asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
ВСТУП
Зазначена Стратегія визначає основні напрями розвитку фондового ринку України на період до 2015 року, формулює пріоритетні завдання у цій сфері та передбачає комплекс системних заходів законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямованих на суттєву модернізацію існуючих взаємовідносин між його учасниками, технологічне оновлення, інтенсивну адаптацію ринку до міжнародних стандартів функціонування та застосування кращої практики.

Метою Стратегії є забезпечення економічного зростання держави за допомогою якісного підвищення конкурентоспроможності українського фінансового ринку, а саме: створення сприятливих умов для здійснення інвестицій як вітчизняними, так і іноземними інвесторами в економіку країни через механізми фондового ринку.

Починаючи з 2008 року відбулося погіршення кон'юнктури світових фінансових ринків у зв»язку із загостренням кризових явищ у світовій економіці. Це спричинило ймовірність поступового скорочення найближчими роками нечисленних національних фінансових ринків, які можуть ставати світовими фінансовими центрами, або входити в зону впливу вже існуючих глобальних центрів. Тому формування конкурентоспроможного українського фінансового ринку є найважливішим пріоритетним завданням економічної політики держави на середньострокову перспективу.

Предметом представленої Стратегії є правові, економічні, інвестиційні, організаційні та інші напрями регулювання та розвитку ринку цінних паперів України, направлені на створення ліквідного, надійного, ефективного, регульованого державою і інтегрованого у світові фондові ринки ринку цінних паперів.

Об»єктом Стратегії є фондовий ринок України як важливий сегмент у структурі фінансового ринку та єдиної національної економічної, соціальної і політичної системи, що забезпечує створення умов для акумуляції та ефективного інвестування фінансових ресурсів в економіку країни.

Післякризове відновлення української економіки об’єктивно невіддільне від необхідності розв’язання сучасних проблем функціонування фондового ринку і формування цілісної довгострокової стратегії його розвитку. Створення ефективно функціонуючого фондового ринку постає одним з пріоритетних завдань сталого економічного розвитку України.

Основними ризиками, які впливають на діяльність великих компаній, виділяють нестабільність макроекономічного середовища в країні, політичну нестабільність, вплив світових ринків. Досить часто великі компанії зазначають такі проблеми, як ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств, зростання конкурентного тиску з боку іноземних конкурентів і як наслідок - ризик втрати частки ринку. У зв’язку з довготривалiстю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії та на iншi матеріали, зростання рівня iнфляцiї безпосередньо впливає на фiнансовi результати роботи компаній-виробників.

Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємств.

Протягом кількох останніх років відбувалось зменшення ролі фондового ринку України як ключової інтегруючої складової ринку капіталів, що характеризується низькою ліквідністю вітчизняних цінних паперів, мізерною часткою біржового сегменту ринку, недостатнім законодавчим регулюванням базових аспектів функціонування ринку (справедливого ціноутворення, ринкової стабільності, прозорості), обмеженою кількістю ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів, розпорошеністю та фрагментарністю біржової та депозитарної інфраструктури.

Система регулювання фондового ринку України потребує суттєвого вдосконалення своєї функціональної та інституційної спроможності через запровадження пруденційного нагляду, покращення механізмів захисту інвесторів та запобігання маніпулюванню на фондовому ринку, посилення вимог щодо реклами цінних паперів та якості послуг, що надаються професійними учасниками ринку, вдосконалення саморегулювання.

Державна політика у сфері функціонування та розвитку фондового ринку України має бути спрямована на формування конкурентоспроможного та ефективно функціонуючого вітчизняного фондового ринку, здатного мобілізовувати, перерозподіляти та надавати економіці необхідні інвестиційні ресурси на основі прозорих правил та процедур діяльності усіх його учасників.

Структурна перебудова національної економіки, загострення конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси на міжнародних ринках капіталу, процеси глобалізації фінансових ринків потребують невідкладного впровадження державних програм розвитку основних галузей та сегментів національної економіки, до яких відноситься і фондовий ринок як невід’ємна частина фінансового ринку України.

