asyan.org
добавить свой файл
1
Рекомендовані

завдання для проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

8 клас
І. Є речовини: ферум(III) гідроксид, хлоридна кислота, кальцій оксид, магній, вода. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких з цих речовин і продуктів їх взаємодії можна отримати 3 простих і 7 складних речовин.

ІІ. Добова потреба людини в йонах Натрію (Na+) – до 15г. Основним джерелом забезпечення організму цим мікроелементом є кухонна сіль. Скільки чайних ложок солі має з’їсти людина за добу ( 1 ч. л. – 10г), щоб забезпечити свій організм необхідною кількістю натрій-іонів, не враховуючи отримання цих йонів з іншими продуктами харчування.

ІІІ. Визначте масу цинк фосфіду, яка містить стільки ж Цинку, скільки його є в суміші, що складається з 0,4 моль цинк ортофосфату та 0,15 моль цинк гідрогенортофосфату.

ІV. Газова суміш складається з двох оксидів А і В, масова частка Оксигену в яких відповідно становить 57,14% та 53,33%. Відносні молекулярні маси цих оксидів дорівнюють відповідно 28 і 30, а відносна густина газової суміші за повітрям становить 1,0. Визначте оксиди та обчисліть об’ємні частки газів у суміші.

V. При розчиненні 152,8г сплаву міді, заліза та магнію у хлоридній кислоті утворилось 38,08 л (н. у.) газу та 96г нерозчинного залишку. Визначте масові частки металів (%) у вихідній суміші.


Рекомендовані

завдання для проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
9 клас
І. Чотиривалентний елемент масою 1г приєднує 0,27 г кисню. Обчисліть атомну масу металічного елемента та напишіть його електронну формулу. На основі останньої поясніть,чому йому притаманна валентність (ІV). Які ще ступені окиснення характерні для цього елемента?

ІІ. Природний Магній складається з трьох ізотопів: 24Mg, 25Mg і третього ізотопу з невідомим масовим числом. Мольні частки перших двох нуклідів відповідно становлять 78,6% та 10,11%. Визначте масове число третього ізотопу. Відносну атомну масу природного Магнію округліть до третього знака. Обчисліть об’єм, який припадає на третій ізотоп в одному молі природного Магнію. Поясніть, чим відрізняються між собою ізотопи?

ІІІ. У разі виразки шлунка в деяких випадках як протизапальний засіб призначають 0,06% ( за масою) розчин арґентум нітрату. Яку масу розчину арґентум нітрату необхідно випити для нейтралізації надлишку хлоридної кислоти в шлунковому соку, якщо концентрація зросла 0,5% (норма) до 0,505%. Маса шлункового соку – 1,5 кг.

ІV. Визначити масу кристалогідрату барій хлориду BaCl2 ·2Н2O, що викристалізується внаслідок охолодження 794г насиченого при 100°С розчину барій хлориду до 10°С, якщо розчинність барій хлориду за вказаних температур відповідно становить 58,8 і 33,7г на 100г води.

V. Оксид, який утворюється при спалюванні металу X у кисні, містить 72,4% металічного елемента. Ця сполука повністю розчиняється в хлоридній кислоті з утворенням двох солей. Після пропускання хлору крізь розчин солей у ньому виявляється тільки одна сіль. Визначте метал, формули оксиду та солей, які містяться в розчинах. Наведіть рівняння всіх зазначених реакцій.

Рекомендовані

завдання для проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
10 клас
І. Три хімічних елементи – А,Б,В утворюють між собою сполуки, які взаємодіють відповідно до схем:
1) В2 + Б2 = 2ВБ (електричний розряд);

2) 2ВБ + Б2 = 2ВБ2;

3) 3ВБ2 + А2Б = 2АВБ3 + ВБ;

4) 4АВБ3 = 4ВБ2 + Б2 + 2А2Б (нагрівання);

5) В2 + 3А2 ↔ 2ВА3 (каталізатор, тиск, температура);

6) 2А2 + Б2 = 2А2Б;

7) 4ВА3 + 3Б2 = 2В2 + 6А2Б.

Визначте елементи А, Б, і В. Наведіть рівняння реакцій до відповідних схем.

ІІ. При спалюванні 19,4г сульфіду двовалентного металу використали 6,72 л кисню. Отриманий газ окиснили в присутності каталізатора, а продукт реакції розчинили у воді. Сульфід якого металу було спалено і скільки грам 20% розчину калій гідроксиду потрібно використати для повної нейтралізації утвореної кислоти?

ІІІ. Елемент утворює два хлориди, у яких виявляє ступені окиснення +2 і +3. Масові частки Хлору в цих солях відносяться як 1,172 : 1. Визначте елемент і напишіть формули хлоридів.

ІV. Суміш водню об’ємом 2,8 л і азоту об’ємом 2,8 л пропустили над каталізатором. Для нейтралізації добутого амоніаку взяли розчин хлоридної кислоти об’ємом 24 мл з масовою часткою кислоти 8% і густиною 1,04 г/мл. Обчислити об’ємні частки компонентів суміші після реакції.

V. Йонна сполука утворена чотирма елементами. Масова частка елемента А в ній становить 17,09%, елемента Б -26,5%, а Оксигену – 54,7%. У формулі сполуки міститься 4 атоми елемента Г (це четвертий елемент).

1) Визначте елементи А, Б і Г.

2) Виведіть формулу сполуки і запишіть назву. Вкажіть її використання.


Рекомендовані

завдання для проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
11 клас
І. При повному згорянні невідомого вуглеводню масою 3,5 г (відносна густина за воднем дорівнює 28) виділився вуглекислий газ об’ємом 5,6 л. Визначте формулу вуглеводню. Напишіть структурні формули всіх можливих його ізомерів.

ІІ. Яку масу технічного кальцій карбіду, в якому масова частка кальцій карбіду становить 80%, необхідно взяти для добування такої кількості ацетилену, скільки його утвориться в результаті термічного розкладу метану, добутого з алюміній карбіду масою 36 кг.

ІІІ. Обчислити масу кристалогідрату Cr2(SО4)3 ·18Н2O і розчину з масовою часткою Cr2(SО4)3 0,15, які слід взяти для приготування розчину масою 795г з масовою часткою хром (ІІІ) сульфату 0,2.

ІV. Газова суміш складається із СО, СО2 і СН4. При пропусканні цієї суміші об’ємом 100,8 мл через розчин їдкого натру об’єм її зменшився на 44,8мл, а на спалювання залишку витраченого кисню об’ємом 39,2 мл. Визначити об’ємну частку газів у вихідній суміші.

V. Константа рівноваги H2+I2=2HI за 400°С становить 40. Розрахуйте ступінь перетворення водню та йоду в гідроген йодид (в об’ємних %), якщо концентрації вихідних речовин однакові й дорівнюють 0,01моль/л.