asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

7. Прозорість ринку цінних паперів
Обов»язковою умовою ефективного функціонування ринку цінних паперів, успішного виконання на ньому інвестиційної та професійної діяльності є прозора система розкриття інформації про учасників фондового ринку. Всі учасники ринку мають потребу в точній і змістовній інформації про ситуації на ринку. Відомо, що фондовий ринок відображає нову інформацію, реакцію учасників ринку на цю інформацію й їхнє очікування майбутніх подій.

Система розкриття інформації на фондовому ринку надає мож­ливість інвесторам та іншим зацікавленим особам оцінювати ефек­тивність управління інвестиційними процесами, створює умови для добросовісної конкуренції між емітентами цінних паперів.

На фондовому ринку України є такі проблеми з розкриття інформації:

інвестиційна громадськість не завжди має повний доступ до необхідної інформації та не завжди вчасно її отримує;

учасники фондового ринку недостатньо розуміють важливість систематичної й комплексної публікації інформації, що призводить до дефіциту на ринку регулярної достовірної, повної й актуальної інформації;

національні положення (стандарти) фінансової звітності, які розроблені на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням національних умов України, містять значні відмінності від МСФЗ;

якість аудита публічної фінансової звітності емітентів потребує поліпшення.

З метою покращення інформаційної прозорості фондового ринку України передбачається:

практичного запровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису у діяльності та звітності учасників фондового ринку;

обов’язкового розкриття емітентами цінних паперів, що здійснили їх публічне розміщення, інформації про результати своєї діяльності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

посилення вимог до розкриття інформації емітентами, насамперед тими, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу або перебувають в обігу на фондових біржах;

посилення відповідальності емітентів цінних паперів за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації;

удосконалення законодавчого регулювання питань віднесення інформації до інсайдерської, визначення осіб, які вважаються інсайдерами, а також відповідальності за використання (розголошення) інсайдерської інформації.

Одночасно, для вироблення якісної системи розкриття інформації про учасників фондового ринку необхідна відповідна підтримка незалежних інформаційних і рейтингових агентств, засобів масової інформації, які виконують розкриття інформації.
8. Інтеграція національного ринку у міжнародні ринки капіталів
Фондовий ринок України за ступенем зрілості й ризиками належить до ринків, які перебувають на початкових стадіях формування й зростання.

Через суттєві валютні, цінові та кредитні ризики, притаманні фондовому рику України, інтерес іноземних інвесторів до операцій купівлі-продажу українських цінних паперів поступово зменшується (за 2006-2009 роки частка договорів за участю нерезидентів у загальній сумі договорів, що укладаються торговцями цінними паперами, скоротилась на 9,8%). Українському фондовому ринку доводиться конкурувати за обсяги інвестиційних ресурсів з іншими фондовими ринками, які розвиваються.

Підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку й цивілізована інтеграція з міжнародними ринками капіталу мають стати пріоритетами державної політики на фондовому ринку України. Мають бути забезпечені рівні можливості для учасників фондового ринку на умовах добросовісної конкуренції, сприятливіша державна політика регулювання й оподатковування, ніж в інших державах. У перспективі має відбуватися трансформація українських торговців цінними паперами в повнофункціональні, фінансово стійкі інвестиційні інститути, які надаватимуть своїм клієнтам ширший і якісніший спектр фінансових послуг і продуктів.

Фондовий ринок України має стати складовою частиною світового ринку фінансових ресурсів, надаючи іноземним інвесторам надійний механізм для здійснення портфельних інвестицій в економіку України.

З метою реалізації зазначеного необхідно забезпечити підвищення ефективності інфраструктури національного ринку капіталів та вирішення наступних завдань:

стикування і інтеграція вітчизняних торговельних та посттрейдингових систем з іноземними риками шляхом створення Центрального депозитарію та побудови ефективної системи розрахунків за участю Національного банку України та у відповідності до Директив ЄС;

гармонізація податкової складової вітчизняного ринку з міжнародними ринками капіталів;

координація дій Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Програма популяризації фондового ринку
За умови значного приросту вартості активів фінансових інститутів галузі спільного інвестування спостерігається скорочення приросту числа громадян, які здійснюють інвестиційну діяльність в цій галузі. Недостатній рівень залучення населення у фінансову сферу пояснюється зокрема низьким рівнем інформування та довіри до фінансових інструментів. Це призводить до того, що заощадження громадян здійснюються переважно у вигляді вкладів в іноземну валюту або на короткострокові депозити банків.

На сьогоднішній день інформація про питання розвитку фондового ринку і можливості їх використання для підвищення добробуту громадян не має системного характеру та призначена переважно для спеціалістів, які працюють на цих ринках, ніж для звичайних громадян. Населення недостатньо інформоване про створені законодавчі основи інвестування на фінансовому ринку та правову захищеність вкладів, що є обмежуючим фактором розвитку фондового ринку в умовах негативного досвіду, пов’язаного з діяльністю фінансових пірамід.

Основним результатом популяризації фондового ринку має стати зміна інвестиційної поведінки населення, підвищення рівня інформованості громадян про можливості інвестування грошових коштів на фондовому ринку, залучення заощаджень громадян на фондовий ринок, а також ефективна реалізація пенсійної реформи.

