asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ

Н А К А З

29.06.2004 N 31

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 894/9493


Про затвердження Порядку обміну посвідчень
біженців старого зразка на посвідчення
нового зразка


Відповідно до Закону України "Про біженців" ( 2557-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року
N 1527 ( 1527-2002-п ) "Про затвердження Положення про посвідчення
біженця" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок обміну посвідчень біженців старого
зразка на посвідчення нового зразка, що додається.

2. Управлінню у справах біженців та міграції:
- забезпечити протягом 2004 року обмін раніше виданих
посвідчень біженця старого зразка на посвідчення нового зразка;
- забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.

3. Керуючому справами Василенку С.В. забезпечити Управління
у справах біженців та міграції необхідною кількістю бланків
заяви-анкети про обмін посвідчення біженця, книг обміну посвідчень
біженця старого зразка на посвідчення нового зразка.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації, але не раніше дня набрання чинності нормативно-
правовим актом щодо порядку заповнення посвідчення біженця.

5. Начальнику Управління кадрів та організаційної роботи
Гришко Л.С. у триденний термін забезпечити доведення наказу
до відома керівників органів міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Сухова Ю.М.

Голова Г.Москаль

ПОГОДЖЕНО:

Міністр
внутрішніх справ України М.Білоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомнацміграції
України
29.06.2004 N 31

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 894/9493


ПОРЯДОК
обміну посвідчень біженців старого зразка
на посвідчення нового зразка


1. Органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи міграційної
служби) для проведення обміну посвідчень біженця (далі -
посвідчення) старого зразка на посвідчення нового зразка (далі -
обмін) готують такі матеріали та документи:
- перелік зареєстрованих на території відповідного регіону
осіб, які мають статус біженця в Україні (далі - біженці). У цьому
переліку повинно бути визначено: прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, місце проживання біженця, дата, номер рішення
(наказу), яким було надано статус біженця цій особі, відомості
про продовження терміну дії посвідчення біженця/статусу біженця,
відомості про відсутність щодо особи підстав, за яких вона втрачає
чи має бути позбавлена статусу біженця;
- повідомлення біженців про здійснення обміну посвідчень
біженця;
- заяву-анкету про обмін посвідчення біженця (додаток 1).
Заява-анкета приймається органами міграційної служби за умови
пред'явлення заявником посвідчення біженця, що підлягає обміну,
та за відсутності умов, за яких особа втрачає чи позбавляється
статусу біженця. Заява-анкета має бути підписана особою, яка бажає
здійснити обмін. До заяви-анкети додаються дві фотокартки заявника
розміром 35х45 міліметрів та дві фотокартки розміром
35х45 міліметрів кожного члена сім'ї біженця віком до шістнадцяти
років, що мають статус біженця, перебувають в Україні і відомості
про яких заносяться до посвідчення (один примірник фотокарток
вклеюється до заяви-анкети);
- у разі, якщо особа, що звертається з приводу обміну,
змінила прізвище, ім'я, або по батькові, яке було зазначено
в посвідченні, що обмінюється, чи виявила розбіжності у записах
у посвідченні старого зразка, подаються також завірені копії
документів, що підтверджують вищезазначені факти;
- у разі необхідності отримання посвідчення нового зразка
у зв'язку із втратою попереднього посвідчення подається також
довідка щодо результатів розгляду звернення біженця
до відповідного органу внутрішніх справ про втрату посвідчення
біженця.
Зібрані документи надсилаються до Держкомнацміграції України.

2. Держкомнацміграції України на підставі матеріалів,
що надійшли від органів міграційної служби:
- реєструє їх у книзі обміну посвідчень біженця старого
зразка на посвідчення нового зразка (додаток 2);
- приймає рішення про здійснення обміну;
- готує графік обміну посвідчень біженця старого зразка,
копія якого надсилається до відповідного органу міграційної
служби, та викликає через ці органи визначених біженців
для проведення обміну.

3. У разі необхідності здійснення обміну на місці,
у відповідному регіоні, працівники Держкомнацміграції України
направляються до нього для проведення обміну.

