asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Рекомендації

щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка

у вищих навчальних закладах України

(розроблені робочою групою створеною наказом МОН України від 30.04.2010 р. за №275)
І. Загальні положення
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС щодо оформлення і видачі Додатка до диплома європейського зразка (далі - Додаток).

Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток є дійсним лише з дипломом про вищу освіту.

Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Виготовлення та видача даного документа здійснюються у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки.
ІІ. Структура Додатка
Додаток заповнюється за структурою, розробленою Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа та розміщується в рамці у верхньому полі, з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту.

Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки України.

<Емблема/логотип вищого навчального закладу>

<Назва вищого навчального закладу>

Ukraine <назва країни>
Додаток до диплома

DIPLOMA SUPPLEMENT
Диплом серія №
Diploma series No


Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершеного особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах. Якщо інформація не надається, слід зазначити причину її відсутності.

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

1 ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Прізвище/

Family name(s);

1.2 Ім’я та по батькові/

Given name(s);

1.3 Дата народження (число/місяць/рік)/

Date of birth (day/month/year);

1.4 Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є)/

Student identification number or code (if available);
2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language);

2.2 Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/

Main field(s) of study for the qualification;

2.3 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію/

Name and status of awarding institution (in original language);
2.4 Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3) /

Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language);

2.5 Мова(и) навчання/ екзаменів /

Language(s) of instruction/examination;
3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Рівень кваліфікації/

Level of qualification;

3.2 Офіційна тривалість програми/

Official length of programme;

3.3 Вимоги до вступу/

Access requirements(s);
4 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1 Форма навчання/

Mode of study;

4.2 Вимоги програми/

Programme requirements;

4.3 Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити; (якщо ця інформація міститься в офіційній академічній довідці, її потрібно навести тут)/

Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits

obtained; (if this information is available on an official transcript this should be used here)

4.4 Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок/

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance;
4.5 Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/

Overall classification of the qualification (in original language);следующая страница >>