Для підвищення інформованості громадян про можливості та ризики інвестування на фондовому ринку передбачається реалізація таких заходів:

  • визначення цільової аудиторії з метою проведення заходів, спрямованих на залучення населення на фондовий ринок, а також розробка методичних рекомендацій щодо проведення заходів для кожної з цільових груп;

  • проведення аналізу на підставі анкетування з метою виявлення причин відсутності довіри широких верств населення до інструментів фондового ринку;

  • підготовка та реалізація заходів, спрямованих на широке інформування громадян про їх права та можливості на фондовому ринку для інвестування особистих заощаджень;

  • запровадження освітніх програм для керівників місцевих рад та державних адміністрацій, акціонерних товариств та потенційних емітентів;

  • запровадження освітніх програм для громадян та програм з підготовки, перепідготовки спеціалістів для підприємств;

  • запровадження для міноритарних акціонерів у засобах масової інформації освітніх та навчальних програм з питань законодавчого регулювання корпоративного управління, прав та обов’язків акціонерів;

  • підготовка спеціального популярного видання про функціонування фондового ринку ( абетка) та розповсюдження його через бібліотеки;

  • підготовка спеціальної Веб сторінки - порталу з питань фондового ринку (про роботу недержавних пенсійних фондів, як купити або продати цінний папір , як отримати дивіденди та інш.).

Для досягнення визначених цілей передбачається:

забезпечити удосконалення освітньо-професійних програм підготовки магістрів шляхом доповнення освітньо-професійних програм підготовки магістрів питаннями фондового ринку та корпоративного управління, управління активами інвестиційних фондів, управління державними корпоративними правами, системи пенсійного забезпечення;

забезпечити розробку програм, що визначатимуть цільову аудиторію з метою проведення заходів, спрямованих на залучення населення на фондовий ринок, а також розробку методичних рекомендацій щодо проведення заходів для кожної з цільових груп;

залучити до реалізації заходів технічну допомогу, а також СРО.
11. Сприяння розвитку та становлення національних інституційних інвесторів
Сприятливий інвестиційний клімат держави є об'єктивною передумовою ефективного розвитку як для економіки країни в цілому, так і для стабільної діяльності інвесторів. З урахуванням необхідності опрацювання секторального підходу до визначення пріоритетних напрямків удосконалення діяльності суб'єктів фондового ринку України, особливої уваги заслуговує удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності інститутів спільного інвестування.

Переваги діяльності інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами мають бути посилені через підвищення якості правового регулювання їх діяльності. Основною метою змін законодавчих вимог функціонування інститутів спільного інвестування, насамперед, має стати вдосконалення механізмів захисту прав їх інвесторів та підвищення питомої ваги акумульованих інститутами спільного інвестування коштів у економіці країни в цілому.

Очікуваними результатами вдосконалення діяльності інститутів спільного інвестування мають стати:

підвищення ефективності захисту прав інвесторів інститутів спільного інвестування;

підвищення якості контролю та нагляду за діяльністю інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами;

збільшення обсягів залучення вільних фінансових ресурсів;

підвищення ефективності перерозподілу залучених інститутами спільного інвестування коштів;

підвищення ролі інноваційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів спільного інвестування, серед загального обсягу джерел отримання прибутків;

підвищення конкурентоспроможності інститутів спільного інвестування у порівнянні із традиційними інструментами інвестування;

забезпечення стабільності зростання попиту на інвестиційні послуги інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами;

підвищення обізнаності інвесторів про діяльність інститутів спільного інвестування, їх переваги та особливості.

Основними принципами для удосконалення діяльності інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами та, відповідно, захисту прав їх інвесторів є:

- системність внесення змін до законів України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- внесення законодавчих змін із дотриманням максимальної зрозумілості вимог та неможливості їх подвійного трактування;

- внесення законодавчих змін з урахуванням необхідності попередження конфліктів інтересів як між учасниками інститутів спільного інвестування, так і між компаніями з управління активами та інвесторами, кошти яких залучені інститутами спільного інвестування.

З метою забезпечення подальшого розвитку інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами передбачається здійснити заходи щодо:

запровадження нових та удосконалення існуючих механізмів та передумов нарощення обсягів діяльності інститутів спільного інвестування;

удосконалення змісту інвестиційної діяльності венчурних фондів;

запровадження та удосконалення механізмів управління компаніями з управління активами інвестиційно-страховими фондами, іпотечним покриттям;

удосконалення вимог до звітності інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами, в тому числі у частині введення у користування електронного підпису, уніфікації вимог стосовно розкриття інформації, яка може вважатися інсайдерською;

встановлення рівних умов оподаткування доходів власників цінних паперів інститутів спільного інвестування та користувачів послуг банківських установ;

запровадження механізмів гарантування вкладів фізичних осіб - учасників пайових інвестиційних фондів та акціонерів корпоративних інвестиційних фондів;

законодавче закріплення права надання компаніями з управління активами інвестиційних консультацій, зокрема розгляд питання про запровадження інституту «інвестиційного радника»;

опрацювання комплексних роз'яснювальних та навчальних заходів щодо діяльності інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами для різних цільових аудиторій.