4. При проведенні обміну в Держкомнацміграції України
наступного дня після його здійснення до органів міграційної служби
направляється довідка щодо відомостей про обмін посвідчень
біженця, де вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження
біженця, дата здійснення обміну, серія та номер посвідчення,
термін його дії. До цієї довідки додаються копії заяви-анкети
та старі посвідчення біженця для внесення відміток у відповідну
особову справу та знищення посвідчень у встановленому порядку.

5. За достовірність інформації у матеріалах, що направлені
до Держкомнацміграції України, відповідають керівники органів
міграційної служби.

Заступник начальника Управління
у справах біженців та міграції Т.Фандикова


Додаток 1
до Порядку обміну
посвідчень біженця
старого зразка

---------------
ЗАЯВА-АНКЕТА N ______________ | |
про обмін посвідчення біженця | Місце для |
------------------------------------------------- | Фотокартки |
Дата видачі документа | | |
-----------------------------+------------------- | |
Орган, що видав документ | | |
-----------------------------+------------------- | |
Прізвище посадової особи | | |
-----------------------------+------------------- | |
Документ отриманий | | |
------------------------------------------------- ---------------
(підпис одержувача)
------------------------------------------------------------------
| Цю частину заповнювати великими друкованими літерами |
| |
|Прізвище | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| ---------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| ----------------- |
| |
|Ім'я (імена),| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|по батькові ---------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| ----------------- |
| |
|Громадянство | | | | | | | | | | | | | | | | Стать |
| ------------------------------- ------ ------ |
| |Жін.| |Чол.| |
| ------ ------ |
| (непотрібне |
| закреслити) |
| |
|Дата | | | | | | | | | | | |
|народження: число ----- місяць ----- рік --------- |
| |
|Держава |
|постійного | | | | | | | | | | | | | | | | |
|проживання ------------------------------- |
| |
|Сімейний | | | | | | | | | | | |
|стан --------------------- |
------------------------------------------------------------------

Місце проживання в Україні _______________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про дітей заявника віком до 16 років
у разі їх наявності
(відповідно до копій їхніх свідоцтв про народження)

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові | Дата | Фотозображення |
| |народження | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------------+-----------+---------------------|
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
Заяву-анкету заповнив
______________________________
200__р. -----------------------
| |
Підпис заявника (чорним кольором) | |
-----------------------

Відомості, зазначені в заяві-анкеті, звірено з особовою справою
N___________________ ,
Статус біженця надано відповідно до наказу (рішення) ____________
_________________________ від "__"__________200_ р. N ___
(назва органу)
_____________ 200__р. ________________________________
(підпис, прізвище посадової особи
МП органу міграційної служби)

Рішення Держкомнацміграції України про обмін/видачу
посвідчення біженця

_______________________ | | | | | | | | | | |
(обміняти/видати/ число ----- місяць ----- рік ---------
відмовити)

МП ________________________________________


Додаток 2
до Порядку обміну
посвідчень біженця
старого зразка на
посвідчення нового
зразка


КНИГА
обміну посвідчень біженця старого зразка
на посвідчення нового зразка


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Перелік документів, що надійшли |Назва |Назва |Серія, |Дата видачі|Прийняте|Серія, |Дата |Прізвище,|Прізвище,|Примітка|
|з/п|надход-|до Держкомнацміграції України |органу,|органу, |номер |посвідчення|рішення |номер |здійс-|підпис |підпис | |
| |ження | |де |що видав |посвід- |старого |Держком-|нового |нення |особи, |посадової| |
| |доку- | |зареє- |посвід- |чення |зразка та |нацмі- |посвід- |обміну|яка |особи, | |
| |ментів | |строва-|чення |біженця,|термін його|грації |чення, | |отримала |яка | |
| | | |ний |біженця, |що |дії |України |термін | |посвід- |здійснила| |
| | | |заявник|що підля-|підля- | | |його дії| |чення |обмін | |
| | |---------------------------------| |гає |гає | | | | | | | |
| | |Заява-|Кількість |Кількість |Інші| |обміну |обміну | | | | | | | |
| | |анкета|фотокарток|фотокарток| | | | | | | | | | | |
| | | |заявника |дітей | | | | | | | | | | | |
| | | | |заявника | | | | | | | | | | | |
|---+-------+------+----------+----------+----+-------+---------+--------+-----------+--------+--------+------+---------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+-------+------+----------+----------+----+-------+---------+--------+-----------+--------+--------+------+---------+---------+--------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------