Розвиток фондового ринку України має загальнонаціональне значення і за умов ефективного використання його потенціалу має стати каталізатором прискорення економічного розвитку країни у цілому.
1. Досягнуті результати виконання Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, стратегії (заходів) щодо розвитку фондового ринку
Процес формування та розвитку фондового ринку протягом 1995-2010 р. здійснювався відповідно до ряду програмних документів, прийнятих Верховною Радою України та Президентом України, зокрема:

Концепції функціонування та розвитку фондового ринку, схваленої постановою ВРУ від 22.09.1995 року №342/95-ВР;

Указу Президента України від 30.10.1999 року №1415/99 “Про Основні напрями розвитку фондового ринку в Україні у 2000 році”;

Указу Президента України від 26.03.2001 року №198/2001 «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України»;

Указу Президента України від 21.03.2002 року №280/2002 «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах»;

Указу Президента України від 24.11.2005 року №1648/2005 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” та від 28 жовтня 2005 року “Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні”.

На виконання зазначених документів та з метою їх реалізації Кабінетом Міністрів України затверджувалися відповідні заходи.

Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України як документ, що представляє систему поглядів, ідей, визначила головну мету та основні принципи функціонування і розвитку фондового ринку України.

Структура розділів Концепції, а також їх зміст на час схвалення Концепції враховували відомі загально - світові принципи та стандарти функціонування фондового ринку. Зазначені принципи та стандарти охоплюють питання формування системи регулювання фондового ринку, інструментарну та інституційну базу, депозитарну та біржову систему, інформаційне, технічне та кадрове забезпечення фондового ринку, питання оподаткування і страхування. Окремо розглядається приватизація як основне джерело появи в країні цінних паперів в процесі розвитку фондового ринку.

Аналіз стану практичного втілення положень Концепції функціонування та розвитку фондового ринку вказує на те, що у процесі формування та подальшого розвитку українського фондового ринку зазначені положення на сьогодні у переважній більшості реалізовані як на законодавчому, так і на організаційно-інституційному рівнях.

З погляду сьогоднішнього дня проблемними, а отже і поки що нереалізованими, залишаються питання побудови і функціонування системи Національного депозитарію та розвитку цивілізованого позабіржового фондового ринку через утворення торгово-інформаційних установ (систем) для організованого продажу цінних паперів.

Указами Президента України від 30 жовтня 1999 року №1415/99 та від 26 березня 2001року №198/2001 були затверджені відповідні Основні напрями розвитку фондового ринку України (у 2000 році, на 2001-2005 роки відповідно), у яких основна увага приділялась посиленню конкурентоспроможності фондового ринку України, розвитку корпоративного управління, інститутів спільного інвестування, Національної депозитарної системи, розбудові інфраструктури фондового ринку та удосконаленню системи регулювання.

Зазначеними Указами Президента України встановлювалась, зокрема, необхідність запровадження податкового стимулювання розвитку фондового ринку України, електронного документообігу та електронного цифрового підпису, здійснення заходів для утворення єдиного депозитарію цінних паперів (крім державних цінних паперів), запровадження стандартів діяльності прямих учасників Національної депозитарної системи, перетворення торговців цінними паперами у повнофункціональні, фінансово стійкі інститути та деяких інших заходів, які до цього часу залишаються нереалізованими та актуальними.

З метою забезпечення належних умов функціонування акціонерних товариств, підвищення ефективності їх діяльності, залучення інвестицій в економіку України Указом Президента України від 21.03.2002 року №280/2002 «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» було встановлено необхідність подальшого вдосконалення правових засад корпоративного управління в акціонерних товариствах.

На виконання зазначеного Указу було затверджене розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №25-р «Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах». Зазначені заходи передбачали: законодавче забезпечення розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах; удосконалення системи розкриття інформації про діяльність акціонерних товариств; організаційне забезпечення розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах; створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, інформування населення з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Указом Президента України від 24 листопада 2005 року №1648/2005, у якому головна увага приділялась заходам щодо поліпшення інвестиційного клімату та утвердженню гарантій та підвищенню ефективності захисту права власності в Україні, були затверджені Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2005-2010 роки.

Відповідно до цих Основних напрямів державна політика у сфері функціонування фондового ринку спрямовувалась, зокрема, на створення умов для постійного підвищення капіталізації економіки, використання надійних та ліквідних інструментів фондового ринку, забезпечення прозорих правил і процедур діяльності.

