наслідки власної діяльності.

Осмислюючи зміст виховної роботи в класі, вважаю за необхідне йти не шляхом заборон, а формувати своє негативне ставлення учнів до негативних явищ: пропуски уроків без поважних причин,токсикоманію і наркоманію, проституцію, азартні ігри, рекет тощо. На заваді поширенню паління, вживанню алкоголю і наркотиків може стати вироблене у школярів розуміння їх шкідливості для власного здоров’я і трудової діяльності, несхильність до аморальних вчинків, повага до себе та інших, бажання стати особистістю, тощо.

Величезне значення при корекції девіантної поведінки має, перш за все, розрахунок об’єму та послідовність скрупульозно підібраних виховних впливів шляхом систематичного вправляння, тренування, що ефективно впливає на всі складові рівні особистості (фізичний, інтелектуальний, соціальний).Я звертаю увагу своїх вихованців на форми виховної роботи, які дозволяли б кожному учню самовиразитись, - конкурси, змагання, олімпіади, вікторини тощо. Це дозволить школярам займатись улюбленою справою, спонукатиме їх до творчості, привчатиме до розумного використання вільного часу.

Так, учні 8 класу приймали активну участь у всіх виховних заходах, що поводилися у школі,зокрема у конкурсі композицій: «Осінні фантазії», «Зимовий букет», де посіли призові місця, випустили плакати до Дня партизанської слави, Дня вчителя,Дня перемоги, стіннівки та фотогазети-поздоровлення до Дня Захисників Вітчизни та Дня 8 Березня, цикл малюнків до Дня космонавтики, Дня Землі, Дня води, Дзвони Чорнобиля. Шевченко Д.,Шульга В. та Чеберяко А. посіли призові місця в II етапі Всеукраїнських олімпіад,Чеберяко А. став призером III етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики,Бадалов А.,Шульга В., Зуєв К,Дубина О.,Топал М. зайняли призові місця в районних та обласних змаганнях з бігу, спортивної боротьби та дзюдо. Учні брали активну участь у всіх виховних заходах, що поводилися у школі.

У виховній роботі, пов’язаній з профілактикою правопорушень, особливе місце займає правове виховання , яке зводиться до ознайомлення учнів з основними положеннями кримінального права, виховання у школярів поваги до тих, хто стоїть на охороні закону, дається морально – правова оцінка негативним вчинкам, розкривається невідворотність відповідальності за скоєне.

Таким чином, мною, як класним керівником проводиться значна профілактична робота з профілактики правопорушень. Це, зокрема:

 1. Створення соціального паспорту класу; організація відповідної психокорекційної роботи з проблемними учнями.

 2. Індивідуальна робота з батьками проблемних учнів.

 3. Спільні бесіди з батьками та проблемними учнями.

 4. Проведення виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги.

 5. Консультативна робота з учнями, батьками, вчителями, прийняття мір по залученню учнів до навчання .

 6. Формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю.

 7. Формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів.

 8. Прищеплення навичок правосвідомої поведінки.

 9. Виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень.

 10. Формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб

 11. Співробітництво з шкільною психологічною службою з метою проведення психологічної діагностики учнів, щоб виявити наявність схильності до правопорушень.

 12. Співробітництво з центрами соціальних служб для молоді.

 13. Проведення циклу бесід по профілактиці алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.

 14. Практикувати написання подяк батькам за хороше виховання дітей.

 15. Постійний контроль учнів, що пропускають уроки без поважних причин

 16. Робота з об’єднанням класних керівників школи: (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх і т. д.

 17. Залучення до участі учнів в шкільних та позашкільних гуртках ,проведені виховних годин,інформаційних хвилинок, повідомлень для товаришів на морально-етичну тематику.