asyan.org
добавить свой файл
1
Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного товариства (відкритого акціонерного товариства, закритого акціонерного товариства)
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.

Необхідні документи від засновників фізичних осіб:

- копії паспортів засновників;

- копії ідентифікаційних номерів засновників;

- копії паспортів директора і бухгалтера;

- копії ідентифікаційних номерів директора і бухгалтера.

Необхідні документи від засновників юридичних осіб:

- копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально;

- копія статутних документів (копія Статуту, протоколу);

- копія довідки статистики;

- виписка з реєстру про реєстрацію компанії засновника за кордоном, перекладена українською мовою і апостилізована (у разі, коли засновником виступає нерезидент).

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1. Прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5. Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6. Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

7. Оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

8. Затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження Статуту товариства, а також прийняття інших рішень, а саме:

-  про заснування товариства;

- про затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

- про затвердження Статуту товариства;

- про утворення органів товариства  (Правління, Наглядова рада, Ревізійна комісія);

- про уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

- про обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

- про вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

9. Реєстрація товариства та його Статуту в органах державної реєстрації.

Державному реєстратору необхідно подати:

-    заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма №1);

-    примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення акціонерного товариства;

-    два примірники Статуту акціонерного товариства;

-    документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-    довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи;

-    документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного капіталу  акціонерного товариства;

-    інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб;

-    у разі державної реєстрації акціонерного товариства, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, додатково подаються легалізовані документи про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження.

10. Подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

11. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

12. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

13. Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

14. Отримання довідки статистики про присвоєння кодів КВЕД;

15. Взяття на облік в ДПІ і отримання довідки по формі 4-ОПП;

16. Отримання дозволу та виготовлення печатки ПП;

17. Взяття на облік в Пенсійному фонді;

18. Взяття на облік в Фонді обов‘язкового соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;

19. Взяття на облік в Фонді обов‘язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

20. Взяття на облік в Центрі зайнятості;

21. Відкриття розрахункового рахунку в банку;

22. Взяття на облік в якості платника ПДВ або єдиного податку.