Протягом 2008-2009 років Верховною Радою України було прийнято ряд законів, які позитивно впливатимуть на подальший розвиток фондового ринку:

«Про акціонерні товариства», яким передбачається усунення існуючих прогалин законодавства України у сфері корпоративного управління та підвищення рівня захищеності інвестора на підприємстві, що сприятиме поліпшенню інвестиційної привабливості акціонерних товариств;

«Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», з прийняттям якого в законодавчому полі регулювання діяльності інститутів спільного інвестування мають відбутись зміни, пов’язані із наданням можливості суб’єктам спільного інвестування застосувати у порівнянні з існуючими більш гнучкі норми диверсифікації активів інститутів спільного інвестування та додаткові можливості в частині використання інструментів фондового ринку при здійсненні ними спільного інвестування;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів», яким передбачено запровадження та вдосконалення адміністративної й кримінальної відповідальності за використання інсайдерської інформації та маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами, за створення перешкод у доступі до інформації про емітентів цінних паперів та/або спотворення такої інформації;

«Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо порядку дій емітента та інвесторів), яким передбачено врегулювання наступних питань щодо: існування в одній формі емісійних цінних паперів одного випуску; існування виключно в документарній формі неемісійних цінних паперів; існування акцій виключно в бездокументарній формі (з відтермінуванням вступу в силу даної норми до 29 жовтня 2010 року); встановлення строку затвердження емітентом результатів розміщення цінних паперів; встановлення строку подання емітентом до Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів; порядок дій емітента та інвесторів у разі визнання емісії недійсною або незатвердження емітентом у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств», яким внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (зокрема передбачено внесення змін до Господарського процесуального кодексу України в частині віднесення до виключної компетенції господарських судів спорів між акціонерами та особами, що здійснюють облік прав на цінні папери).

З метою проведення єдиної державної політики щодо упорядкованості діяльності на фондовому ринку, наповнення фондового ринку новими фінансовими інструментами, залучення додаткових інвестицій здійснювалось удосконалення нормативної бази з питань розвитку механізмів регулювання обігу цінних паперів, депозитарної діяльності, діяльності фондових бірж, інститутів спільного інвестування, ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та регулювання інфраструктури фондового ринку з урахуванням досвіду функціонування вітчизняного ринку та впровадженням практики європейського законодавства, а також приведення у відповідність із змінами у законодавстві України.

Одночасно ряд заходів, передбачених вищезазначеними указами та розпорядженнями не було здійснено, а саме: запровадження нових інструментів на фондовому ринку, зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах, консолідацію біржової системи, запровадження нових видів професійної діяльності на фондовому ринку, централізацію депозитарної системи.

Не прийняті: Закон України ”Про похідні (деривативи)”, нова редакція Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні“ та інші законодавчі акти.

Окремі раніше висловлені ініціативи та пропозиції необхідно концептуально переглянути з урахуванням нових викликів, що постають перед країною.

Сучасний стан ринку цінних паперів України вимагає не тільки якнайшвидшого завершення виконання поставлених завдань, але й перш за все формулювання додаткових середньострокових заходів (до 2015 року) щодо вдосконалення регулювання фондового ринку України.
2. Цілі та завдання розвитку ринку цінних паперів
Основними цілями формування ліквідного, надійного і прозорого фондового ринку є забезпечення реалізації національних інтересів України, сприяння зміцненню економічного суверенітету та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Для досягнення зазначених цілей передбачається:

  • реалізація завдань, що не втратили актуальність на цей час:

запровадження нових фінансових інструментів на фондовому ринку та видів професійної діяльності з метою залучення внутрішніх і зо­внішніх джерел інвестицій;

зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах і консолідація біржової системи з метою підвищення довіри з боку емітентів та інвесторів;

створення центрального депозитарію з метою забезпечення цілісного, прозорого й надійного порядку реєстрації прав на цінні папери й виконання угод із цінними паперами;

  • реалізація пріоритетних завдань з урахуванням сучасного розвитку ринку цінних паперів в Україні:

підвищення якості послуг професійних учасників фондового ринку, що сприятиме створенню ефективної системи захисту прав та інтересів інвес­торів - як вітчизняних, так і іноземних;

підвищення рівня регулювання та нагляду на ринку цінних паперів шляхом впровадження системи пруденційного нагляду, підвищення можливостей та ефективності державного регулювання, удосконалення діяльності саморегулівних організацій, підвищення вимог до професійних учасників ринку цінних паперів та удосконалення системи фінансового моніторингу на ринку цінних паперів;

створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондо­вого ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

популяризація фондового ринку з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів і спрямування їх в реальний сектор економіки;

створення умов для появи потужного національного інституційного інвестора, здатного здійснювати довгострокові інвестиції в економіку країни, шляхом стимулювання розвитку інститутів спільного інвестування, зокрема недержавних пенсійних фондів;

гармонізація політики держави на фондовому ринку з податковою, валютною політикою з метою активізації залучення прямих та портфельних інвесторів шляхом створення сприятливого податкового та валютного механізмів регулювання фондового ринку України.следующая страница >>