asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

12. Удосконалення податкового законодавства та спрощення системи валютного регулювання
Інвестиційна привабливість країни загалом залежить від багатьох чинників – від політичного середовища, інвестиційної політики, приватизаційної та інформаційної політики – до впливу податкової політики та системи валютного регулювання.

Важливою складовою частиною державної політики, спрямованої на підвищення конкурентоздатності фондового ринку України і зменшення додаткових втрат інвесторів, мають бути податкове стимулювання розвитку інфраструктури фондового ринку, професійної діяльності суб»єктів ринку, операцій з цінними паперами і доходів по них та сприятливий режим системи валютного регулювання.

У процесі подальшої розбудови ринку цінних паперів України сприятлива державна політика щодо оподаткування та валютного регулювання на фондовому ринку має створити умови як для національних інвесторів (у тому числі населення), так і іноземних щодо інвестування в національну економіку через механізми фондового ринку.

З метою податкового стимулювання розвитку фондового ринку України передбачається:

включення для цілей оподаткування до складу витрат платника податку – інвестора сум сплаченого на користь емітента акцій (корпоративних прав) емісійного доходу;

звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів, які нараховуються юридичними особами – резидентами;

встановлення єдиних підходів до оподаткування інвестиційних доходів громадян (за ставкою 5%), отриманих за різними інвестиційними операціями;

встановлення норми, згідно з якою безповоротною фінансовою допомогою вважатиметься сума перевищення грошової оцінки (оціночної вартості) цінних паперів над їх номінальною вартістю у разі внесення емісійних цінних паперів, що не пройшли процедуру лістингу (крім акцій приватного або закритого акціонерного товариства), до статутного фонду підприємства;

скасування оподаткування операцій по купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку (відрахування до пенсійного фонду) як непрямого податку, який є перешкодою при репатріації доходів від іноземних інвестицій та який стримує розвиток ринку цінних паперів;

звільнення від оподаткування курсових різниць , які виникають у платника податку – підприємства при перерахуванні в національну валюту отриманих іноземних інвестицій, що надходять в Україну в іноземній валюті;

встановлення норми щодо включення до валового доходу платника податку суми перевищення вартості матеріальних та нематеріальних активів, цінних паперів, що надходять платнику у вигляді інвестицій (крім емісійного доходу), над їх звичайною ціною;

встановлення норми щодо ведення податкового обліку фінансових результатів за операціями з цінними паперами окремо у розрізі кожного окремого випуску емісійних цінних паперів та кожного окремого неемісійного цінного паперу і деривативу;

встановлення норми, відповідно до якої перевищення вартості внесків засновників - фізичних осіб до статутних фондів юридичних осіб понад його грошову оцінку (оціночну вартість), визначену відповідно до законодавства, вважатиметься доходом і підлягатиме оподаткуванню;

звільнення емісійного доходу від оподаткування при здійсненні емітентом первинного розміщення цінних паперів;

включення до складу емісійного доходу отриманих емітентом сум перевищення надходжень від повторного розміщення акцій власного випуску над ціною їх зворотного викупу як такого, що відноситься до складу операцій з власним капіталом;

звільнення від оподаткування майна та коштів, що надходять платнику податків – підприємству від інвесторів на виконання інвестиційних зобов’язань за договорами купівлі-продажу державних пакетів акцій.

звільнення від оподаткування діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

уточнення видів професійної діяльності на фондовому ринку, що не є об'єктом оподаткування (види професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства).

удосконалення порядку визначення податкових зобов’язань платника податку у зв’язку із застосуванням податкового кредиту по інвестиційних операціях з метою забезпечення повного відшкодування сум надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

звільнення емітента від сплати державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів, які розміщуються через організатора торгівлі;

звільнення емітента від сплати державного мита за реєстрацію проспекту емісії цінних паперів інститутами спільного інвестування, які здійснюють публічне розміщення цінних паперів ІСІ;

звільнення від оподаткування операцій інвесторів з конвертації (обміну) цінних паперів ІСІ, що перебувають під управлінням однієї компанії з управління активами;

обмеження податкової застави для забезпечення податкового боргу професійного учасника фондового ринку розміром подвійної суми такого боргу;

скасування порядку звернення стягнення за податковими зобов’язаннями банків та небанківських фінансових установ на кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою;

звільнення Державної комісії з цінних паперів від сплати судового збору.

З метою реалізації зазначених заходів необхідно внести зміни та доповнення до законодавства: про оподаткування прибутку підприємств; про податок на додану вартість; про державне мито; про збір на обов»язкове державне пенсійне страхування: про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами тощо.

З метою удосконалення та оптимізації режиму валютного регулювання операцій з цінними паперами в Україні передбачається:

спрощення порядку здійснення операцій з іноземною валютою інституційними інвесторами, з метою інвестування в іноземні цінні папери відповідно до законодавства України;

спрощення процедури розрахунків за договорами з цінними паперами українських емітентів, що включені до лістингу організаторів торгівлі, розрахунки за якими здійснюються за участю нерезидентів;

спрощення порядку здійснення торговцями цінних паперів валютних операцій з цінними паперами за участю нерезидентів, які виконуються на ринку цінних паперів через уповноважені банки, що мають статус валютного агента;

забезпечення реалізації положень законодавства щодо можливості інституційними інвесторами придбавати іноземні цінні папери, з урахуванням особливостей функціонування міжнародних ринків цінних паперів;

врегулювання порядку випуску та обігу валютних деривативів;

скасування чинних нормативно-правових актів Національного банку України про режим іноземного інвестування та запровадження нового кодифікованого положення про імпорт та експорт капіталу;

З метою реалізації зазначених заходів необхідно внести зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та нормативних актів Національного банку України.

З метою лібералізації валютних операцій, пов»язаних з обслуговуванням інвестиційного капіталу, необхідно прийняти Закон України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та відповідні нормативно-правові акти Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


<< предыдущая страница