asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

Рецензія

на наукову статтю

_____________________________________________________________ (автор(и), прізвище та ініціали)

«_______________________________________________________»

(назва статті)

Актуальність теми статті обумовлена _____________________________

_________________________________________________________________

Автори рецензованої статті поставили перед собою та вдало вирішили цілий ряд актуальних наукових завдань, зокрема:_________________________________ ______________________________________________________________________.

До суттєвих здобутків автора(ів) можна віднести:_______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Наукові положення, які знайшли своє відображення в рецензованій статті, достатньо повно досліджені та обґрунтовані, про що свідчать її структурна побудова, логічність, завершеність, обґрунтованість наукових положень та висновків, грамотність та сучасний науковий стиль подачі матеріалу.

Тематика статті повністю відповідає специфіці журналу, вона оформлена відповідно до встановлених редакційною колегією вимог.

Стаття написана науковою мовою, в ній відсутні граматичні та стилістичні помилки.

В даній роботі немає відомостей, що суперечать Законам України „Про державну таємницю” від 21.01.1994 № 3855-ХІІ із змінами і доповненнями від 24.03.2004 р.

Розглянуті матеріали не містять відомостей, які включені до „Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України”, затвердженого наказом Голови Служби безпеки України 12.08.2005 № 440 із змінами і доповненнями від 12.10.2006 р.

В даній роботі немає відомостей, що включені до „Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави в системі Міністерства освіти і науки України”, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України 14.02.2002 р. № 5 ДСК.

Рецензована стаття не містить даних про неоформлені результати інтелектуальної творчої діяльності на об’єкти права інтелектуальної власності, визначені Цивільним кодексом України, 2004 р.

Виходячи з цього, рецензована стаття заслуговує схвальної оцінки та може бути рекомендована до друку у «Молодіжному науковому віснику Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки».
Посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали рецензента Підпис
УДК 336.71(477):339.924

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

В УКРАЇНІ

Іванов І.І., студент 4-го курсу, група ЕФ-09-1,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник Петров П.П.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри ________,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація

У статті досліджено найбільш загальні тенденції зміни у пріоритетах діяльності банків з іноземним капіталом в Україні під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 рр.; визначено специфіку розбіжностей між іноземними та вітчизняними банками з державним і приватним капіталом, проаналізовано специфіку реалізації різних форм реструктуризації іноземними банками в Україні під час кризи, окреслено стратегічні орієнтири діяльності банків з іноземним капіталом на ринку України.

Ключові слова: банківська система, банки з іноземним капіталом, реструктуризація, кредитно-інвестиційний портфель, банківські мережі.
Постановка проблеми. Розвиток банківської системи України тісно пов’язаний з інтеграційними процесами, що відбуваються у світовій економіці, тому проблеми доступу іноземного капіталу та його впливу на діяльність вітчизняних банків і економічну безпеку держави в цілому набувають особливої актуальності. Про важливість оцінки процесу залучення іноземного капіталу у контексті проблеми підвищення капіталізації банківської системи України свідчить досвід ряду країн Центральної та Східної Європи, для яких активна експансія іноземного капіталу в банківський сектор розпочалася ще в середині 1990-х pp.

…….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості виходу іноземного капіталу на банківський ринок України вже досліджені багатьма вітчизняними економістами та фахівцями. Вагомий внесок у розвиток даної наукової проблематики зробили О. Кірєєв [1], С. М. Козьменко [2], Ф. І. Шпиг [3], В. Матвієнко [3], В. Геєць [4], … та інші. …

Невирішені частини досліджуваної проблеми. Однак, враховуючи поглиблену теоретичну розробленість у сфері іноземного капіталу та іноземного інвестування, невирішеним залишається питання…..Метою статті є дослідження найбільш загальних тенденцій зміни у пріоритетах діяльності банків з іноземним капіталом в Україні під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 рр.

Виклад основного матеріалу. Закордонні материнські банки та фінансові організації під час кризи останніх років продемонстрували стратегічний інтерес до українського банківського сектора….

…..

Таблиця 1. Динаміка розвитку банківських мереж в Україні [2, 3]

Банк

Кількість структурних підрозділів

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Ощадбанк

6157

6084

7317

Приватбанк


Райффайзен Банк АвальСкорочення витрат іноземних банків протягом кризи відбувалось і за рахунок мінімізації фонду заробітної плати….
Pиcунок 1. Динaмiкa відношення приросту oбcягiв кpeдитiв, нaдaниx резидентам, до бopгoвиx цiнниx пaпepiв, eмiтoвaниx peзидeнтaми Євpoпeйcькoгo Сoюзу, пpoтягoм 2003-2011 pp. [3, 4]
Однак слід визнати і той факт, що ключова зацікавленість іноземних банків полягає….