Для реалізації зазначених заходів першочерговими завданнями є:

- внесення змін до законодавства, що регулює діяльність зі спільного інвестування, в частині порядку використання інститутами спільного інвестування коштів спільного інвестування, в тому числі в частині удосконалення вимог до диверсифікації активів пайових та корпоративних інвестиційних фондів з використанням похідних цінних паперів, неемісійних цінних паперів та операцій РЕПО;

- зменшення законодавчого навантаження на процес реалізації інноваційно-інвестиційних проектів за рахунок коштів спільного інвестування;

- розробка та введення в дію регуляторних актів, які мають регулювати порядок здійснення компаніями з управління активами управління іпотечним покриттям;

- внесення змін до законів України, які регулюють діяльність з надання фінансових послуг, в частині встановлення вимог до порядку надання в управління компаніям з управління активами коштів страхових фондів;

- розробка нормативно-правових актів щодо унеможливлення протиправного використання інсайдерської інформації;

- розробка законодавчих вимог стосовно протидії маніпулюванню вартістю цінних паперів інститутів спільного інвестування;

- перегляд та уніфікація вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів, які регулюють порядок, зміст та форми надання звітності інститутами спільного інвестування;

- внесення змін до законів України, які регулюють порядок стягнення та розмір податкових платежів за результатами фінансової діяльності інститутів спільного інвестування;

- розробка нормативно-правових актів Комісії щодо створення та порядку діяльності фондів гарантування вкладів фізичних осіб, які є учасниками (акціонерами) інститутів спільного інвестування; внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в частині встановлення вимог до консультаційної діяльності компаній з управління активами;

- внесення змін до законодавства з питань регулювання професійної діяльності на фондовому ринку в частині запровадження інституту «інвестиційного радника»;

- проведення для різних цільових аудиторій семінарів, відкритих доповідей про діяльність та особливості правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування з обов'язковим розкриттям інформації про переваги інститутів спільного інвестування як окремого інструменту збереження та/або примноження ресурсів інвесторів.

В Україні протягом останніх років біля 70% операцій з цінними паперами виконувались за кошти іноземного інвестора. При цьому іноземні інвестиції орієнтовані виключно на короткострокові спекулятивні операції. Необхідно віднайти ефективні важелі впливу на ситуацію на українському фондовому ринку, яка залежить від зовнішніх факторів, що не дозволяє в повній мірі забезпечити захист вітчизняних інвесторів.

З метою зменшення у майбутньому впливу іноземних інвестицій на стан фондового ринку необхідним є створення законодавчих передумов появи потужного національного інвестора.

Для цього, зокрема, необхідним є щонайскоріший запуск другого рівня пенсійної системи України. На сьогоднішній день в Україні не створено повноцінної системи недержавного пенсійного забезпечення громадян через відсутність впровадження другого рівня реформи недержавного пенсійного забезпечення та недосконалу роботу третього рівня пенсійної реформи.

У провідних країнах світу існують дво- або трирівневі системи пенсійного забезпечення громадян, які передбачають комбінування моделей солідарного та накопичувального недержавного пенсійного забезпечення з можливістю подальшого переходу виключно до накопичувальної системи.

З появою в Україні Накопичувального фонду системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде сформований інвестиційний ресурс щонайменше в кілька мільярдів гривень в перший же рік.

Проведенню повноцінної пенсійної реформи в Україні заважають такі причини:

неузгодженість регуляторних дій органів державної влади, що регулюють діяльність фінансових установ та недержавних пенсійних фондів;

відсутність достатньої кількості ефективних інструментів фінансового та фондового ринків та низький рівень їх ліквідності;

недостатній рівень професійної підготовки фахівців фондового ринку, що здійснюють діяльність в сегментах недержавного пенсійного забезпечення;

низький рівень захищеності активів пенсійних фондів, що знаходяться у банківській сфері;

невизначеність стосовно моделі створення та існування Накопичувального фонду.

З метою запровадження трирівневої моделі пенсійного забезпечення в Україні, підвищення соціального захисту громадян України, отримання значних інвестиційних ресурсів для економіки передбачається вирішити основні завдання:

узгодити дії органів державної влади, що регулюють діяльність фінансових установ та недержавних пенсійних фондів з метою вироблення єдиної політики щодо подальшого проведення пенсійної реформи;

прискорити введення в дію другого рівня недержавного пенсійного забезпечення, а саме створити Накопичувальний фонд шляхом прийняття Закону України «Про обов’язкову професійну пенсійну систему»;

прийняти Закон України «Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення»;

підвищити кваліфікаційні вимоги до фахівців, що здійснюють діяльність в сегментах недержавного пенсійного забезпечення шляхом внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Основні принципи, які мають бути покладені в основу реформи:

підвищення соціального захисту громадян України;

персоніфікація пенсійних накопичень;

фондованість пенсійних забезпечень та забезпечення їх існування реальними фінансовими активами;

інвестиційний характер пенсійних заощаджень.


<< предыдущая страница   следующая страница >>