asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З25.12.2003 N 1598/260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2004 р.
за N 105/8704
Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення
тимчасового посвідчення громадянина України
та журналу їх обліку
Відповідно до пунктів 5, 11 Правил оформлення і видачі
тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1111
( 1111-2003-п ), Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити форми заяви-анкети для оформлення тимчасового
посвідчення громадянина України та журналу їх обліку (додаються).

2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України та Департаменту
консульської служби МЗС України забезпечити інформування
зацікавлених центральних органів виконавчої влади про затвердження
форм, зазначених у пункті 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України та Департамент консульської служби МЗС
України.

4. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь

Міністр закордонних
справ України К.І.Грищенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260
-----------

Реєстраційний номер _________ | Місце |

|для фото-|

| картки |

|35х45 мм |

-----------
ЗАЯВА-АНКЕТА
Прошу оформити мені тимчасове посвідчення громадянина
України.

Про себе повідомляю необхідні відомості:

------------------------------------------------------------------

|1 |Прізвище, ім'я, по батькові | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|2 |Дата народження | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|3 |Місце народження | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|4 |Стать | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|5 |Дата та підстави набуття | |

| |громадянства України | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|6 |Громадянство держави до набуття | |

| |громадянства України | |

|--+-----------------------------------+-------------------------|

|7 |Зареєстроване в установленому | |

| |порядку місце проживання | |

| |(перебування) | |

------------------------------------------------------------------

До заяви-анкети додаються:

а) довідка про реєстрацію особи громадянином України;

б) копія довідки органу державної податкової служби про
присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які постійно
проживають в Україні);

в) засвідчений переклад тексту паспортного документа або
документа, що його замінює та посвідчує особу, українською мовою
(подається у разі потреби);

г) 2 фотокартки розміром 35х45 міліметрів.

Достовірність викладених в заяві-анкеті відомостей, факт
набуття громадянства України і дійсність поданих документів
підтверджую.

З пунктом 2 статті 19 Закону України "Про громадянство
України", відповідно до якого іноземець, який набув громадянство
України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті
8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10
цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або
декларацію про відмову від нього, втрачає громадянство України,
ознайомлений(а).

"____" _____________ 200___ р. ________________________
(підпис заявника)
СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
Заяву-анкету прийняв згідно з:

паспортним документом або документом, що його замінює,
серії ____ N ______, виданим ________________________________, або
(коли та ким виданий)

посвідкою на постійне проживання серії _______ N _________,
виданою _________________________________________________________.
(коли та ким видана)

Правильність заповнення заяви-анкети, факт набуття
громадянства України перевірив: __________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

"____" _________________ 200___ р. ___________________
(підпис)

Рішення:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Посадова особа підрозділу
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб чи
дипломатичного представництва
або консульської установи
України за кордоном __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник підрозділу
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб чи
дипломатичного представництва
або консульської установи
України за кордоном __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"_____" _____________ 200__ р.
Директор ДДГІРФО
МВС України В.М.Давиденко

Директор ДКС МЗС України В.О.Наливайченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260
ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень громадянина України
------------------------------------------------------------------

| N |Номер| Дата | Прізвище, |Підстава | Підпис | Підпис |

|з/п| |видачі| ім'я, по |оформлен-|посадової | особи, яка |

| | | | батькові | ня | особи | одержала |

| | | | | | | тимчасове |

| | | | | | |посвідчення |

| | | | | | | громадянина|

| | | | | | | України |

|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|

|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|

|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|

|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|

|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|

------------------------------------------------------------------

Директор ДДГІРФО
МВС України В.М.Давиденко

Директор ДКС
МЗС України В.О.Наливайченко