….
, (1)

дe

Capi – кaпiтaлiзoвaнa вapтicть aкцiй i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi;

DSi – зaгaльнa cумa бopгoвиx цiнниx пaпepiв, eмiтoвaниx i-тим пiдпpиємcтвoм гaлузi;

Eqi – зaгaльнa cумa влacнoгo кaпiтaлу i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi;

DCi – зaгaльнa cумa зaлучeнoгo кaпiтaлу i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi.
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує аналіз співвідношення….Висновки. Тривалий час на законодавчому рівні відбувалися дискусії з приводу доцільності відкриття національного фінансового ринку для філій іноземних банків. Але процес структурної трансформації банківської системи…..
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(в порядку посилання по тексту)

  1. Боярко, І. М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – C. 90-100.

  2. Гриценко, Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 148-155.

….
Аннотация

Захожий В.П. Влияние мирового финансового кризиса на деятельность банков с иностранным капиталом в Украине.

В статье исследованы наиболее общин тенденции изменений приоритетов деятельности банков с иностранным капиталом в Украине под влиянием мирового фінансового кризиса 2008-2009 гг., определена специфика различий между банками с государственным и частным капиталом, проанализировано специфику реализации различных форм реструктуризации иностранными банками в Украине во время кризиса, очерчены стратегические ориентиры деятельности банков с иностранным капиталом на рынке Украины.

Ключевые слова: банковская система, банки с иностранным капиталом, реструктуризация, кредитно-инвестиционный портфель, банковские сети.
Summary

Zakhozhiy V.P. The impact of the world financial crisis on activities of banks with foreign capital in Ukraine.

In this article were researched the most general trends in the priorities of the banks with foreign capital in Ukraine under the influence of the global financial crisis in 2008–2009. The author also identified specific differences between foreign and domestic banks with public and private capital, analyzed the specifics of various forms of restructuring of foreign banks in Ukraine during the crisis and outlined the strategic goals of the banks with foreign capital in Ukraine.

Key words: Bank system, foreign banks, restructuring, loan and investment portfolio, bank network.

Приклади оформлення бібліографічного опису
Книга одного автора:

Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством: Теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] : монографія / Л. О. Лігоненко ; Мін–во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – [Б. м. : б. и.], 2001. – 580 с. – ISBN 966-7376-80-X.

Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К. : ЦНЛ, 2003. – 224 с. – ISBN 966-8253-33-7.
Книга авторського колективу у складі від двох до чотирьох осіб:

Лігоненко, Л. О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ковальчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський держ. торговельно-економ. ун-т. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156 с. – ISBN 966-7376-01-Х.

Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2001. – 208 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0.
Книга п’яти і більше авторів:

Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник [та ін.] ; ред. А. О. Єпіфанов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с. – ISBN 978-966-8958-13-7.
Книга видана без автора:

Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Мін–во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966-574-671-5.
Словники, довідники:

Україна у цифрах у 2008 році [Текст] : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2142-81-5.

Большой экономический словарь. 25 000 терминов [Текст] / ред. А. Н. Азрилиян. – 6-е изд., доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. – ISBN 5-89378-012-4.
Багатотомні видання:

Основы финансового менеджмента : В 2 т. Т. 1 [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 966-521-140-4.
Законодавчі та нормативні документи:

Закон України про пенсійне забеспечення [Текст] : офіційне видання / Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 56 с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-27-7.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. від № 14 [Електронний ресурс] / Правові системи НАУ. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0014665-06 – 29.09.2011. – Назва з екрану.
Дисертації, автореферати:

Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва [Текст] : дис. канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – гроші, фінанси і кредит / О. Л. Пластун ; Держ. вищий навчальний заклад “УАБС НБУ”. – Суми : [ Б. В. ], 2007. – 250 с.

Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України [Текст] : автореф. дис. канд. економ. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / П. В. Матвієнко ; Київський нац. економічний ун-т. – К. : [ Б. В. ], 2004. – 19 с.
Стаття з газети чи журналу:

Боярко, І. М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – C. 90-100.

Гриценко, Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 148-155.
Складова частина книги:

Школьник, І. О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку [Текст] / І. О. Школьник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. : Т.1. – C. 106-108.
Електронні ресурси:

Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре : практическое руководство для органов государственной власти / Джеффри Делмон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/publication/Jeff%20Delmon_PPP_ russian.pdf. – 25.02.2012. – Назва з екрану.